10 XI – успешно реализиран план на ЦРУ или предателство

Nov 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Два­де­сет и пет го­ди­ни на­де­ж­ди, два­де­сет и пет го­ди­ни оча­к­ва­ния на све­т­ло­то и же­ла­но бъ­де­ще или два­де­сет и пет го­ди­ни в лъ­жи? Въ­п­ро­си, на ко­и­то все още ис­ка­ме да да­дем  то­чен и ясен от­го­вор.

Вси­ч­ки ми­на­х­ме и ос­та­ря­х­ме във вре­ме­то под мо­то­то на раз­ли­ч­ни ло­зун­ги:

„ 45 го­ди­ни сти­гат”, „ Ние мо­жем”, „ За нов мо­рал в по­ли­ти­ка­та” и мно­го дру­ги, ко­и­то ни вдъ­х­ва­ха ви­на­ги глъ­т­ка на­де­ж­да и вя­ра, че ка­то на­ция мо­жем да ус­пе­ем! Ка­к­то ка­з­ват: „ Бла­жен­ни са вяр­ва­щи­те!” Но, ед­но го­ля­мо УВИ!

И аз ка­то все­ки един чо­век се опи­т­вам да си от­го­во­ря, за то­ва как вля­зо­х­ме в то­ва без­дън­но бла­то, и за­що все още не мо­жем да си по­ка­жем по­не гла­ви­те на по­вър­х­но­ст­та! Не­у­до­в­ле­т­во­ре­но­ст­та от слу­ч­ва­що­то се, от вси­ч­ко ста­ва­що око­ло нас, ме ка­ра да по­тър­ся по­не за се­бе си ня­ка­к­ви от­го­во­ри за ре­ал­но­с­ти­те, ко­и­то еже­д­не­в­но ни по­ти­с­кат! И на­ме­рих своя от­го­вор след ка­то се за­по­з­нах със съ­дър­жа­ни­е­то на про­с­лу­ву­тия  Про­ект „ Ран-Ът”, из­го­т­вен през да­ле­ч­на­та ве­че 1990 го­ди­на от екип от 22-ма спе­ци­а­ли­с­ти от Фон­да­ци­я­та на на­ци­о­нал­на­та ка­ма­ра на САЩ, на­че­ло с Ри­чард Ран и Ро­налд Ът. Към тях се при­съ­е­ди­ня­ва и екип от 29 бъл­гар­с­ки спе­ци­а­ли­с­ти.

Какво ни „ завещава” той? Проектът!!!

1. Определя посоката на промените.

В уво­да на про­е­к­та е ка­за­но: “Бъл­га­рия е из­б­ра­ла пъ­тя към де­мо­к­ра­ти­ч­ния ка­пи­та­ли­зъм и е на­п­ра­ви­ла ре­ди­ца ва­ж­ни стъ­п­ки в та­зи на­со­ка, но има да се вър­шат още мно­го и мно­го не­ща. При­з­на­вай­ки то­зи факт, но­во­то пра­ви­тел­с­т­во на Бъл­га­рия се обър­на за съ­дей­с­т­вие към Фон­да­ци­я­та на на­ци­о­нал­на­та ка­ма­ра”

 1. То­ва е най-ам­би­ци­о­з­но­то на­чи­на­ние, ко­е­то ня­коя стра­на е пра­ви­ла.

В про­г­ра­ма­та “Ран и Ът” е за­пи­са­но: “Пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то на при­ва­ти­за­ци­я­та, пред ко­я­то е из­п­ра­ве­на Бъл­га­рия, е ге­ро­и­ч­но по сво­и­те раз­ме­ри и ако та­зи при­ва­ти­за­ция бъ­де осъ­ще­с­т­ве­на, ще пре­д­с­та­в­ля­ва без съм­не­ние най-ам­би­ци­о­з­но­то на­чи­на­ние, ко­е­то ня­коя стра­на е пра­ви­ла.

