Протокол № 45 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 30 октомври 2014 г.

Nov 12th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на НЧ „П. Хилендарски-1870” гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 693: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. ОбС- Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ “П. Хилендарски- 1870” в дофинансиране да бъде завишен с 2 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за разпределение на бюджетни средства, заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2014 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 694: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик одобрява част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 50 000 лева да бъде предоставен под формата на капиталов трансфер на Медицински център I – Балчик.

2. Общински съвет Балчик одобрява част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 58 000 лева да бъде предоставен под формата на капиталов трансфер на МБАЛ – Балчик.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за създаване и участие на община Балчик в регионално сдружение по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 695: Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализация на проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”:

1. Дава съгласие за участие на Община Балчик в създаване на юридическо лице по реда на Закона за управление на отпадъците, с наименование: Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич”, със седалище град Добрич, което се учредява безсрочно.

2. Копие от решението да се изпрати на кмета на общината, на чиято територия е разположено регионалното депо.

3. Определя се представител на Община Балчик в учредителното и общото събрание на сдружението – Кмета на Община Балчик, като го упълномощава да участва в гласуването от името на общината при приемане на решенията на учредителното/общото/ събрание и подписва необходимите документи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отстраняване на допусната техническа грешка в Решение 666 по Протокол № 44/25.09.2014 г.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 696: На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. чл .62, ал. 2 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК РЕШИ:

1. В точка Първа от решение 666, Протокол 44 цитираният акт за общинска собственост  №4357/27.02.2014 г. да се чете акт за общинска собственост №4381/26.08.2014 г.

2. В точка Втора от същото решение пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3311.00 лв. да се чете 882.00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за избиране на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Балчик.

Вносител: Стефан Диков  член на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 697: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БАЛЧИК РЕШИ:

Избира временна комисия в състав от седем общински съветници, както следва:

Председател: Никола Марков Аркалиев

Членове: Силвия Атанасова Тодорова, Христо Николов Христов, Стефан Панайотов Диков, Ерджан Хюсеин Тургут, Николай Филипов Колев, Христо Петров Христов

Със задача: Да представи в Общински съвет  Балчик списък с предложение за кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Балчик, отговарящи на изискванията, визирани в чл. 67 от Закона за съдебната власт и в съответствие с указанията на Районен съд гр. Балчик, съгласно писмо с вх. № 387 от 10.09.2014 година.

ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 698: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Недживан Риза Ахмед от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

2. Илчо Славчев Челиков от гр. Балчик, ул. П.Р.Славейков № 13, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Бинас Асан Юсеин от с. Сенокос, ул. Марица № 4, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

4. Петко Димитров Хинев от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Гурково.

5. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, ул. П.Р.Славейков № 25а, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 лева.

6. Стойо Андреев Палашев от с. Църква, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

7. Себат Рифадова Хаджимоллова от гр. Балчик, ул. П.Р.Славейков № 27, за социално подпомагане, в размер на 300.00 лева.

8. Албена Стефанова Димитрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

9. Христо Димитров Стоянов от с. Царичино, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Панайот Радев Панайотов от с. Оброчище, ул. Мусала № 2, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

11. Банко Георгиев Мънчев от с. Гурково, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Калин Михайлов Христов от с. Безводица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 699: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2014 г., приета с решение № 512 от 30.01.2014 г., като допълва:

Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният имот:

– Земеделска земя, шеста категория, с площ от 3 000 м2, представляваща ПИ № 44882.22.100 по кадастралната карта на с. Ляхово, общ. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за продажба на самостоятелен обект в сграда, апартамент № 5, бл. 21 в ж.к „Балик”, град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 700: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. З и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка с молба вх. № 94Р-342-1/14.11.2013 г. от Реджеб Ибрямов Реджебов, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.78.7.1.77 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 5, ет.2, вх. Г, бл. 21 в ж.к “Балик” гр. Балчик, с площ от 38.56 м2 състоящ се от стая, кухня и сервизно помещение; общи части с площ – 4.24 м2 и изба с площ от 4.00 м2, актуван с АОС № 572/05.03.2001 г., за сумата от 14 239.08 лв. /четиринадесет хиляди двеста тридесет и девет лева и 8 ст./ на наемателят на общинското жилище Реджеб Ибрямов Реджебов.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за овъзмездяване чрез дарение на наследниците на Марин Йорданов Петров с имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, ПИ 62788.1.52 по кадастралната карта на с. Рогачево, м. „Сухите лозя”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 701: 1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и във връзка с молба вх. № 94Л-82-1/12.09.2014 г. от Любов Андреевна Петрова, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на наследниците на Марин Йорданов Петров с имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя ПИ № 62788.1.52 по кадастралната карта на с. Рогачево, м.”Старите лозя”, с площ от 500 /петстотин/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4317/09.08.2013 г.;

2. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване капацитета и числеността на Домашен Социален Патронаж.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 702: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал.2, във връзка с чл. 20 и чл. 17 ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА, общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Одобрява капацитет на Домашен Социален Патронаж – 250 души.

