Открит урок по безопасност на движението

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640065

На 13 но­ем­в­ри 2014 г. от 17.15 ч. уче­ни­ци­те от III „а” клас при СОУ „Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик по­ка­ни­ха сво­и­те ро­ди­те­ли, при­я­те­ли, гост от РУ  Полиция Бал­чик, за да де­мон­с­т­ри­рат сво­и­те по­з­на­ния по бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то.

Ве­д­нъж се­д­ми­ч­но те­х­ни­те учи­тел­ки Юлия Ми­ро­но­ва /кл.ръ­ко­во­ди­тел/ и Ди­лек Ме­х­ме­до­ва/въз­пи­та­тел/ги учат на пъ­т­ни­те зна­ци и мар­ки­ро­в­ки, на за­ко­ни­те за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та и най-ве­че на то­ва, ко­е­то де­ца­та тря­б­ва да зна­ят ка­то уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то на хо­ра и ав­то­мо­би­ли за­е­д­но на пъ­тя.

Уче­ни­ци­те от­го­во­ри­ха на ред въ­п­ро­си, за­да­ва­ни от г-жа Ми­ро­но­ва. Те се на­д­п­ре­вар­ва­ха да вди­гат ръ­ка и да обя­с­ня­ват ед­на или  дру­га пъ­т­на си­ту­а­ция, ко­я­то бе вклю­че­на в ком­пю­тър­на­та пре­зен­та­ция на те­ма „Бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то”.

Със звън­ли­ви гла­с­че­та из­пя­ха пе­сен за по­ли­ца­и­те, ко­и­то кон­т­ро­ли­рат пъ­т­но­то дви­же­ние. След то­ва пя­ха за ро­ди­на­та, за учи­ли­ще­то и се­мей­с­т­во­то. Ро­ди­те­ли­те им мо­же да бъ­дат спо­кой­ни – де­ца­та им мо­гат да бъ­дат са­мо­с­то­я­тел­ни  и без про­б­ле­ми да на­ме­рят и пре­се­кат пе­ше­хо­д­на­та пъ­те­ка, да се ог­ле­ж­дат за дру­ги­те уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то, да тър­сят съ­ве­та на по­ли­ца­и­те или по –въз­ра­с­т­ни­те край тях.

Кра­си­мир Ки­ри­лов , на­чал­ник гру­па “Ох­ра­ни­тел­на  по­ли­ция” от РУ По­ли­ция Бал­чик,  по­з­д­ра­ви уче­ни­ци­те за усър­ди­е­то, с ко­е­то са на­у­чи­ли най-ва­ж­ни­те не­ща за бе­зо­па­с­но­то дви­же­ние и че от­к­ри­ти­ят урок мно­го му е ха­ре­сал. Той да­де пре­по­ръ­ки на уче­ни­ци­те как да пре­си­чат ули­ца­та, ко­га­то има спрял ав­то­бус или ми­к­ро­бус, как да се пре­д­ви­ж­ват през за­ле­де­ни­те ули­ци, ко­га­то до­й­де зи­ма­та.

С оле­к­на­ли сър­ца, до­вол­ни от то­ва, че де­ца­та зна­ят с все­ки из­ми­нал ден все по­ве­че и все по-по­ле­з­но за тях, при­съ­с­т­ва­щи­те на тър­же­с­т­во­то бла­го­да­ри­ха на учи­тел­ки­те Ми­ро­но­ва и Ме­х­ме­до­ва за по­ло­же­ния от тях труд.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.