Общината погаси двата си големи банкови кредита

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Бал­чик при­е от­че­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та за ка­со­во­то из­пъл­не­ние на бю­дже­та към 30 се­п­тем­в­ри 2014 г. Към та­зи да­та из­пъл­не­ни­е­то на бю­дже­та въз­ли­за на 15 063 199 ле­ва и на­д­ви­ша­ва из­пъл­не­ни­е­то към съ­ща­та да­та на 2013 го­ди­на с над 1,3 млн. ле­ва.

В до­к­ла­да, пре­д­с­та­вен пред съ­ве­т­ни­ци­те, се от­чи­та про­да­ж­ба­та на ак­ци­и­те в ”Ал­бе­на” АД, оси­гу­ри­ли при­ход от

15 836 265 ле­ва.

С най-го­лям дял в из­пъл­не­ни­е­то на от­че­т­ния пе­ри­од от да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди са те­зи от да­нък вър­ху не­д­ви­жи­ми­те имо­ти 36.23%.

От не­да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди най-го­ля­мо е из­пъл­не­ни­е­то от та­к­са за би­то­ви от­па­дъ­ци – 1 912 475 ле­ва или 44,26%. При­хо­ди­те от кон­це­сии са 651 383 ле­ва, а по­с­тъ­п­ле­ни­я­та от про­да­ж­ба на зе­мя – 491 121 ле­ва. 150 хи­ля­ди ле­ва са по­лу­че­ни от гло­би, сан­к­ции и на­ка­за­тел­ни ли­х­ви. Сред на­п­ра­ве­ни­те раз­хо­ди во­де­щи са те­зи за ра­бо­т­ни за­п­ла­ти и оси­гу­ро­в­ки, а 27% от об­ща­та из­д­ръ­ж­ка са за во­да, го­ри­ва и ел.енер­гия. Бе от­че­те­но, че пре­д­с­ро­ч­но са по­га­се­ни два­та го­ле­ми кре­ди­та, ко­и­то Об­щи­на­та из­те­г­ли.

Са­ва Ти­хо­лов, На­чал­ник от­дел “Кул­ту­ра, про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”

Коментарите са затворени.