Тържество на учители – юбиляри

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

IMG_5523

Тържество на учители – юбиляри от Община Балчик: Ангел Събев (председател на ОбС на пенсионерите в Община Балчик), Ани Иванова, Росица Велянова, Гергина Началникова, Иванка Атанасова, Живка Нейчева, Иванка Иванова (председател на клуба на учителите), Павлина Мицева, Желка Карачевийска, Митка Вълчева, Маруся Костова.                                фото: Марияна ВЪРБАНОВА

 

За по­ре­ден път чле­но­ве­те на Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри про­ве­до­ха ед­но от най-въл­ну­ва­щи­те за вси­ч­ки тър­же­с­т­ва – че­с­т­ва­не на учи­те­ли – юби­ля­ри за из­те­к­ла­та ка­лен­дар­на

го­ди­на.

На 6 ноември 2014 г.една от залите на ресторант „Лотос” Балчик се изпълни с учители, колеги, общественици,

/продължава от стр. 1/

за да ува­жат учи­те­ли­те, ко­и­то имат кръ­г­ла го­ди­ш­ни­на: Ли­ля­на Но­ва­ко­ва /80 г./, Иван­ка Ата­на­со­ва /75 г./, Ян­ка Гро­з­де­ва /75 г./, Ани Сте­фа­но­ва /с.Об­ро­чи­ще, 75 г./, Па­в­лин­ка Ми­це­ва /70 г./, Жел­ка Ка­ра­че­вий­с­ка /70 г./, Гер­ги­на На­чал­ни­ко­ва /с.Об­ро­чи­ще, 70 г./, Ми­т­ка Въл­че­ва /с.Со­ко­ло­во, 70 г./, Жи­в­ка Не­й­че­ва /70 г./, Ми­т­ка Гин­ко­ва /65 г./, Цве­тан­ка Ка­ро­ва /65 г./, Ве­с­ка Пе­не­ва /65 г./, Ро­си­ца Ве­ля­но­ва /65 г./, Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва /65 г./, Ма­ру­ся Ко­с­то­ва /60 г./

„Учителят…Той горд е. И изстрадал.

С ум, сила, вяра и сърце дарен.

И не защото е учител станал.

Защото за учител е роден!”

С то­зи емо­ци­о­на­лен стих пре­д­се­да­те­лят на клу­ба Иван­ка Ива­но­ва от­к­ри тър­же­с­т­во­то. Тя про­дъл­жи: „Очи­те Ви ве­че не­до­ви­ж­дат, за­що­то на вся­ко де­те сте да­ли очи за све­та. Си­ли­те Ви не до­с­ти­гат – на все­ки уче­ник сте да­ли по мал­ко от се­бе си. Мно­го хо­ра Ви по­м­нят, ува­жа­ват и оби­чат.” Сло­во­то си Ив.Ива­но­ва за­вър­ши с ду­ми­те:

”60, 65, 70, 75, 80 години! Какво са?

Години – дълги като вечност!

Години – къси като младост!

Букет от спомени това са!

А спомените наши – лоши и добри,

са смисълът на всичките Ви дни!”

Бъ­де­те жи­ви и здра­ви за ра­дост на Ва­ши­те се­мей­с­т­ва и де­ца! Че­с­тит юби­лей!”

По­з­д­ра­в­ле­ния, по­да­ръ­ци и мно­го цве­тя за юби­ля­ри­те има­ше от Клу­ба на учи­те­ли­те, по­д­не­се­ни от Цве­тан­ка Ди­ми­т­ро­ва, от Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Об­щи­на Бал­чик. По­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си се по­лу­чи­ха от ОДК Бал­чик,ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” гр.Бал­чик, СОУ „Хр.Бо­тев” гр.Бал­чик, кме­т­с­т­во с.Об­ро­чи­ще, Га­ли­на Не­дел­че­ва от Об­щи­на Бал­чик, би­в­ши уче­ни­ци, ко­ле­ги.

От име­то на юби­ля­ри­те бла­го­дар­ност из­ка­за Иван­ка Ата­на­со­ва с ду­ми­те: „Мъ­д­ре­цът – фи­ло­соф Мон­тен ка­з­ва, че ста­ро­ст­та ид­ва във вся­ко чо­ве­ш­ко тя­ло и ако не ста­неш при­я­тел с нея, си за­гу­бен – смърт­та ще те от­не­се мно­го бър­зо. Аз не се па­ни­кьо­с­вам от го­ди­ни­те ка­к­во е жи­во­тът? Ед­но при­с­ти­га­не и от­пъ­ту­ва­не! Ние жи­ве­ем за кра­т­ко на спир­ки­те „Лю­бов”и „Смърт”.

Бла­го­да­ря Ви за то­ва, че сме за­е­д­но, ме­ж­ду те­зи две спир­ки! И не­ка още дъл­го про­дъл­жи жи­во­тът ме­ж­ду тях.”

На­ро­д­на­та пе­ви­ца Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва, би­в­ша на­чал­на учи­тел­ка и друж.ръ­ко­во­ди­тел­ка, по­з­д­ра­ви вси­ч­ки с ху­ба­ва на­ро­д­на пе­сен от не­й­ния бо­гат ре­пер­то­ар.

С пе­с­ни, тан­ци и мно­го емо­ции, тър­же­с­т­во­то про­дъл­жи до къ­с­ния сле­до­бед.

Из­ми­на още един ден, не­за­б­ра­вим за учи­те­ли­те пен­си­о­не­ри, из­пъл­нен с въл­не­ния, мал­ко съл­зи и тъ­га по из­ми­на­ла­та мла­дост.

/Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.