На кра­не­в­ци им оти­ва да имат ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Интервю с галеристката Ваня Маркова

Га­ле­рия”Арт Мар­ко­ни” е пър­ва­та га­ле­рия в Кра­не­во и бя­х­те мно­го ен­ту­си­а­зи­ра­ни при от­к­ри­ва­не­то и в на­ча­ло­то на ля­то­то. Ка­к­ви са впе­ча­т­ле­ни­я­та в края на се­зо­на?

– Мал­ко ра­зо­ча­ро­ва­щи.Не съм оча­к­ва­ла чу­де­са и бях го­то­ва за фи­нан­со­вия ре­зул­тат. Все пак то­ва е на­ча­ло. От опи­та, кой­то имам, ед­ва на тре­та­та или че­т­вър­та­та го­ди­на тря­б­ва да има ре­зул­тат. Имам идеи за сле­д­ва­щия се­зон, ако въ­о­б­ще по­ме­ще­ни­е­то бъ­де при­ве­де­но в го­то­в­ност, ка­к­то и са­ма­та сгра­да. За съ­жа­ле­ние не усе­щам осо­бе­на за­г­ри­же­ност от стра­на на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Тър­го­в­с­ки цен­тър с.Кра­не­во. Вяр­но е, че ня­ка­к­ви опи­ти да се при­ве­де в го­то­в­ност сгра­да­та, се на­п­ра­ви­ха. Но из­г­ле­ж­да за по­ре­ден път ка­че­с­т­во­то на из­вър­ше­ния ре­монт е не­за­до­во­ли­тел­но. Ако в на­ча­ло­то на се­зо­на в га­ле­ри­я­та не­з­най­но от къ­де се про­с­му­к­ва­ше по по­да во­да при все­ки дъжд, след ре­мон­та та­ва­нът окон­ча­тел­но се сгро­мо­ля­са. Огор­че­ни­е­то ми е най-ве­че от от­но­ше­ни­е­то. Да, ця­ла­та стра­на бе в бе­д­с­т­ве­но по­ло­же­ние, та­зи го­ди­на при­ро­да­та не ни по­ща­ди. Но еле­мен­тар­на­та ети­ка на пар­т­ньор­с­ки­те от­но­ше­ния изи­с­к­ва про­я­ва на за­г­ри­же­ност и съ­п­ри­ча­с­т­ност. Не мо­же  в та­къв мо­мент ди­ре­к­то­рът на ТЦ, да ми ка­з­ва по те­ле­фо­на “Да , знам, ама ка­к­во да на­п­ра­вя?” Ни­кой не се за­ин­те­ре­су­ва имам ли ще­ти, ка­к­ви са, как ще про­це­ди­ра­ме от тук на­та­тък. Мо­ят до­го­вор е це­ло­го­ди­шен и из­ти­ча през март сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

Де юре, вие сте, не по своя ви­на, в не­въз­мо­ж­ност да по­л­з­ва­те по­ме­ще­ни­е­то?

