Първи рожден ден – Инер Уил Балчик

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

4_1_

На 8 но­ем­в­ри 2014 г. се че­с­т­ва ед­на го­ди­на от съ­з­да­ва­не­то на „Инер Уил” клуб в Бал­чик, или въ­т­ре­ш­но­то ко­ле­ло на Ро­та­ри. Чле­но­ве в то­зи клуб мо­гат да бъ­дат един­с­т­ве­но и са­мо же­ни, свър­за­ни с Ро­та­ри чле­но­ве:  съ­п­ру­ги,  дъ­ще­ри, се­с­т­ри, пле­мен­ни­ци, бра­то­в­че­д­ки.

На­ши го­с­ти бя­ха гла­в­но съ­г­ра­ж­да­ни­те ни, има­ше го­с­ти от клу­бо­ве от Вар­на и Ста­ра За­го­ра.  До­пъл­ни­тел­но на­с­т­ро­е­ние да­до­ха на ве­чер­та и сла­д­ко­пой­ни­те чу­чу­ли­ги на му­зи­ка­лен пе­да­гог Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва – Ма­ри­не­ла То­до­ро­ва, Ни­ко­ле­та Ге­ор­ги­е­ва, Ми­ре­ла То­до­ро­ва, Ма­г­да­ле­на Ге­ор­ги­е­ва, тан­цу­ва­ха и сре­д­но­ш­кол­ци­те от ФТА”Ба­лик” – Да­ни­ел Ми­хай­лов и Пе­тя Ен­че­ва.

Ре­ши­х­ме пра­з­ни­ка да го от­п­ра­з­ну­ва­ме, ка­то ние са­ми­те по­да­рим не­щи­ч­ко на дру­ги­те. Иде­я­та и по­д­го­то­в­ка­та за то­ва за­по­ч­на през ап­рил 2014, а на 17 май про­ве­до­х­ме “Ра­бо­тил­ни­ца за ща­с­тие”, в ко­я­то уча­с­т­ва­ха,  ос­вен да­ми­те от клу­ба и мно­го же­ни от на­шия град, ко­и­то из­ра­бо­ти­ха раз­но­о­б­ра­з­ни су­ве­ни­ри, го­б­ле­ни, пре­д­ме­ти за би­та, ри­су­ва­но стъ­к­ло и по­д­ре­де­ни в ба­зар, кой­то бе­ше про­ве­ден в раз­га­ра на пра­з­ни­ка. Ат­ра­к­ция на ба­за­ра бя­ха раз­г­ра­бе­ни­те ин­дий­с­ки сла­д­ки­ши, ко­и­то мо­ми­че­та­та от клу­ба на­п­ра­ви­ха с по­мо­щ­та на да­ле­ч­ния ин­дий­с­ки клуб „Бом­бай Кан­ди­в­ли”. Чу­де­с­но е, че го­с­ти­те  из­ку­пи­ха на­ши­те арт про­из­ве­де­ния, за­що­то та­ка ще мо­жем да за­ра­д­ва­ме за Ко­ле­да май­ки­те на де­ца­та /до 16г/,  бол­ни от ДЦП, ко­и­то са 9 на брой в на­ша­та об­щи­на.

На­дя­вам се про­е­к­тът да е дъл­го­с­ро­чен, за да мо­жем да да­ря­ва­ме на по­ве­че хо­ра ус­ми­в­ки и ра­дост.

Сне­жан­ка Же­ля­з­ко­ва

Президент 2014/15

 

Коментарите са затворени.