Неизпълнение на пробационна присъда

Jan 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд обя­ви за ре­ша­ва­не на­ка­за­тел­но­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по пре­д­ло­же­ние на Про­ба­ци­о­нен съ­вет – гр. Бал­чик, за  за­мя­на на на­ло­же­но­то на 22-го­ди­ш­ния Ди­ми­тър Ат. То­до­ров от с. Зме­е­во, об­щи­на Бал­чик, на­ка­за­ние про­ба­ция с ли­ша­ва­не от сво­бо­да.  Пре­с­цен­тъ­рът на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд при­по­м­ня, че Ди­ми­тър То­до­ров е по­лу­чил през март 2009  г. на­ка­за­ния про­ба­ция по три при­съ­ди.  Ра­йо­нен съд – Бал­чик, го е осъ­дил за кра­ж­ба на про­ба­ция за срок от 6 ме­се­ца. Ра­йо­нен съд – Ген. То­ше­во, го осъ­ж­да за уп­ра­в­ле­ние на ав­то­мо­бил с ал­ко­хол в кръ­в­та на про­ба­ция за срок от 18 ме­се­ца. Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, го е на­ка­зал с про­ба­ция за срок от 6 ме­се­ца за уп­ра­в­ле­ние на ав­то­мо­бил с ал­ко­хол в кръ­в­та. Три­те на­ка­за­ния са гру­пи­ра­ни и му е на­ло­же­но да из­тър­пи най-те­ж­ко­то – про­ба­ция за срок от 18 ме­се­ца с три про­ба­ци­он­ни мер­ки: за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес, за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел и без­въз­ме­з­ден труд в по­л­за на об­ще­с­т­во­то в раз­мер на 200 ча­са го­ди­ш­но за две по­ре­д­ни го­ди­ни. Из­пъл­не­ни­е­то на на­ка­за­ни­е­то е за­по­ч­на­ло на 17.04.2009 г. , но То­до­ров е до­пу­с­нал на­ру­ше­ния по из­пъл­не­ние на пър­ви­те две про­ба­ци­он­ни мер­ки, а от 19.07.2010 г. се е от­к­ло­нил без раз­ре­ше­ние от из­пъл­не­ни­е­то им и е бил в не­из­ве­с­т­ност. По тре­та­та про­ба­ци­он­на мяр­ка той е от­ра­бо­тил об­що 106 ча­са.  То­до­ров бе до­ве­ден за дне­ш­но­то съ­де­б­но за­се­да­ние от Сле­д­с­т­ве­ния арест в До­б­рич, къ­де­то тър­пи мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа по до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во за гра­беж. Пре­д­с­та­ви­те­лят на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, за­я­ви днес, че по­д­дър­жа пре­д­ло­же­ни­е­то за за­мя­на на на­ка­за­ни­е­то про­ба­ция на То­до­ров с ефе­к­ти­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от 9 ме­се­ца в за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие от от­к­рит тип. Про­ку­ро­рът по­д­чер­та, че на­ка­за­ни­е­то про­ба­ция е съ­в­ку­п­ност от ми­ни­мум две про­ба­ци­он­ни мер­ки и про­пу­с­ки­те, по ко­я­то и да е от тях, во­дят до не­из­пъл­не­ние на ця­ло­то на­ка­за­ние. На­з­на­че­ни­ят от До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд слу­же­бен за­щи­т­ник на То­до­ров ко­мен­ти­ра, че съ­дът е длъ­жен да спа­з­ва за­ко­на и в кон­к­ре­т­ния слу­чай не­из­пъл­не­ни­е­то на на­ло­же­но­то на­ка­за­ние про­ба­ция во­ди до за­т­во­ра.
Ди­ми­тър То­до­ров има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не е же­нен, ра­бо­ти, ко­га­то на­ме­ри за­е­тост.

Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.