Клуб “Здра­вец” Бал­чик на га­ла спе­к­та­къл в Со­фия

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10648182_896795617027319_8808597915882909800_o

Со­фий­с­ка­та за­ла “Лю­ми­ер”, по­з­на­та ни от еже­д­не­в­ни­те пе­тъ­ч­ни /а от­с­ко­ро съ­бо­т­ни/ и оча­к­ва­ни с оп­ра­в­дан зри­тел­с­ки ин­те­рес шоу про­г­ра­ми на “Ко­ми­ци­те”, от­но­во ста­на до­ма­кин на един ори­ги­на­лен кон­церт – га­ла спе­к­та­къл на гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Асо­ци­а­ци­я­та “Спорт за вси­ч­ки”. 13 от­бо­ра – 10 от про­вин­ци­я­та и 3 со­фий­с­ки, бя­ха из­б­ра­ни от мно­го­б­рой­ни­те спор­т­ни гру­пи за здра­ве, по­ве­че от 40 от ця­ла­та стра­на, да пре­д­с­та­вят на сце­на­та на “Лю­ми­ер” сво­и­те гим­на­с­ти­че­с­ки съ­че­та­ния. То­ва се слу­чи на 6 но­ем­в­ри 2014 г. от 10.00 ч. су­т­рин­та.

След уво­д­ни­те сло­ва на во­де­щи­те /съ­що гим­на­с­ти­ч­ки-ве­те­ран­ки от Ру­се/, пра­з­ни­кът бе от­к­рит от пре­д­се­да­те­ля на Асо­ци­а­ция “Спорт за вси­ч­ки” Па­на­йот Бон­чев, кой­то го­во­ри с ува­же­ние за 50-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на пър­ви­те гру­пи за гим­на­с­ти­ка и то­ва бе­ше по­во­дът да бъ­дат на­г­ра­де­ни с гра­мо­ти и пла­ке­ти дъл­го­го­ди­ш­ни­те и ак­ти­в­ни спор­ти­с­ти и ор­га­ни­за­то­ри. Клуб “Здра­вец” Бал­чик по­лу­чи гра­мо­та за от­ли­ч­ни­те си про­я­ви, а Дим­ка Ма­ле­ва бе удо­с­то­е­на със спе­ци­а­лен пла­кет за тре­ньор­с­ка­та и ця­ло­с­т­на­та и дей­ност. Въл­ну­ващ мо­мент в за­ла­та на­с­тъ­пи, ко­га­то на сце­на­та за­с­та­на кме­тът на Со­фия Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, ко­я­то по­з­д­ра­ви вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи и връ­чи спе­ци­а­лен по­че­тен знак на сво­я­та учи­тел­ка по фи­зи­че­с­ко въз­пи­та­ние. Емо­ци­о­нал­но­то си сло­во Й.Фан­дъ­ко­ва за­вър­ши с на­де­ж­да­та, че през 2018 г. Со­фия, из­б­ра­на за спор­т­на сто­ли­ца, ще по­ка­же ка­к­во мо­же. Асо­ци­а­ция “Спорт за вси­ч­ки” на­г­ра­ди оби­ч­на­та си кме­ти­ца с по­че­тен знак, за­ра­ди не­й­на­та съ­п­ри­ча­с­т­ност към про­б­ле­ми­те.

Спе­ци­ал­но вни­ма­ние бе от­де­ле­но и на по­че­т­ния пре­д­се­да­тел на Асо­ци­а­ци­я­та доц. Е­ньо Бо­я­джи­ев, ор­га­ни­за­тор и вдъ­х­но­ви­тел на клу­бо­ве­те в ця­ла­та стра­на. Той по­лу­чи цве­тя и по­да­ръ­ци и от на­шия клуб, ка­к­то вся­ко­га при по­до­б­ни сре­щи, с по­же­ла­ние да не бъ­де по­ве­че па­ци­ент на на­ша­та бол­ни­ца, ка­к­то се слу­чи пре­ди пет го­ди­ни.

Ев­ге­ния Ра­да­но­ва, ми­ни­с­тър на спор­та в слу­же­б­но­то пра­ви­тел­с­т­во на Г.Бли­з­на­ш­ки, из­п­ра­ти по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес с по­с­ла­ни­е­то: “Да жи­ве­ем в мир, хар­мо­ния и при­я­тел­с­т­во.”

