Гагаузи от с.Копчак, Молдова на гости в гр. Балчик

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

P2510980

29 ок­том­в­ри се че­с­т­ва ка­то Ден на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри от 1938 г., ко­га­то се от­бе­ля­з­ват тър­же­с­т­ве­но 100-го­ди­ш­ни­на­та от ос­ве­ща­ва­не­то на три­п­ре­с­тол­на­та цър­к­ва “Све­то Пре­об­ра­же­ние Го­с­по­д­не” в Бол­г­рад и 80-го­ди­ш­ни­на­та на Бол­г­ра­д­с­ка­та гим­на­зия. По то­зи слу­чай в Бал­чик Ни­ко­лай Пла­тов /ко­ор­ди­на­тор за Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия на Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри пре­сел­ни­ци / из­п­ра­ти чрез Ин­тер­нет по­з­д­ра­ви на вси­ч­ки на­ши при­я­те­ли, при ко­и­то го­с­ту­ва­х­ме в Мол­до­ва и ко­и­то ни го­с­ту­ва­ха в гр.Бал­чик и с.Со­ко­ло­во през та­зи го­ди­на. Той при­д­ру­жа­ва­ше гру­па га­га­у­зи от с.Ко­п­чак, на­ми­ра­що се в най-юж­на­та част на Р.Мол­до­ва, на гра­ни­ца­та с Ук­рай­на, ко­и­то бя­ха на офи­ци­ал­но по­се­ще­ние в гр.Ген.То­ше­во, из­не­со­ха фол­к­ло­рен кон­церт в гр.Де­в­ня, раз­г­ле­да­ха за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на гр.Вар­на, а Въз­ро­ж­ден­с­ки­ят ком­п­лекс в на­шия град им бе по­ка­зан от Вен­ци­с­лав Ча­ков, уре­д­ник в ИМ Бал­чик.       Гру­па­та от 14 ду­ши бе по­с­ре­щ­на­та от Ен­чо Ди­ми­т­ров и Иван Ста­тев, чле­но­ве на Ли­те­ра­тур­ния клуб “Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик, ко­и­то имат мно­го те­с­ни връ­з­ки, по­з­нан­с­т­ва и при­я­тел­с­т­ва в Мол­до­ва /гр.Та­ра­к­лия, гр.Твар­ди­ца/ и къ­де­то по­з­на­ват и ха­ре­с­ват тя­х­но­то твор­че­с­т­во. През ме­сец се­п­тем­в­ри, 15 пре­д­с­та­ви­те­ли на бал­чи­ш­ки­те ли­те­ра­то­ри, бя­х­ме на Пър­ва­та ме­ж­ду­на­ро­д­на сре­ща ” Твар­ди­ца ка­ни при­я­те­ли”и на Вто­рия та­ра­к­лий­с­ки фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “Един­с­т­во чрез мно­го­о­б­ра­зи­е­то”. В град Твар­ди­ца го­с­ту­ва­ха и са­мо­дей­ци от НЧ “Про­с­ве­та” с.Со­ко­ло­во, с ко­е­то се по­с­та­вя на­ча­ло­то на ед­на кре­п­ка и не­об­хо­ди­ма дру­ж­ба с Дру­га­та Бъл­га­рия.       Мно­го се за­ра­д­вах ка­то ви­дях го­с­ти­те от с.Ко­п­чак, ко­и­то бя­ха ед­ни от най-яр­ки­те уча­с­т­ни­ци във фе­с­ти­ва­ла в гр.Та­ра­к­лия и в ку­ли­нар­на­та из­ло­ж­ба, от­къ­де­то се по­з­на­вам с тях.  Све­тът е ма­лък и пъ­те­ки­те се пре­п­ли­тат не­о­ча­к­ва­но. За­що­то Зе­мя­та е кръ­г­ла – ше­го­ви­то до­пъл­ни Лю­ба Дра­гу­ца, ди­ре­к­тор на Кул­тур­ния дом в с.Ко­п­чак. А Ана Ко­пу­щи, ръ­ко­во­ди­тел на фол­к­лор­ния ан­сам­бъл “Гю­не­ш­ли Ко­раф”, се на­дя­ва да уча­с­т­ва във фе­с­ти­вал в Бал­чик, за­що­то е усе­ти­ла го­ле­мия ин­те­рес и удо­вол­с­т­вие от кон­цер­та им в гр.Де­в­ня, кой­то са из­не­с­ли пре­д­ния ден. Ди­ми­тър До­р­ня спо­де­ли, че има ка­к­во да на­у­чи в ОДК за фол­к­лор­но-му­зи­кал­на­та гру­па, ко­я­то во­ди, а Гри­го­рий Да­на­джи до­ри ис­ка да ра­бо­ти про­фе­си­о­нал­но ка­то му­зи­кант в Бъл­га­рия.

