Бал­чи­к­лий­ка­та Све­т­ла­на Струн­дже­ва пре­д­с­та­вя лауреатите на МДФИ “Три­к­си” в Ита­лия

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

Untitled-1

“След пре­к­ра­с­ни­те емо­ции от се­д­мо­то из­да­ние на “Пра­з­ник на бъл­гар­с­ко­то ки­но”в Рим- про­дъл­жа­ва­ме на­пред! – то­ва спо­де­ля в Ин­тер­нет Све­т­ла­на Струн­дже­ва, во­ка­лен пе­да­гог, пре­по­да­ва­тел по пи­а­но и сол­феж, учи­тел по му­зи­ка, съ­з­да­тел и ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та “Три­к­си”, кой­то се про­ве­ж­да еже­го­д­но в Бал­чик и к.к. “Ал­бе­на”.

“На 1 но­ем­в­ри  2014 г. от 18:00ч. в за­ла­та на По­сол­с­т­во­то на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия (Via Pietro Paolo Rubens, 21), уча­с­т­ва­х­ме в пра­з­ни­ч­ния кон­церт, по слу­чай Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, ор­га­ни­зи­ран от Бъл­гар­с­кия кул­ту­рен цен­тър в Рим.”

“Та­лан­т­ли­ви­те ла­у­ре­а­ти на МДФИ “Три­к­си”/Але­к­сан­д­ра и Те­о­до­ра Да­с­ка­ло­ви, Ана Ма­рия Ла­за­ро­ва, Цве­та Хри­с­то­ва, Да­ре­на Све­то­с­ла­ва и Ма­рия Де­си­с­ла­ва Ди­ми­т­ро­ви, Ива Сто­я­но­ва, Ми­ро­с­лав Хри­с­тов и Лю­бов Ла­за­ро­ва/, със спе­ци­ал­но­то уча­с­тие на проф. д-р Ро­с­ти­с­лав Йо­в­чев из­пъл­ни­ха про­из­ве­де­ния от бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри Ан­д­рей Сто­я­нов, Па­ра­ш­кев Ха­джи­ев , Лю­бо­мир Пи­п­ков , Ва­сил Ка­зан­джи­ев, Ди­ми­тър Не­нов, Ве­се­лин Сто­я­нов, Але­к­сан­дър Рай­чев и Ро­сен Бал­кан­с­ки.” – пи­ше гор­до Све­т­ла­на Струн­дже­ва, ро­де­на и из­ра­с­на­ла в Бал­чик, от­ли­ч­ник от Ви­пуск 1981 г. на Бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия. Тя има ви­с­ше му­зи­кал­но об­ра­зо­ва­ние от Пло­в­див, пе­да­го­ги­че­с­ки опит от СОУ “Климент Охридски” До­б­рич, СОУ “П. П. Сла­вей­ков” Со­фия и ка­то ръ­ко­во­ди­тел на фор­ма­ция “Сла­вей­че­та” и  50 де­ца / на въз­раст от 3-5 го­ди­ни/ във фор­ма­ция “Сла­д­ки пу­кан­ки”. Съ­з­да­тел е на ВГ “Три­к­си”,  ВГ “6+”, а през 2000 г., за­е­д­но със съ­п­ру­га си Емил Струн­джев ос­но­ва­ват Арт цен­тър “Стрин­джен­до”, кой­то има на­ци­о­нал­но и ме­ж­ду­на­ро­д­но при­з­на­ние ка­то ко­ва­ч­ни­ца на му­зи­кал­ни та­лан­ти.

Пра­ви чест на Бъл­гар­с­кия кул­ту­рен ин­с­ти­тут, че да­леч от ро­ди­на­та от­бе­ля­з­ва та­къв зна­чим в све­то­вен ма­щаб на­ци­о­на­лен пра­з­ник. По­с­ла­ни­кът на Р Бъл­га­рия при Све­тия Пре­с­тол Н. Пр. Проф. Ки­рил То­па­лов е пре­д­с­та­вил дву­е­зи­ч­на­та сти­хо­с­бир­ка “Вси­ч­ки ду­ми за лю­бо­в­та” на по­е­те­са­та Сил­вия Ми­хай­ло­ва. Му­зи­ка и ли­те­ра­ту­ра са вла­с­т­ва­ли с пра­во в Ита­лия, в име­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и ду­хо­в­ност.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.