Благодаря за търпението и разбирането

Jan 2nd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Г-н Ка­са­бов, от­с­ко­ро сте на­чал­ник на ВиК Бал­чик. Ка­же­те дан­ни­те от ви­зи­т­на­та си кар­ти­ч­ка и от офи­ци­ал­но­то си CV: къ­де и ко­га сте ро­ден, ка­к­во об­ра­зо­ва­ние и стаж има­те, ка­к­во е се­мей­но­то Ви по­ло­же­ние.
Ро­ден съм в гр. Са­мо­ков 1971 г. За­вър­шил съм Ви­с­ше­то во­ен­но въз­ду­ш­но учи­ли­ще в гр. До­л­на ми­т­ро­по­лия, ин­же­нер­на спе­ци­ал­ност. Же­нен съм с две де­ца. Слу­жил съм в ар­ми­я­та 13 г, осем от ко­и­то на ле­ти­ще­то в Бал­чик,  ра­бо­тил съм в ча­с­т­ния се­к­тор 8 г. Жи­тел съм на град Бал­чик ве­че 16 го­ди­ни.

На­з­на­че­ни­е­то Ви до­й­де от До­б­рич. Мо­же ли да се счи­та, че е по­ръ­ч­ко­во и по­ли­ти­че­с­ко.
На­з­на­че­ни­е­то ми не би мо­г­ло да до­й­де от дру­го мя­с­то, тъй ка­то ВиК Бал­чик е част от ВиК До­б­рич и на­з­на­че­ни­е­то е от уп­ра­ви­те­ля  г-н Кал­чев. На­з­на­чен съм по не­го­ва пре­цен­ка. Чо­век, кой­то жи­вее и е съ­п­ри­ча­с­тен с про­б­ле­ми­те на бал­чи­к­лии е най-до­б­рият ва­ри­ант за гра­да. За сра­в­не­ние на­чал­ни­ка  на ра­йон Ка­вар­на е от гр. До­б­рич, а на ра­йон Ша­б­ла е от гр. Ка­вар­на

Усе­ти­х­те ли пър­ви­те про­б­ле­ми на ВиК Бал­чик и кои са те.
Про­б­ле­ми­те на ВиК са мно­го и би ми от­не­ло мно­го вре­ме, за да ги из­б­роя, но ос­но­в­ни­те са ни­с­ка­та съ­би­ра­е­мост на за­дъл­же­ни­я­та, ос­та­ря­ла и по­с­то­ян­но чу­пе­ща се те­х­ни­ка,  а съ­що  и мно­го­то ава­рии, свър­за­ни с ра­бо­та­та по про­е­к­та за из­г­ра­ж­да­не на но­ва­та во­до­п­ро­во­д­на и ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа.

Има­те ли до­бър екип, с кой­то да ра­бо­ти­те и на­п­ра­ви­х­те ли ве­че ня­кои но­ви на­з­на­че­ния. Въз­на­ме­ря­ва­те ли да на­п­ра­ви­те но­ви на­з­на­че­ния или съ­к­ра­ще­ния. Въ­о­б­ще как ще из­г­ле­ж­да еки­път ви през но­ва­та ка­лен­дар­на го­ди­на.
Във ВиК Бал­чик ра­бо­тят до­б­ри спе­ци­а­ли­с­ти, с ко­и­то мо­жем да се спра­вим със за­да­чи­те. Не­об­хо­ди­мо е по-до­б­ро уп­ра­в­ле­ние на хо­ра­та и сре­д­с­т­ва­та, за да се по­ви­ши ефе­к­ти­в­но­ст­та на ра­бо­та­та. Да­ли е ну­ж­но ре­ду­ци­ра­не на съ­с­та­ва ще мо­га да ка­жа след око­ло ме­сец или два. Ра­йо­нът е го­лям и ми е не­об­хо­ди­мо вре­ме, за да мо­га да ви­дя не­ща­та в де­тай­ли. При на­з­на­ча­ва­не на но­ви хо­ра ще дър­жа те да бъ­дат от гр. Бал­чик и об­щи­на­та. Оп­ре­де­ле­но е не­об­хо­ди­мо на­з­на­ча­ва­не на по-мла­ди хо­ра, тъй ка­то сре­д­на­та въз­раст на пер­со­на­ла е до­с­та ви­со­ка.