Зам.-кме­тът на с.Ко­п­чак Ма­к­сим Тран­да­фил во­де­ше с ви­ди­мо удо­в­ле­т­во­ре­ние и гор­дост кул­тур­на­та  де­ле­га­ция от сво­е­то ро­д­но мя­с­то, се­ло, но с над 10 000 жи­те­ли, ко­и­то 100 % го­во­рят в еже­д­не­в­ния си жи­вот 4 ези­ка: тур­с­ки, ру­мън­с­ки, ру­с­ки и мно­го тро­га­те­лен, за­па­зен от ве­ко­ве, стар бъл­гар­с­ки език. Не бе­ше тру­д­но, по­ра­ди та­зи при­чи­на, да се об­щу­ва с го­с­ти­те. И за кра­т­ко­то вре­ме в Бал­чик, те спо­де­ли­ха, че ве­че оби­чат за­ви­на­ги Бе­лия град, част от тя­х­на­та ста­ра ро­ди­на, лю­бо­в­та към ко­я­то ле­жи под сър­це­то им, пре­да­ва­на от по­ко­ле­ние на по­ко­ле­ние.                  Го­с­ти­те мно­го се впе­ча­т­ли­ха от ре­но­ви­ра­ни­те ка­би­не­ти на Об­щин­с­кия де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик, къ­де­то ра­ду­ш­но бя­ха по­с­ре­щ­на­ти от ди­ре­к­то­ра Тин­ка Си­в­ри­е­ва, Пла­мен Ива­нов /пре­по­да­ва­тел по ИТ/ и Ли­ла Ата­на­со­ва /пре­по­да­ва­тел по Изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во/. Тук де­ца­та пре­д­с­та­ви­ха ек­с­по­на­ти от свои из­ло­ж­би, но­сии и ко­с­тю­ми на ТФ “Ри­тъм”, пре­зен­та­ции на те­ма: “31 ок­том­в­ри – Ден на Чер­но мо­ре” и “Бъл­гар­с­ки­те сто­ли­ци през ве­ко­ве­те”. По­х­ва­ли­ха се с мо­рал­на­та и ма­те­ри­ал­на по­мощ на Об­щи­на­та, “Лафи” ЕООД Балчик, Ро­та­ри клуб, ко­о­пе­ра­ция “Чер­но мо­ре – Бал­чик” с пре­д­се­да­тел Мла­ден Мар­ти­нов, арен­да­то­ри­те Ва­сил Гри­го­ров, Ра­до­с­лав Стан­чев др.

След по­до­б­на сре­ща с хо­ра, ко­и­то са чи­с­ти по ду­ша, от­к­ро­ве­ни в оби­ч­та си към Бъл­га­рия, пре­да­ни на спо­ме­ни­те на де­ди­те си и ра­ду­ва­щи за бъл­гар­с­ко­то, си ми­с­ля, ка­к­то и след по­се­ще­ни­е­то ни в Мол­до­ва, че вси­ч­ки ние се впи­с­ва­ме в ис­то­ри­я­та с ед­но без­к­рай­но за­дъл­же­ние към тях.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

P2510994

Коментарите са затворени.