До­ка­то ус­пе­ш­ни­те при­ва­ти­за­ци­он­ни про­г­ра­ми в дру­ги стра­ни вклю­ч­ва­ха не по­ве­че от две ду­зи­ни пъл­ни при­ва­ти­за­ции за един пе­ри­од от ня­кол­ко го­ди­ни, Бъл­га­рия тря­б­ва да при­ва­ти­зи­ра хи­ля­ди пре­д­п­ри­я­тия за кра­тък пе­ри­од от вре­ме…” Ви­ж­да се: В 1990 г. уп­ра­в­ля­ва­щи­те са да­ли съ­г­ла­сие Бъл­га­рия да бъ­де пре­вър­на­та в опи­т­на ми­ш­ка, за да се про­ве­ри да­ли мо­же да по­не­се “най-ам­би­ци­о­з­но­то на­чи­на­ние, ко­е­то ня­коя стра­на е пра­ви­ла.” В стра­ни­те от ЕС дър­жа­в­на­та со­б­с­т­ве­ност се за­па­з­ва в гра­ни­ци­те от 35% (Фран­ция), до 65% (в скан­ди­на­в­с­ки­те стра­ни)./Не­ка не се чу­дим на со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка в скан­ди­на­в­с­ки­те стра­ни и ви­со­кия им жи­з­нен стан­дарт. Днес сме сви­де­те­ли, че и дър­жа­ва­та САЩ ве­че се на­ме­с­ва в ико­но­ми­ка­та/.

 1. Ис­ти­на­та за при­ва­ти­за­ци­я­та.

“При­ва­ти­за­ци­я­та е пре­ди вси­ч­ко и най-ве­че по­ли­ти­че­с­ки про­цес с ико­но­ми­че­с­ки по­с­ле­ди­ци и пре­не­б­ре­г­ва­не­то на то­зи прост по­с­ту­лат че­с­то е би­ло и най-ва­ж­на­та при­чи­на за про­ва­ла на ед­на про­г­ра­ма за при­ва­ти­за­ция.” Те­зи ре­до­ве за­чер­к­ват из­пи­са­ни­те вър­ху то­но­ве хар­тия, че при­ва­ти­за­ци­я­та е ико­но­ми­че­с­ки акт. Те­зи ре­до­ве да­ват яс­но­та на мъ­г­ля­ви­те по­ня­тия “стру­к­тур­ни ре­фор­ми”, “пре­с­т­ру­к­ту­ри­ра­не на ико­но­ми­ка­та” и пр. Ис­тин­с­ко­то им съ­дър­жа­ние е – чрез при­ва­ти­за­ция ча­с­т­ни ли­ца да при­с­во­ят “дър­жа­в­ни­те сре­д­с­т­ва и пре­д­п­ри­я­тия”. Кой­то ус­пее, ще по­лу­чи ре­ал­на­та по­ли­ти­че­с­ка и ико­но­ми­че­с­ка власт.

 1. Уто­ч­не­ни са ин­с­т­ру­мен­ти­те за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на при­ва­ти­за­ци­я­та.

Все­о­б­ща при­ва­ти­за­ция: “Бъл­га­рия тря­б­ва бър­зо да при­е­ме все­о­б­х­ва­т­на про­г­ра­ма за при­ва­ти­зи­ра­не на сво­и­те по­ве­че от 2200 дър­жа­в­ни пре­д­п­ри­я­тия, на зе­ме­дел­с­ки­те сто­пан­с­т­ва и на хи­ля­ди­те мал­ки обе­к­ти от сфе­ра­та на тър­го­ви­я­та и на ус­лу­ги­те…” Та­ка­ва 100-про­цен­т­на при­ва­ти­за­ция не е осъ­ще­с­т­вя­ва­на в ни­то ед­на дру­га дър­жа­ва на пла­не­та­та!

Из­по­л­з­ва­не на вси­ч­ки сре­д­с­т­ва, вклю­чи­тел­но и при­ну­да­та: “Във въз­мо­ж­но най-ви­со­ка сте­пен да се по­ло­жат уси­лия да бъ­де при­ну­ден пар­ла­мен­тът или не­го­ва­та спе­ци­ал­на ко­ми­сия да по­с­ти­г­не съ­г­ла­сие по съ­дър­жа­ни­е­то на ед­на по­д­ро­б­на, дъл­го­с­ро­ч­на при­ва­ти­за­ци­он­на про­г­ра­ма, ко­я­то да об­х­ва­ща въз­мо­ж­но най-мно­го пре­д­п­ри­я­тия. След ко­е­то да бъ­де ус­та­но­вен ня­ка­къв про­це­ду­рен ме­ха­ни­зъм, кой­то да на­п­ра­ви тру­д­но (но не не­въз­мо­ж­но) из­ме­не­ни­е­то на об­щия план в про­це­са на дей­с­т­ви­е­то му. Ако не се въз­при­е­ме та­къв по­д­ход, Бъл­га­рия ле­с­но мо­же да из­па­д­не в по­ло­же­ние, при ко­е­то пла­но­ве­те за вся­ко от­дел­но пре­д­п­ри­я­тие ще ста­ват обект на об­съ­ж­да­не в пар­ла­мен­та”. Та­зи ре­це­п­та про­дъл­жа­ва със съ­ве­ти как най-ва­ж­ни­ят за об­ще­с­т­во­то въ­п­рос за при­ва­ти­за­ци­я­та да се из­зе­ме от пар­ла­мен­та и да се ос­та­ви в ръ­це­те на чи­но­в­ни­ци­те от аген­ции, ми­ни­с­тер­с­т­ва, об­щин­с­ки и уп­ра­ви­тел­ни съ­ве­ти.