Има­те ли вза­и­мо­о­т­но­ше­ния с фир­ма­та, ко­я­то из­вър­ш­ва про­е­к­та за но­вия тръ­бо­п­ро­вод и ка­на­ли­за­ция на Бал­чик. В ка­к­во се из­ра­зя­ват те.
Има­ме до­б­ра ко­му­ни­ка­ция с из­пъл­ни­те­ля на про­е­к­та и с на­д­зор­на­та фир­ма. Стре­мим се да уле­с­ним тя­х­на­та ра­бо­та, за да при­к­лю­чат по-ско­ро, за да се нор­ма­ли­зи­ра во­до­по­да­ва­не­то на гра­да. Те са на фи­нал­ния етап, из­вър­ш­ват при­съ­е­ди­ня­ва­не на або­на­ти­те от ста­ра­та към но­ва­та мре­жа и то­ва е при­чи­на­та за че­с­то­то спи­ра­не на во­да­та.

Ов­ла­дя­на ли е си­с­те­ма­та на съ­би­ра­е­мост на та­к­си­те за во­да във вси­ч­ки ра­йо­ни на Об­щи­на­та и най-ве­че ром­с­ки­те квар­та­ли и се­мей­с­т­ва, ка­к­то и вил­на­та зо­на.
За да до­би­е­те пре­д­с­та­ва ка­к­ви са за­дъл­же­ни­я­та на по­т­ре­би­те­ли­те съм на­п­ра­вил спра­в­ка към да­та 25.11.2010 г.
Ще на­п­ра­вим не­об­хо­ди­мо­то, за да на­ма­лим то­ва за­дъл­же­ни, ка­то ще сле­дим да не се на­т­ру­п­ват дру­ги. Раз­де­лям або­на­ти­те са­мо по то­зи при­з­нак – пла­ща­щи и не­п­ла­ща­щи без зна­че­ние да­ли са от ром­с­кия квар­тал или са на пър­ва ли­ния. Все­ки има сво­я­та ис­то­рия и сво­и­те про­б­ле­ми, но то­ва не е ос­но­ва­ние за не­п­ла­ща­не на сме­т­ка­та за во­да.

Ка­к­во си по­же­ла­ва­те ка­то на­чал­ник да по­с­ти­г­не­те в сле­д­ва­щи­те ме­се­ци и  през сле­д­ва­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на. Ще да­де­те ли 13 за­п­ла­та.
По­же­ла­вам си ра­бо­та със спло­тен и мо­ти­ви­ран екип. ВиК е ед­но­ли­ч­но дру­же­с­т­во с ог­ра­ни­че­на от­го­вор­ност, т.е. тър­го­в­с­ка фир­ма, а в ед­на фир­ма па­ри­те не се да­ват, а се за­ра­бо­т­ват. Съ­с­то­я­ни­е­то на ВиК на­и­с­ти­на е те­ж­ко и то­ва се ви­ж­да от на­т­ру­па­ни­те за­дъл­же­ния. Та­ка че три­на­де­се­та­та за­п­ла­та е скри­та в гор­ни­те ци­ф­ри.

Ка­к­во би­х­те ис­ка­ли да ка­же­те на бал­чи­к­лии от стра­ни­ци­те на на­шия ве­с­т­ник.
Да им бла­го­да­ря за тър­пе­ни­е­то и раз­би­ра­не­то при че­с­то­то спи­ра­не на во­да­та, по­ра­ди ава­ри­и­те и мол­ба за по-го­ля­ма от­го­вор­ност при по­га­ся­ва­не­то на за­дъл­же­ни­я­та. То­ва ще до­не­се ре­сурс, с кой­то да по­до­б­рим ра­бо­та­та си и да ре­шим не­от­ло­ж­ни­те про­б­ле­ми с тран­с­пор­та и спе­ци­ал­на­та те­х­ни­ка. Бла­го­да­ря на вси­ч­ки съ­ве­с­т­ни съ­г­ра­ж­да­ни, ко­и­то ре­до­в­но си пла­щат сме­т­ки­те.


Интервю: Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.