Пър­во­на­чал­ни­те ми пла­но­ве бя­ха ек­с­по­зи­ци­я­та да ос­та­не до края на ок­том­в­ри, до то­га­ва е пла­тен и СОТ. Ме­ж­ду­в­ре­мен­но пре­ди съ­би­ти­е­то на­п­ра­вих по­се­ще­ние на но­ви­ят пе­т­з­ве­з­ден хо­тел в Кра­не­во и раз­б­рах, че имат ре­зер­ва­ции до края на яну­а­ри. То­ва оз­на­ча­ва, че ще има го­с­ти, ко­и­то би­ха мо­г­ли да ви­дят про­из­ве­де­ни­я­та, ко­и­то съм по­д­б­ра­ла. Пре­дим­с­т­ва­та на то­ва по­ме­ще­ние са в ос­тъ­к­ле­на­та ви­т­ри­на, ко­я­то по­з­во­ля­ва раз­г­ле­ж­да­не­то на ек­с­по­зи­ци­я­та и в мое от­съ­с­т­вие, а при не­об­хо­ди­мост все­ки мо­же да се свър­же с мен и да се уго­во­рим за сре­ща. В съ­с­то­я­ни­е­то, в ко­е­то е в мо­мен­та по­ме­ще­ни­е­то и при ни­ка­к­ви­те га­ран­ции, ка­к­во още мо­же да се слу­чи в по­к­ри­ва, ми­си­я­та е не­въз­мо­ж­на.                Как по­с­ре­щ­на­ха кра­не­в­ци по­я­ва­та на га­ле­ри­я­та?        Мно­го по­ло­жи­тел­но, но и мно­го ске­п­ти­ч­но. По­ло­жи­тел­но, за­що­то не­що раз­ли­ч­но от су­ве­ни­ри и бе­льо се по­я­вя­ва на сер­ги­я­та. При­з­на­вам, че съм впе­ча­т­ле­на от вни­ма­ни­е­то и съ­п­ри­ча­с­т­но­ст­та на мно­го хо­ра, от то­ва че по до­с­тойн­с­т­во оце­ни­ха ко­ле­к­ци­я­та, ко­я­то по­д­б­рах. Ви­на­ги съм смя­та­ла, че Кра­не­во има по­тен­ци­ал и е се­ло, са­мо в ман­та­ли­те­та на ня­кои хо­ра. Ске­п­ти­ци­з­мът, за съ­жа­ле­ние, на­д­де­ля­ва. За­ра­ди мно­го за­по­ч­на­ти, но не­до­вър­ше­ни не­ща: са­ми­ят, фун­к­ци­о­ни­ращ от­ча­с­ти, Тър­го­в­с­ки цен­тър, не­по­д­дър­жа­но­то око­ло не­го про­с­т­ран­с­т­во, ве­ло­с­то­ян­ка­та по ня­ка­къв про­ект, за­ря­за­на със стър­ча­щи ка­бе­ли и ар­ма­ту­ра, раз­би­ти­те ули­ци, ко­ри­то­то на ре­ка­та,от­но­во пъл­но с бо­к­лук.

Не­до­у­мя­вам как и две­те ули­ци, свър­з­ва­щи бу­ле­вар­да с цен­тъ­ра, са в та­ко­ва ока­я­но съ­с­то­я­ние. Ця­ло из­пи­та­ние е да оти­деш пе­ша или с ав­то­мо­бил до цен­т­рал­ния плаж. При по­ло­же­ние, че има до­с­та­тъ­ч­но про­с­т­ран­с­т­во за пе­ше­хо­д­на пъ­те­ка, е ужа­с­но тол­ко­ва ле­то­в­ни­ци, най-ве­че де­ца, за­що­то Кра­не­во се сла­ви ка­то де­т­с­ки ку­рорт, да ри­с­ку­ват ме­ж­ду пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва, да гъл­тат пра­хо­ляк, ко­га­то въ­п­ро­сът е ре­шим.

И на це­лия то­зи фон – из­ку­с­т­во!

Пра­ви бя­ха ске­п­ти­ци­те, кме­тът не до­й­де, за от­к­ри­ва­не­то се из­ви­ни, че е за­ет, но не до­й­де ни­то ве­д­нъж и след то­ва…          Та­зи го­ди­на по­лу­чи­х­те по­че­тен знак и лен­та от кме­та на Вар­на за арт ме­ни­дж­мънт, а тук кме­тът на се­ло­то не Ви удо­с­тои с вни­ма­ние, то­ва ли ви ра­зо­ча­ро­ва? Ше­гу­вам се!?

От­ли­чи­е­то по по­вод 24 май ми бе връ­че­но от кме­та на Вар­на, но е по пре­д­ло­же­ние на твор­ци­те: ху­до­ж­ни­ци, по­е­ти, пи­са­те­ли, ак­тьо­ри, му­зи­кан­ти, вси­ч­ки ко­и­то пре­д­с­та­вят из­ку­с­т­во­то си и на­ми­рат есе­ти­че­с­ко убе­жи­ще в Га­ле­рия “Арт Мар­ко­ни”. Аз ли­ч­но не по­з­на­вам го­с­по­дин По­р­т­них, ни­то той мен, ре­ше­ни­е­то се взи­ма от спе­ци­ал­на ко­ми­сия и се гла­су­ва на Об­щин­с­ки съ­вет. Във Вар­на има по­ве­че от 30 га­ле­рии, а на ден има по ня­кол­ко зна­чи­ми кул­тур­ни съ­би­тия, та­ка че кме­тът тру­д­но мо­же да се от­зо­ве на вся­ка по­ка­на. Но с г-н Ру­мен Ни­ко­лов се по­з­на­ва­ме, по­не пет пъ­ти сме раз­го­ва­ря­ли по по­вод раз­ли­ч­ни ини­ци­а­ти­ви от на­ша стра­на/имам пре­д­вид се­мей­с­т­во­то ни/. Аз съм жи­тел на Кра­не­во от шест го­ди­ни, а то­ва е пър­ва­та га­ле­рия тук, при то­ва е бли­з­ко до кме­т­с­т­во­то. Ми­с­ля, че  по­я­ва­та не мо­же да не се от­ра­зи на ими­джа на то­ва мя­с­то.