5. Обя­ве­ни са “про­це­ду­ри­те”.

“Про­це­дур­ни” са на­ре­че­ни най-ва­ж­ни­те при­ва­ти­за­ци­он­ни въ­п­ро­си, за­ся­га­щи и дър­жа­ва­та, и все­ки гра­ж­да­нин. Пър­ви­ят от тях е оза­г­ла­вен: “За­б­лу­да­та за стра­те­ги­че­с­кия се­к­тор”. То­ва са пре­д­п­ри­я­ти­я­та от енер­ге­ти­ка­та, те­ле­ко­му­ни­ка­ци­и­те, тран­с­пор­та и ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та на при­ро­д­ни­те ре­сур­си. Мно­го раз­ви­ва­щи се стра­ни “по стран­на ло­ги­ка” ог­ра­ни­ча­ва­ли при­ва­ти­за­ци­он­ни­те си про­г­ра­ми са­мо в рам­ки­те на пре­д­п­ри­я­ти­я­та, оп­ре­де­ле­ни ка­то не­с­т­ра­те­ги­че­с­ки. “Из­к­лю­че­ние на­п­ра­ви­ли са­мо Ямай­ка и Ар­жен­ти­на… Бъл­га­рия би тря­б­ва­ло про­с­то да про­я­ви съ­ща­та сме­лост, ка­то вклю­чи в при­ва­ти­за­ци­он­на­та си про­г­ра­ма кол­ко­то мо­же по­ве­че пре­д­п­ри­я­тия и оне­зи, ко­и­то се смя­тат за стра­те­ги­че­с­ки, би тря­б­ва­ло да бъ­дат пър­ви в спи­съ­ка.” Всъ­щ­ност “стран­на ло­ги­ка” е про­ка­ра­на в про­е­к­та “Ран и Ът”. В 1990 го­ди­на Бъл­га­рия е би­ла на 20-о мя­с­то в све­та по про­из­во­д­с­т­во на еле­к­т­ро­е­нер­гия и на чо­век от на­се­ле­ни­е­то е има­ла 3 пъ­ти по-го­лям енер­го­до­бив от Ар­жен­ти­на! Ямай­ка изо­б­що не е в кла­са­ци­я­та по то­зи по­ка­за­тел.

Ка­то “про­це­ду­рен” е по­д­не­сен и въ­п­ро­сът за из­по­л­з­ва­не при при­ва­ти­за­ци­я­та на “мръ­с­ни па­ри”. “По­до­б­ни ог­ра­ни­че­ния би­ха има­ли смра­зя­ващ ефект вър­ху при­ва­ти­за­ци­я­та, съ­з­да­вай­ки не­п­ра­вил­но по­до­з­ре­ние към вси­ч­ки ин­ве­с­ти­то­ри и при­ну­ж­да­вай­ки мно­го от тях да се въз­дър­жат от уча­с­тие в при­ва­ти­за­ци­он­на­та про­г­ра­ма по­ра­ди опа­се­ния, че ни­кой ня­ма да по­вяр­ва на обя­с­не­ни­я­та им. Ка­то се има пре­д­вид по­ти­с­ка­не­то на ча­с­т­на­та ини­ци­а­ти­ва в Бъл­га­рия в ми­на­ло­то, мно­го ина­че че­с­т­ни хо­ра мо­же да са въ­в­ле­че­ни в не­за­кон­ни дей­с­т­вия про­с­то за­що­то то­ва е бил един­с­т­вен на­чин да си оси­гу­рят ма­те­ри­ал­но бла­го­по­лу­чие в ед­но об­ще­с­т­во, ко­е­то се опи­т­ва­ше да на­п­ра­ви вси­ч­ки ед­на­к­во бе­д­ни. Въ­п­ре­ки то­ва то­зи въ­п­рос си ос­та­ва де­ли­ка­тен и ни­що от то­ва, ко­е­то бе ка­за­но по-го­ре, не би тря­б­ва­ло да се тъл­ку­ва ка­то оп­ра­в­да­ние за не­за­кон­ни­те на­чи­ни за за­бо­га­тя­ва­не. По-ско­ро с гор­ни­те ду­ми се пре­по­ръ­ч­ва раз­с­ле­д­ва­не­то и съ­де­б­но­то пре­с­ле­д­ва­не на не­за­кон­ни­те дей­с­т­вия да бъ­дат из­ця­ло от­де­ле­ни от про­це­са на при­ва­ти­за­ция. При­ва­ти­за­ци­он­ни­ят про­цес е до­с­та­тъ­ч­но сло­жен и тру­ден, за да се об­ре­ме­ня­ва до­пъл­ни­тел­но с це­ли, свър­за­ни със спа­з­ва­не­то на за­ко­ни­те”. То­зи дъ­лъг ци­тат от про­г­ра­ма­та “Ран и Ът” до­б­ре по­ка­з­ва за­що е без­п­ло­ден дъл­го­го­ди­ш­ни­ят шум за “мръ­с­ни­те па­ри”. Ока­з­ва се:

