Международна регата за купа “Добруджа” 2014 г.

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

dstoenciu-3016

При­к­лю­чи про­ект BG MIRG SH-K-B/2-2.1-008 “Бал­чик-мо­ре-тра­ди­ции”, кой­то бе ре­а­ли­зи­ран от Об­щи­на Бал­чик, с фи­нан­со­ва­та по­мощ по Ме­с­т­на стра­те­гия за раз­ви­тие на Ме­с­т­на ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па Ша­б­ла-Ка­вар­на-Бал­чик, чрез Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на се­к­тор “Ри­бар­с­т­во” 2007-2013 г. Про­е­к­тът стар­ти­ра на 16.01.2014 г. и про­дъл­жи 11 ме­се­ца.         Це­ли­те на про­е­к­та бя­ха на­со­че­ни към раз­но­о­б­ра­зя­ва­не на въз­мо­ж­но­с­ти­те за за­е­тост и ди­вер­си­фи­ци­ра­не се­к­то­ри­те на ико­но­ми­че­с­ка ак­ти­в­ност чрез пре­на­со­ч­ва­не на тра­ди­ци­он­ни за ри­бар­с­ка­та об­ласт дей­но­с­ти  към  ус­лу­ги, свър­за­ни с по­пу­ля­ри­зи­ра­не на Об­щи­на Бал­чик и при­в­ли­ча­не на ту­ри­с­ти и ин­ве­с­ти­то­ри. В дъл­го­с­ро­чен ас­пект про­е­к­тът оси­гу­ря­ва въз­мо­ж­но­с­ти за ус­той­чи­ва за­е­тост, за уве­ли­ча­ва­не на до­хо­ди­те в ре­зул­тат от удъл­жа­ва­не ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон в ре­ги­о­на чрез про­ве­ж­да­не­то на еже­го­д­ни ве­т­ро­хо­д­ни съ­с­те­за­ния.       В съ­о­т­ве­т­с­т­вие с изи­с­к­ва­ни­я­та за про­ве­ж­да­не на спор­т­ни и кул­тур­ни съ­би­тия, за оси­гу­ря­ва­не кон­т­рол и бе­зо­па­с­ност на уче­б­но-спор­т­ни­те дей­но­с­ти и на уча­с­т­ни­ци­те  във ве­т­ро­хо­д­ни съ­с­те­за­ния, бе за­ку­пе­на мо­тор­на ло­д­ка 5+1 ме­с­та. Про­ве­де­но бе ве­т­ро­хо­д­но съ­с­те­за­ние през пе­ри­о­да 11.09.2014 г.-15.09.2014 г., в ко­е­то ак­ти­в­но уча­с­тие взе­ха де­ца­та от Мор­с­ки клуб – Бал­чик, мор­с­ки клу­бо­ве от Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния.            Бал­чи­ш­ки­ят за­лив, в кой­то ос­но­в­но се про­ве­ж­дат уче­б­но-спор­т­ни­те дей­но­с­ти, е ес­те­с­т­ве­но за­щи­тен от сил­ни­те, се­ве­ро­и­з­то­ч­ни ве­т­ро­ве.

То­ва от своя стра­на по­з­во­ля­ва удъл­жа­ва­не­то на ле­т­ния се­зон чрез ор­га­ни­зи­ра­не на ве­т­ро­хо­д­ни съ­с­те­за­ния, дей­ност от на­с­то­я­щия про­ект.

“Та­зи пу­б­ли­ка­ция е съ­з­да­де­на в рам­ки­те на про­ект “Бал­чик-мо­ре-тра­ди­ции”, кой­то се осъ­ще­с­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та по­мощ по Ме­с­т­на стра­те­гия за раз­ви­тие на Ме­с­т­на ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па Ша­б­ла-Ка­вар­на-Бал­чик, чрез Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на се­к­тор “Ри­бар­с­т­во” 2007-2013 г., съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз чрез Ев­ро­пей­с­кия фонд за Ри­бар­с­т­во.

Ця­ла­та от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на пу­б­ли­ка­ци­я­та се но­си от Об­щи­на Бал­чик и при ни­ка­к­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се счи­та, че то­зи до­ку­мент от­ра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и Уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган.”

P2490545

Коментарите са затворени.