ПАНОРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ХОРОВО ИЗКУСТВО 14 16 ноември 2014г.

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10694484_1522860957952275_801354634156657326_o

Па­но­ра­ма­та на бъл­гар­с­ко­то хо­ро­во из­ку­с­т­во е тра­ди­ци­о­нен еже­го­ден ци­къл на Бъл­гар­с­ки хо­ров съ­юз, кой­то це­ли да пре­д­с­та­ви най-до­б­ро­то през из­ми­на­лия се­зон – хо­ро­ве, но­си­те­ли на пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди, про­из­ве­де­ния на бъл­гар­с­ки ком­по­зи­то­ри, но­ва­тор­с­т­во в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во, юби­леи на хо­ро­ве и ди­ри­ген­ти.

Па­но­ра­ма­та има ши­рок от­з­вук сред из­пъл­ни­те­ли и слу­ша­те­ли, тъй ка­то пре­д­с­та­в­ля­ва сво­е­о­б­ра­з­на ви­т­ри­на на хо­ро­во­то из­ку­с­т­во у нас. Тя е сти­мул за из­пъл­ни­те­ли­те, мя­с­то за твор­че­с­ки сре­щи и об­мен на идеи.

Нов мо­мент в про­ве­ж­да­не­то на Па­но­ра­ма­та през 2014г. е же­ла­ни­е­то на БХС да де­цен­т­ра­ли­зи­ра про­я­ва­та ка­то про­ве­де кон­цер­ти­те в раз­ли­ч­ни гра­до­ве на Бъл­га­рия – Вар­на, Пло­в­див, Ям­бол и Со­фия. Стре­ме­жът е, да бъ­дат об­х­ва­на­ти по­ве­че ре­ги­о­ни в стра­на­та, с цел да се раз­ши­ри пу­б­ли­ка­та на про­я­ва­та, да се да­де въз­мо­ж­ност на съ­с­та­ви­те да из­ля­зат от за­т­во­ре­на­та сре­да, в ко­я­то ра­бо­тят през по-го­ля­ма­та част от го­ди­на­та.

Цел­та на ор­га­ни­за­то­ри­те е  при­об­ща­ва­не и при­в­ли­ча­не на но­ви пу­б­ли­ки, ка­к­то и да се пре­д­с­та­вят но­ви­те пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва и тен­ден­ции в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во сред хо­ра­та, ра­бо­те­щи про­фе­си­о­нал­но в та­зи сфе­ра.

Сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик, с ди­ри­гент д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, се вклю­чи в но­ем­в­рий­с­ка­та про­г­ра­ма, ка­то из­не­се кон­церт във Кон­цер­т­на за­ла на Гра­д­с­ка ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Бо­рис Ге­ор­ги­ев” Вар­на на 16 но­ем­в­ри и представи книгата “Непознатият Стефан Драгостинов”, чиито песни хорът изпълнява.                БТ

 

Коментарите са затворени.