“Мръ­с­ни” са па­ри­те до 1989 г. и те не са дру­га­де, а у “ина­че че­с­т­ни хо­ра”, въ­в­ле­че­ни в не­за­кон­ни дей­с­т­вия, про­с­то за­що­то то­ва е бил един­с­т­вен на­чин за оси­гу­ря­ва­не на ма­те­ри­ал­но бла­го­по­лу­чие; При­ва­ти­за­ци­я­та не тря­б­ва да се об­ре­ме­ня­ва с це­ли, свър­за­ни със спа­з­ва­не­то на за­ко­ни­те.

 1. Па­ри­ч­на­та ре­фор­ма, бан­ко­ва­та си­с­те­ма, да­нъ­ч­на­та по­ли­ти­ка.

“Бъл­га­рия би мо­г­ла да ре­ши из­ця­ло да се от­ка­же от кон­т­рол и еми­сия на со­б­с­т­ве­ни па­ри и да пре­ми­не към из­по­л­з­ва­не­то на па­ри­ч­ни еди­ни­ци на дру­ги дър­жа­ви или на еми­си­и­те на ча­с­т­ни бан­ки”.

“Ня­кои мал­ки дър­жа­ви ви­на­ги са го пра­ви­ли. Най-че­с­то я из­по­л­з­ват стра­ни­те, ко­и­то са би­ли част от ко­ло­ни­ал­ни им­пе­рии ка­то бри­тан­с­ка­та или френ­с­ка­та. Ща­т­с­ки­ят до­лар на­при­мер се из­по­л­з­ва в ре­ди­ца стра­ни ка­то Ли­бе­рия и Па­на­ма”.

“В дъл­го­с­ро­чен план да­нъ­ч­на­та си­с­те­ма на Бъл­га­рия тря­б­ва да вклю­ч­ва да­нък вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност (ДДС), ве­ро­я­т­но мо­де­ли­ран по по­до­бие на да­нъ­ци­те в Ев­ро­пей­с­ка­та об­щ­ност и по­до­хо­ден да­нък (или да­нъ­ци) на ча­с­т­ни ли­ца и пре­д­п­ри­я­тия”.

 1. За про­ме­ни в Кон­с­ти­ту­ци­я­та и дру­ги ос­но­в­ни дър­жа­в­ни до­ку­мен­ти.

В дей­с­т­ви­тел­ност про­е­к­тът “Ран и Ът” на­п­ра­во пре­д­ла­га “Мо­дел за Кон­с­ти­ту­ция на На­ро­д­на ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия”.

спо­ред пре­д­ло­жи­те­ли­те е: “Мо­де­лът има за ос­но­ва най-ве­че кон­с­ти­ту­ци­я­та на САЩ и ня­кои ща­ти на Съ­ю­за. В мно­го слу­чаи аме­ри­кан­с­ки­те кла­у­зи са про­ме­не­ни или са до­ба­ве­ни но­ви, а в дру­ги – про­с­то са сло­же­ни за­г­ла­вия за по-ле­с­но ори­ен­ти­ра­не”. “За­щи­та един­с­т­ве­но на не­га­ти­в­ни­те пра­ва… Кон­с­ти­ту­ци­я­та на САЩ не при­з­на­ва по­зи­ти­в­ни пра­ва на жи­ли­ще, об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­цин­с­ко об­с­лу­ж­ва­не, чи­с­та окол­на сре­да, до­с­та­тъ­ч­но до­бър стан­дарт на жи­вот или на пе­ри­о­ди за по­чи­в­ка и от­дих”. “Юри­ди­че­с­ка­та фи­ло­со­фия на ре­фор­ми­те, пре­д­с­та­ве­ни в на­с­то­я­ща­та гла­ва, из­к­лю­ч­ва дър­жа­ва­та от уча­с­тие в пра­к­ти­че­с­ка­та ико­но­ми­ка на Бъл­га­рия”.