2. Променя числеността на персонала във Функции и социално осигуряване, подпомагане и грижи, ДСП и социални услуги от 22 бройки на 25 бройки.

ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя  ПИ № 44882.22.100 по кадастралната карта на с. Ляхово.                                Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 703: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4386/09.10.2014 г., представляващ земеделска земя – шеста категория с идентификатор № 44882.22.100 по кадастралната карта на с. Ляхово с площ от 3 000 м2 /три хиляди квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 140.00 лв., като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИІХ  92 и промяна на улична регулация в кв. 4 по плана на в.з. „Момчил”, град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 704: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава предварително съгласие и разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IX – 92 и промяна на улична регулация в кв.4 по плана на в.з.”Момчил” гр.Балчик.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за дарение на движима вещ специализиран лек автомобил линейка Фолксваген Транспортер номер ТХ 97 59 КХ  находящ се в  кметство с.Змеево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 705: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза  за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да дари на  Сдружение  с нестопанска цел „Обич за обич” специализиран лек автомобил линейка Фолксваген Транспортер с рег.номер ТХ 97 59 КХ , рама номер  WV2ZZZ70ZTH040110.

2. Общински съвет Балчик възлага на кмета на Община Балчик  да издаде заповед  и сключи договор за дарение и приемо-предавателен протокол, с обект описания в точка 1 специализиран автомобил, със Сдружение  с нестопанска цел „Обич за обич”.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на общината за 2014 г.  общинска отговорност в програмата за развитие на спорта.                      Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 706: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта  т.ІІІ „Подпомагане на спортни клубове” да бъде завишен със 1 500,00 лева, за финансиране на Волейболен клуб „Вихър Сенокос-1966”с.Сенокос.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на НЧ “Васил Левски-1959” гр. Балчик за 2014 г.  дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 707: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ “Васил Левски-1959” в дофинансиране да бъде завишен с 14 500 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.536; ПИ 02508.10.537; ПИ 02508.10.538; ПИ 02508.10.539; ПИ 02508.10.540; ПИ 02508.10.541; ПИ 02508.10.542 и ПИ 02508.10.543 по кадастралната карта на град Балчик.                                       Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 708: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.536, ПИ 02508.10.537,  ПИ 02508.10.538,  ПИ 02508.10.539,  ПИ 02508.10.540,  ПИ 02508.10.541,  ПИ 02508.10.542,  ПИ 02508.10.543 с цел отреждане и застрояване за Ваканционно селище “Момчил Голф” по кадастралната карта на гр. Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.560 по кадастралната карта на гр. Балчик.                   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 709: І. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.560 с цел отреждане и застрояване за Ваканционно селище “Момчил Голф” по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.302 по кадастралната карта на гр. Балчик.                   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 710: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.302 с цел отреждане и застрояване за Ваканционно селище “Момчил Голф” по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.607 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 711: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.607 с цел отреждане и застрояване за “Ов”  /вилно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.606 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 712: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.606 с цел отреждане и застрояване за “Ов”   /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.604 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 713: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.604 с цел отреждане и застрояване за “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.551 по кадастралната карта на гр. Балчик.                   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 714: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.551 с цел застрояване на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Подземен електропровод за захранване на Вилна сграда в ПИ 62788.22.39” по кадастралната карта на с. Рогачево, Община Балчик.                                              Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 715: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен електропровод за захранване  на Вилна сграда в ПИ 62788.22.39” по кадастралната карта на с.Рогачево, Община Балчик  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод на Вилна сграда в ПИ 62788.22.39” по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 716: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод на Вилна сграда в ПИ 62788.22.39” по кадастралната карта на с. Рогачево, Община Балчик  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за освобождаване от заплащане на такса за искане изменение на ПУП и одобряване на ПУП-План за застрояване и регулация за УПИ V-79, кв. 155 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 717: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 40, т. 13 б. “А” и б. “В” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик /НОАМТЦУ/ и заявление с вх.№ 94А-1092-3/03.09.2014 г. от Атанас Василев Гебрев и Мадлен Георгиева Димитрова гр. София, общински съвет Балчик дава съгласие за освобождаване от заплащане на такса за искане изменение на ПУП и одобряване на ПУП-План за застрояване и регулация за УПИ V-79 кв.155 по плана на гр.Балчик, в размер на 500 /петстотин/ лева.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

Коментарите са затворени.