След та­зи офи­ци­ал­на част от съ­би­ти­е­то, след връ­ч­ва­не­то на по­че­т­ни­те гра­мо­ти и ме­да­ли, за­по­ч­на спе­к­та­къ­лът на сце­на­та, къ­де­то на­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние но­ва­та ем­б­ле­ма на Асо­ци­а­ци­я­та – спор­т­ни­те фи­гу­ри на де­те, май­ка и ба­ща, т.е спорт за вси­ч­ки.      Бал­чи­ш­ки­ят от­бор бе из­б­ран да пре­д­с­та­ви съ­че­та­ни­е­то си тре­ти по ред, след Со­фия и Ру­се. 50-те гим­на­с­ти­ч­ки на на­шия “Здра­вец” тру­д­но се раз­по­ло­жи­ха на сце­на­та, на­ло­жи се да се съ­к­ра­тят изя­ви­те с ня­кои уре­ди, за да се ос­во­бо­ди те­рен за гру­пи­те с то­я­ж­ки, лен­ти и об­ръ­чи. То­ва не­у­до­б­с­т­во не за­т­ру­д­ни осо­бе­но ве­те­ран­ки­те, ко­и­то ре­а­ги­ра­ха аде­к­ва­т­но и се на­ре­ди­ха от­с­т­ра­ни. Бал­чи­к­лий­ки изи­г­ра­ха съ­че­та­ни­е­то си, бур­но ак­ла­ми­ра­ни от пу­б­ли­ка­та и из­п­ра­те­ни с “Бра­во!”. Съ­що тол­ко­ва по­ло­жи­тел­на бе­ше и оцен­ка­та на ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни от Асо­ци­а­ци­я­та “Спорт за вси­ч­ки”.      След изя­ви­те на 13-те от­бо­ра от Со­фия, Ру­се, Ка­зан­лък, Г.Оря­хо­ви­ца, Ве­лин­г­рад, Сви­щов, Вра­ца, Ду­п­ни­ца, По­л­с­ки Тръм­беш, за­по­ч­на за­ба­в­на про­г­ра­ма – ин­те­ре­с­но мо­д­но ре­вю, в ко­е­то уча­с­т­ва­ха и две бал­чи­к­лий­ки – Еле­на Ка­за­ко­ва и Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва.  Те оча­ро­ва­ха пу­б­ли­ка­та със съ­в­ре­мен­ни мо­д­ни то­а­ле­ти и ви­зия.         За­ла “Лю­ми­ер” бу­к­вал­но при­ти­х­на и за­таи дъх, ко­га­то на сце­на­та на­ша­та по­е­те­са Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва ре­ци­ти­ра сво­е­то сти­хо­т­во­ре­ние “Са­му­ил”, в ко­е­то се из­ра­зя­ва ис­то­ри­че­с­ка по­чит към един тра­ги­чен бъл­гар­с­ки цар.

Гим­на­с­ти­ч­ки­те – ве­те­ран­ки от на­шия клуб “Здра­вец” бла­го­да­рят на об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во за оси­гу­ре­ния тран­с­порт, за спо­кой­но­то и удо­б­но пъ­ту­ва­не с шо­фьо­ра Пла­мен Ен­чев, за въз­мо­ж­но­ст­та да се пре­д­с­та­вят на съ­с­те­за­ни­е­то с но­ви ко­с­тю­ми, да се от­къ­с­нат от про­за­и­ч­ния дел­ник.             Твор­че­с­ки­те идеи, тру­дът и взи­с­ка­тел­но­ст­та на Дим­ка Ма­ле­ва, ор­га­ни­за­ци­он­ни­те уси­лия на пре­д­се­да­тел­ка­та на клу­ба Ру­с­ка Ге­ор­ги­е­ва, ста­ра­ни­е­то и все­о­т­дай­но­ст­та на вси­ч­ки гим­на­с­ти­ч­ки /ка­то се за­по­ч­не от 86-го­ди­ш­ни­та Ни­ко­ли­на Кан­те­ми­ро­ва и се сти­г­не до мла­да­та ру­с­ки­ня Лю­д­ми­ла/от клуб “Здра­вец” за­щи­ти­ха до­с­той­но пре­с­ти­жа на на­шия оби­чан и пръв по ще­д­ри при­ро­д­ни да­де­но­с­ти град.

“Мла­до­ст­та е съ­с­то­я­ние на ду­ха” – та­зи ма­к­си­ма ръ­ко­во­ди на­ши­те ве­те­ран­ки, а те при­те­жа­ват, пре­ди вси­ч­ко дру­го, здрав и млад дух.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

10497049_896818963691651_2676173463357032310_o

Коментарите са затворени.