Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 г.

Nov 12th, 2014 | От | Category: 36

20141031_111521

Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 г. Об­съ­ди­ха уча­с­т­ни­ци­те в Кон­сул­та­ти­в­ния съ­вет по ту­ри­зъм в Об­щи­на Бал­чик. На сре­ща на 31 ок­том­в­ри хо­те­ли­е­ри, пре­д­с­та­ви­те­ли на го­ле­ми ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти и спе­ци­а­ли­с­ти от ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция ди­с­ку­ти­ра­ха въз­мо­ж­но­с­ти­те за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та от ту­ри­с­ти­че­с­ка дей­ност, съ­би­ра­ни от Об­щи­на­та. Пре­д­ло­же­но бе ре­сур­сът, с кой­то раз­по­ла­га Бал­чик и ре­ги­о­нът, да бъ­де ре­к­ла­ми­ран по-ат­ра­к­ти­в­но и да се ак­цен­ти­ра на ре­к­ла­ма­та в Ин­тер­нет. Спо­де­ле­но бе мне­ние, че Об­щи­на­та мо­же да при­в­ли­ча вни­ма­ни­е­то на по­тен­ци­ал­ния па­зар в стра­ни ка­то По­л­ша, Че­хия и дру­ги дър­жа­ви от Из­то­ч­на Ев­ро­па. От­че­те­но бе, че кул­тур­ни­ят афиш на Об­щи­на­та е фа­к­тор в при­в­ли­ча­не­то на ту­ри­с­ти. Хо­те­ли­е­ри­те пре­д­ло­жи­ха през сле­д­ва­ща­та го­ди­на да се фи­нан­си­ра и ед­на ве­т­ро­хо­д­на ре­га­та, ко­я­то да бъ­де ат­ра­к­ция за го­с­ти­те в пи­ко­вия за ля­то­то пе­ри­од. Пре­д­с­тои съ­б­ра­ни­те пре­д­ло­же­ния да бъ­дат за­ло­же­ни в бю­дже­т­на­та рам­ка за 2015 го­ди­на.

Са­ва Ти­хо­лов

На­чал­ник от­дел

“Кул­ту­ра,

про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”

Об­щи­на Бал­чик

 

 

Коментарите са затворени.