Един раз­ли­чен пе­тък в “Лай­т­ха­ус голф ри­зорт”

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

P2580001

Ка­то ат­ра­к­ти­вен ку­рорт в об­щи­на Бал­чик “, Лайт ха­ус” ис­ка да бъ­де тър­сен през ця­ла­та го­ди­на за Спа -про­це­ду­ри и голф изя­ви на на­чи­на­е­щи, опи­т­ни и про­фе­си­о­нал­ни спор­ти­с­ти. Ин­те­ре­сът на ру­мън­с­ки­те ту­ри­с­ти за уи­кенд па­ке­ти­те е пре­об­ла­да­ващ. За­що да не при­в­ле­чем мла­ди­те хо­ра на Бал­чик тук? – пи­тат ме­ни­джъ­ри­те. Има спа-про­це­ду­ри, ко­и­то се пре­д­ла­гат на 3 дка площ, за­к­рит ото­п­ля­ем плу­вен ба­сейн, фи­т­нес цен­тър, де­т­с­ки клуб,Ин­тер­нет, за­ли за кон­фе­рен­ции, бан­ке­ти и мо­дер­ни сва­т­би.

Има гла­вен ре­с­то­рант, кой­то пре­д­ла­га ин­тер­на­ци­о­нал­но ме­ню на от­к­ри­то и за­к­ри­то. Ло­би бар, Са­лон за уи­с­ки и пу­ри, ма­га­зи­ни за су­ве­ни­ри и кон­фе­к­ция, фри­зьор­с­ки са­лон и са­лон за ма­ни­кюр и пе­ди­кюр. През ля­то­то се пре­д­ла­гат още от­к­рит плу­вен ба­сейн, ше­з­лон­ги, ча­дъ­ри, ха­в­лии, бар на ба­сей­на и на 19 ду­п­ка, са­лон за чле­но­ве­те на голф клу­ба и ек­с­к­лу­зи­вен плаж с бар.

Раз­би­ра се, пър­во­то, ко­е­то се пре­д­ла­га е голф иг­ри­ще­то с 18 ду­п­ки, съ­з­да­де­но от Ян Ус­нам. Има тре­ни­ро­въ­ч­ни пло­ща­д­ки и съ­о­ръ­же­ния за тре­ни­ро­в­ка.                    И пър­ви­ят опит за при­в­ли­ча­не ин­те­ре­са на ме­с­т­ни­те хо­ра към “Лай­т­ха­ус” Бал­чик бе на­п­ра­вен на 31 ок­том­в­ри, ко­га­то бе ор­га­ни­зи­ра­но “Хе­ло­у­ин пар­ти” за 35 лв. в ре­с­то­рант “Фу­ке”с про­дъл­же­ние в “Уи­с­ки” бар на съ­щия етаж. Изи­с­ка­ни­ят сер­виз на че­ти­ри­ма сер­ви­тьо­ри в сра­в­ни­тел­но мал­ка­та за­ла, по­в­ди­г­на не­ми­ну­е­мо на­с­т­ро­е­ни­е­то ни.

Ку­ли­нар­но­то на­ча­ло бе по­с­та­ве­но със све­жа зе­ле­на са­ла­та с ру­ко­ла, те­ле­ш­ко кар­па­чио и бил­ко­ви кру­то­ни от ти­к­ва. На­пи­т­ки­те не бя­ха вклю­че­ни в ку­вер­та, но на та­ка­ва са­ла­та вър­ви бъл­гар­с­ка ра­кия. По­ръ­ча­х­ме си.

Пре­дя­с­ти­е­то от ин­вол­ти­ни /ро­ло про­шу­то с мус от ти­к­ва и ма­с­кар­по­не/изи­с­к­ва­ше сту­де­на ми­не­рал­на во­да, ка­к­ва­то има­ше в го­ля­мо раз­но­о­б­ра­зие, и са­мо в стъ­к­ле­ни бу­тил­ки, ка­к­то по­до­ба­ва.