А вие, пре­вър­на­х­те ли се в ске­п­тик?

Ми­на­ла­та се­д­ми­ца, оп­ре­де­ле­но бях. Имам ма­лък здра­во­с­ло­вен про­б­лем и ева­ку­и­ра­не­то на сто­ти­на­та кар­ти­ни в дъ­ж­да ми сто­пи – и ен­ту­си­а­з­ма, и по­зи­ти­в­но­ст­та. Бла­го­дар­на съм на съ­се­д­ка­та Кра­си Лю­бе­но­ва, ко­я­то не зная как, се ока­з­ва ви­на­ги чо­ве­кът кой­то пръв се при­ти­ч­ва на по­мощ и ви­на­ги мо­же да да­де до­бър съ­вет. За­е­д­но ус­пя­х­ме да се спра­вим, и да от­не­са във Вар­на са­мо с ня­кол­ко съ­си­па­ни рам­ки вси­ч­ки кар­ти­ни.      Се­га съм се кон­цен­т­ри­ра­ла вър­ху из­ло­ж­би­те и про­я­ви­те в га­ле­рия “Арт Мар­ко­ни” до края на го­ди­на­та във Вар­на. Жи­вот и здра­ве все не­що ще из­ми­с­ля. Не съм от хо­ра­та ко­и­то ле­с­но се пре­да­ват, ни­то ли­ше­ни от идеи. Пък и зна­еш ли? Мо­же ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Тър­го­в­с­кия цен­тър да се по­раз­д­ви­жи и да на­ме­ри чи­та­ви из­пъл­ни­те­ли на ре­мон­та, но­ви на­е­ма­те­ли, ко­и­то да ожи­вят та­зи сгра­да, но­ви идеи как да при­в­ле­кат по­ве­че по­се­ти­те­ли, как да го на­п­ра­вят ат­ра­к­ция за го­с­ти и ту­ри­с­ти. Все не­ща, ко­и­то дру­ги­те цен­т­ро­ве имат за­ло­же­ни в сво­я­та кон­це­п­ция за раз­ви­тие. Ви­на­ги съм из­ра­зя­ва­ла го­то­в­ност и съ­п­ри­ча­с­тие да се вклю­ча, из­хо­ж­дай­ки от опи­та си на про­фе­си­о­на­лен ор­га­ни­за­тор. Ра­бо­тя не са­мо с твор­ци в сфе­ра­та на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во, а и с пи­са­те­ли, по­е­ти, ак­тьо­ри, му­зи­кан­ти. Иде­я­та ми да съ­з­дам по­зи­ция в Кра­не­во не вклю­ч­ва про­с­то раз­ши­ря­ва­не на тър­го­в­с­ка­та площ, а раз­ши­ря­ва­не на по­ле­то за твор­че­с­ки изя­ви.  С по­е­ти­те и пи­са­те­ли­те / то­ва са хо­ра, жи­ве­е­щи не са­мо в Бъл­га­рия/ има­ме ве­че до­с­та идеи, ко­и­то пре­к­ра­с­но се впи­с­ват в на­тю­ре­ла на Кра­не­во. Но изи­с­к­ват пар­т­ньор­с­т­во, ко­е­то за се­га сре­щам са­мо в твор­че­с­ки­те сре­ди в Бал­чик. Ще ви­дим.       Бла­го­да­ря за от­к­ро­ве­но из­ра­зе­ни­те ми­с­ли за Кра­не­во, за же­ла­ни­е­то за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с на­шия ве­с­т­ник, ка­к­то и за ма­кар и мал­кия оп­ти­ми­зъм, че кра­не­в­ци ще про­я­вят ин­те­рес към га­ле­ри­я­та, ко­я­то мно­го им оти­ва.

Ин­тер­вю:

Ма­ру­ся КОСТОВА

20141026_114851

Коментарите са затворени.