Обу­чи­тел­ни ате­ли­е­та за мла­де­жи в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

Poster_1

През та­зи есен (21 октомври – 1 ноември) ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” до­ма­кин­с­т­ва и съ­дей­с­т­ва  про­ве­ж­да­не­то на  обу­чи­тел­ни ате­ли­е­та за мла­де­жи в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, ор­га­ни­зи­ра­ни от НЧ “Ве­щи­на – 2005”, в пар­т­ньор­с­т­во с  “Фор­мат” СФФ. Иде­я­та на то­ва ме­ж­ду­ин­с­ти­ту­ци­о­нал­но на­чи­на­ние е  мул­ти­кул­тур­но­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и об­мен, пар­т­ньор­с­т­во­то и ра­бо­та­та в мре­жа ме­ж­ду  мла­ди­те хо­ра.

По вре­ме на та­з­го­ди­ш­на­та об­ра­зо­ва­тел­на пра­к­ти­ка, уча­с­тие взе­мат  пре­по­да­ва­те­ли­те (Ни­но Са­ба­дзе, Ру­су­дан Ма­ма­са­к­с­ли­си, Ве­ри­ко Мхе­и­дзе и Да­вид Ме­лая от Гру­зия, Ми­гел Сан­чес, Па­б­ло Гон­са­лес, Со­на Са­к­сон от Ис­па­ния, Ан­на Па­т­ри­сия, Ан­на Кар­ме­ло, Гон­са­ло Ки­нас от По­р­ту­га­лия и Цан­ко Ва­си­лев от Бъл­га­рия), ка­к­то и 64 уча­с­т­ни­ка от 6 дър­жа­ви (Ис­па­ния, По­р­ту­га­лия, Хър­ва­т­с­ка, Гру­зия, Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния).

Про­г­ра­ма­та на та­з­го­ди­ш­ни­те ате­ли­е­та има ос­вен обу­чи­те­лен ха­ра­к­тер, та­ка и пра­к­ти­ко-твор­че­с­ки. Оча­к­ва се след при­к­лю­ч­ва­не­то на пра­к­ти­ку­ма, ня­кол­ко до­ку­мен­тал­ни фил­мо­ви про­ду­к­ции да ви­дят бял свят.

Евгений ГЕОРГИЕВ

P.R на ДКИ КЦ

“Дво­ре­ца” Балчик

 

 

Коментарите са затворени.