Най-мно­го ме из­не­на­да крем су­па­та от пе­че­на ти­к­ва с ко­зе си­ре­не и чипс от пан­че­та. Мо­жеш да я кон­су­ми­раш за­е­д­но с ос­но­в­но­то яс­тие ка­то сос. А то бе­ше чу­де­с­но, съ­в­сем спо­ред бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция – гор­с­ки ке­бап от свин­с­ко ди­ве­чо­во ме­со, из­пе­чен в ти­к­ва. И де­сер­тът бе­ше ти­к­вен – крем ка­ра­мел.

Фан­та­зи­я­та на го­т­ва­ча яв­но бе не­из­чер­па­е­ма и из­пъл­не­на пра­к­ти­че­с­ки с ори­ги­на­лен ку­ли­на­рен опит и усет. Ка­то при­ба­вим и по ня­кол­ко би­ри, ко­и­то до­с­той­но стру­ват са­мо по 4 лв. /по- ев­ти­но от бал­чи­ш­ки­те ди­с­ко­те­ки и ба­ро­ве/, удо­вол­с­т­ви­е­то ни на га­с­т­ро­но­ми бе на­пъл­но за­до­во­ле­но.

Бъл­га­ри­нът раз­би­ра пра­з­ни­ка ка­то на ма­са­та е пъл­но с яде­не и пи­е­не и има мно­го жи­ва му­зи­ка. Сла­ва Бо­гу, ня­ма­ше чал­га. Вку­сът на ор­га­ни­за­то­ри­те бе до­вел ду­е­та Ми­ле­на Пе­е­ва и Кре­ме­на Ди­ми­т­ро­ва. Ми­ле­на Пе­е­ва е дъл­го­го­ди­ш­на кон­цер­ти­ра­ща му­зи­кан­т­ка и учи­тел­ка по пе­е­не, ко­я­то има изя­ве­ни  на на­шия и чу­ж­де­с­т­ра­нен по­ди­ум  де­се­т­ки уче­ни­ци, сред ко­и­то Пре­с­ла­ва Пей­че­ва, Ва­лен­ти­на Ди­ми­т­ро­ва, Гер­га­на Ко­е­ва и др. Уче­ни­ч­ка­та от би­в­шия и клас в СОУ “Кл.Ох­ри­д­с­ки” До­б­рич, Кре­ме­на Ди­ми­т­ро­ва, из­ве­с­т­на от пър­во­то из­да­ние на “Мю­зик Ай­дъл” през 2007 г. се­га, пре­ди ан­га­жи­мен­ти­те си за Ко­ле­да в чу­ж­би­на, пар­т­ни­ра с обич на сво­я­та учи­тел­ка и кла­с­на ръ­ко­во­ди­тел­ка.

Тя­х­на­та му­зи­кал­на про­г­ра­ма съ­дър­жа­ше хи­то­ве от бъл­гар­с­ка­та, пре­ди вси­ч­ко, поп му­зи­ка, ко­я­то се ха­ре­с­ва­ше и на пре­об­ла­да­ва­ща­та ру­мън­с­ка и ки­тай­с­ка кли­ен­те­ла.

За да­ле­ч­ния чу­ж­до­зе­мен пра­з­ник Хе­ло­у­ин на­по­м­ня­ше са­мо ори­ги­нал­но­то ти­к­ве­но ме­ню, уме­ло из­ря­за­ни­те ти­к­ве­ни фе­не­ри, по­с­та­ве­ни на ба­ра, ре­це­п­ци­я­та и ма­си­те в ре­с­то­ран­та. Има­ше и 3-4 ру­мън­че­та, об­ле­че­ни в спе­ци­ал­ни ко­с­тю­ми.

Та­ка, в спо­кой­на, без ве­щи­ци и зло­ба, об­с­та­но­в­ка, се на­с­ла­ди­х­ме на ед­на по-раз­ли­ч­на пе­тъ­ч­на ве­чер  и с удо­вол­с­т­вие ще по­в­то­рим по­се­ще­ни­е­то си ка­то го­ре­що го пре­по­ръ­ч­ва­ме и на дру­ги бал­чи­к­лии.

Маруся КОСТОВА

P2530002

P2570001

Коментарите са затворени.