Обществено обсъждане на бюджета на община Балчик за 2015 г.

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640068

Пръв про­во­д­ник на об­ще­с­т­ве­ни­те ин­те­ре­си се на­ре­че Ве­се­лин Ва­си­лев, со­б­с­т­ве­ник на ма­га­зин по пъ­тя към По­м­пе­на Стан­ция Бал­чик. Той по­и­с­ка кме­тът да ста­не съ­п­ри­ча­с­тен към про­б­ле­ма на жи­ве­е­щи­те в то­зи ра­йон: да се от­ре­мон­ти­ра  два­де­сет ме­т­ра от по­д­пор­на­та сте­на, ви­со­ка 2,5 ме­т­ра, сру­ти­ла се при по­с­ле­д­ни­те дъ­ж­до­ве.  Тъй ка­то то­ва не е ули­ца, а път от че­т­вър­то­к­ла­с­на­та мре­жа, мно­го че­с­то бо­к­лу­кът не се из­х­вър­ля и гра­дин­ки­те не се по­д­дър­жат. “75 % от ру­мън­с­ки­те ко­ли пъ­ту­ват по та­зи от­се­ч­ка към Бал­чик. И не са­мо те, а и ТИР-ове, и ко­ли за смет.”

Кме­тът от­го­во­ри, че ве­че има по­д­пи­сан до­го­вор за ед­на от­се­ч­ка от пъ­тя “Бал­чик – Ту­з­ла­та”, и че и та­зи от­се­ч­ка ще се има  пре­д­вид.

До­к­тор Иво Вой­чев да­де пи­с­ме­ни­те си до­к­ла­д­ни и ста­на яс­но, че  има 10 000 ле­ва, съфи­нан­си­ра­ни от ЕС, 58 000 ле­ва ще се ос­пор­ват в съ­да за ло­шо на­п­ра­ве­ния по­к­рив, кой­то на но­во ще бъ­де ре­мон­ти­ран със сре­д­с­т­ва от но­вия бю­джет.                       БТ

/продължава в следващия брой/

P2640069

Коментарите са затворени.