ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в.з. “Сборно място”

Jan 2nd, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 654 от 30.09.2010 г на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 1035/07.12.2010г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ :
1. Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от  864 м2, представляващ УПИ ХХІV, кв. 30 по ПУП на в.з. “Сборно място”, /ПИ № 02508.8.508 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 51 840.00 лв. /петдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 29.12.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 13.12.2010 до 28.12.2010 г. на касата на ОбА – Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.00 ч. на  28.12.2010  г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  28.12.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.