На Никулден – незаконен улов на калкан

Jan 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд по­т­вър­ди ре­ше­ни­е­то на Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, с ко­е­то  38-го­ди­ш­ния Иван Ж. Ива­нов от Ка­вар­на е ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и му е на­ло­же­но ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ка­за­ние гло­ба в раз­мер на 700 лв. С ре­ше­ние от 18.06.2010 г. пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е при­з­нал Иван Ива­нов за ви­но­вен в то­ва, че на 11.08.2009 г. в гр. Ка­вар­на, ка­то длъ­ж­но­с­т­но ли­це – ка­пи­тан на ри­бо­ло­вен ко­раб, е на­ру­шил пра­ви­ла­та, ус­та­но­ве­ни със За­ко­на за ри­бар­с­т­во­то и ак­ва­кул­ту­ри­те, за за­па­з­ва­не на ри­б­ни­те ор­га­ни­з­ми и е осъ­ще­с­т­вил улов на 384,7 кг ри­ба – кал­кан. Ива­нов има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, же­нен е, ра­бо­ти, не е осъ­ж­дан. Той е об­жал­вал ак­та на Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, с пре­тен­ция за не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­ност и не­о­с­но­ва­тел­ност, и с ис­ка­не да бъ­де оп­ра­в­дан. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд пре­це­ни, че ус­та­но­ве­на­та от пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд фа­к­ти­че­с­ка об­с­та­но­в­ка из­ця­ло се по­к­ри­ва с из­во­ди­те на въз­зи­в­ния съ­де­бен съ­с­тав. По­д­съ­ди­ми­ят е ка­пи­тан на ри­бо­ло­вен ко­раб с еки­паж от три­ма ду­ши. На 09.08.2009 г. пла­ва­тел­ни­ят съд е на­пу­с­нал при­с­та­ни­ще­то на гр. Ка­вар­на. На сле­д­ва­щия ден в Гра­ни­ч­но по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние – гр. Бал­чик, бил по­лу­чен си­г­нал от гра­ни­ч­ния пост за те­х­ни­че­с­ко и ви­зу­ал­но на­б­лю­де­ние, че за оп­ре­де­ле­ни пе­ри­о­ди от вре­ме ко­ра­бът е бил гу­бен от ра­да­ри­те и дви­же­ни­е­то му не мо­же­ло да бъ­де кон­т­ро­ли­ра­но. Ри­бо­ло­в­ни­ят ко­раб бил по­с­та­вен под на­б­лю­де­ние до за­в­ръ­ща­не­то му на сле­д­ва­щия ден. Той при­с­ти­г­нал на бу­на на при­с­та­ни­ще­то око­ло по­лу­нощ с из­к­лю­че­ни све­т­ли­ни. В съ­що­то вре­ме на бу­на­та при­с­ти­г­на­ли две ав­то­мо­би­ла, еди­ни­ят от тях – уп­ра­в­ля­ван от ба­ща­та на осъ­де­ния. С при­с­та­ва­не­то на ко­ра­ба еки­па­жът и во­да­чи­те на ав­то­мо­би­ли­те за­по­ч­на­ли за раз­то­вар­ват чу­ва­ли от па­лу­ба­та и да ги то­ва­рят в ба­га­ж­ни­ка на ед­на от ко­ли­те. В то­зи мо­мент при­с­ти­г­на­ли слу­жи­те­ли на гра­ни­ч­ния па­т­рул. Ри­бо­ло­в­ни­ят ко­раб на­п­ра­вил опит да се от­да­ле­чи, но по раз­по­ре­ж­да­не на пре­д­с­та­ви­те­ли­те на вла­ст­та ка­пи­та­нът вър­нал пла­ва­тел­ния съд на при­с­та­на. При ог­ле­да на ко­ра­ба би­ло ус­та­но­ве­но, че той е обо­ру­д­ван с три тра­ла, но са­мо еди­ни­ят фун­к­ци­о­ни­ра. На па­лу­ба­та би­ли от­к­ри­ти два ле­ге­на с ри­ба ва­тус. Тя съ­що е дън­на ри­ба, за­то­ва при по­л­з­ва­не на трал се­ле­к­ти­ра­не­то на уло­ва се из­вър­ш­ва след из­ва­ж­да­не на съ­о­ръ­же­ни­е­то и то­га­ва за­щи­те­ни­ят вид мо­же да бъ­де вър­нат в мо­ре­то. В ба­га­ж­ни­ка на уп­ра­в­ля­ва­на­та от ба­ща­та на Ива­нов ко­ла БМВ би­ли на­ме­ре­ни 16 чу­ва­ла, пъл­ни с об­що 384,7 кг кал­кан на стой­ност 3 847 лв. Ри­ба­та е би­ла пря­с­но уло­ве­на, ка­то от­дел­ни ри­би са би­ли още жи­ви. Към да­та­та на уло­ва са би­ли в си­ла Ре­г­ла­мент на Ев­ро­пей­с­ка­та об­щ­ност за за­б­ра­на на уло­ва на кал­кан в Чер­но мо­ре от съ­до­ве, пла­ва­щи под фла­га на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, ка­к­то и Ре­г­ла­мент на Ев­ро­пей­с­ка­та об­щ­ност за за­па­з­ва­не на ри­ба­та и дру­ги во­д­ни ор­га­ни­з­ми, а на­ци­о­нал­на­та кво­та за улов на то­зи вид е би­ла из­чер­па­на. Ста­но­ви­ще­то на въз­зи­в­ния съд е, че съ­б­ра­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва ка­те­го­ри­ч­но оп­ро­вер­га­ват лан­си­ра­на­та от жал­бо­по­да­те­ля и по­д­к­ре­пя­на от це­лия еки­паж и от ба­ща му вер­сия, че слу­чай­но „на­ме­рил” чу­ва­ли­те с пря­с­на ри­ба на бу­на­та. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд на­ми­ра съ­що, че при оп­ре­де­ля­не на на­ка­за­ни­е­то на Ива­нов пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд пра­вил­но е от­чел сме­к­ча­ва­щи­те об­с­то­я­тел­с­т­ва – до­б­ри ха­ра­к­те­ри­с­ти­ч­ни дан­ни и ли­п­са на пре­д­хо­д­ни и по­с­ле­д­ва­щи про­ти­во­о­б­ще­с­т­ве­ни про­я­ви.
Под вни­ма­ние е взе­та и зна­чи­тел­на­та стой­ност на не­за­кон­ния улов. Въз­зи­в­ни­те съ­дии пра­вят из­вод, че на­ло­же­но­то на Ива­нов на­ка­за­ние съ­о­т­ве­т­с­т­ва на те­же­ст­та на из­вър­ше­но­то и на це­ли­те на пре­вен­ци­я­та.
Ре­ше­ни­е­то на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд не по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

До­б­ри­ч­ки ок­ръ­жен съд

Коментарите са затворени.