“В ед­на сво­бо­д­на па­зар­на ико­но­ми­ка дър­жа­ва­та ня­ма мя­с­то в сто­пан­с­ка­та дей­ност”.

 1. Социалното дело.

То­ва е раз­де­лът в про­е­к­та “Ран и Ът”, кой­то най-пъл­но раз­к­ри­ва не­го­ва­та по­ли­ти­ка към ос­т­ри­те въ­п­ро­си на ми­ли­о­ни­те бъл­га­ри. Още във въ­ве­ж­да­що­то ре­зю­ме се ка­з­ва: “Не­по­с­ре­д­с­т­ве­на­та за­да­ча на ре­фор­ма­та на со­ци­ал­но­то де­ло в Бъл­га­рия е да по­з­во­ли на стра­на­та да осъ­ще­с­т­ви пре­хо­да към па­зар­на ико­но­ми­ка в ус­ло­ви­я­та на дъл­бо­ка ико­но­ми­че­с­ка кри­за. През то­зи пе­ри­од не мо­же и да се ми­с­ли за за­па­з­ва­не на до­се­га­ш­но­то жи­з­не­но ра­в­ни­ще. То не­ми­ну­е­мо ще спа­д­не, ка­к­ви­то и мер­ки да се взе­мат. Ос­но­в­на­та за­да­ча на бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во в со­ци­ал­на­та об­ласт е да оси­гу­ри на вси­ч­ки бъл­га­ри до­с­та­тъ­ч­но хра­на, по­к­рив над гла­ва­та и еле­мен­тар­но ме­ди­цин­с­ко об­с­лу­ж­ва­не, но та­ка, че то­ва да не по­пре­чи на осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на ико­но­ми­че­с­ки­те ре­фор­ми”. По-на­та­тък в про­е­к­та сле­д­ват ред ва­ж­ни от­к­ро­ве­ния: “Ико­но­ми­че­с­ка­та кри­за в Бъл­га­рия, по­д­ро­б­но опи­са­на в то­зи до­к­лад, има мра­ч­ни по­с­ле­ди­ци вър­ху си­с­те­ма­та за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не. Пре­д­ви­ж­да­ни­я­та за без­ра­бо­ти­ца­та са, че през 1991г. тя ще об­х­ва­не ме­ж­ду 200 000 ду­ши (спо­ред ЦРУ) и 470 000 (спо­ред Све­то­в­на­та бан­ка).

 1. Селско стопанство.

1 март 1991 г. да бъ­де край­ни­ят срок, до кой­то ця­ла­та сел­с­ко­с­то­пан­с­ка со­б­с­т­ве­ност (зе­мя, стру­к­ту­ри, до­би­тък, обо­ру­д­ва­не) да е в ча­с­т­ни ръ­це.

Ви­ж­да се ко­ре­нът на по­с­ле­д­ва­ла­та тра­ге­дия – не­го­во­то уни­що­жа­ва­не до­ве­де до ли­к­ви­да­ция на 40 хи­ля­ди тра­к­то­ра, 10 хи­ля­ди ком­бай­на, хи­ля­ди сел­с­ко­с­то­пан­с­ки сгра­ди, съ­о­ръ­же­ния за на­по­я­ва­не на 10 ми­ли­о­на де­ка­ра зе­мя, по­го­ло­в­на за­гу­ба на жи­во­т­ни: 1 млн.го­ве­да, 2,5 ми­ли­о­на сви­не, 5,5 ми­ли­о­на ов­це, ря­з­ко на­ма­ля­ва­не на сел­с­ко­с­то­пан­с­ки­те до­би­ви, и по съ­ще­с­т­во от­к­ри пъ­тя за про­б­лем­но­то из­х­ран­ва­не на бъл­гар­с­кия на­род, пре­в­ръ­щай­ки то­зи про­б­лем във ва­жен, ако не и в гла­вен ин­с­т­ру­мент за не­го­во­то ма­ни­пу­ли­ра­не.

Какво се случи?

 1. 100 % при­ва­ти­за­ция с уми­ш­ле­ни фа­ли­ти на пре­д­п­ри­я­тия. Кол­ко пре­д­п­ри­я­тия от те­зи 2000 ра­бо­тят днес? 100 % при­ва­ти­за­ция на тър­го­ви­я­та (вси­ч­ки­те 13 000 обе­к­та в 2-го­ди­шен срок, по гра­фик, вклю­ч­ващ 2000 обе­к­та на три­ме­се­чие! Със ско­ро­ст­та на све­т­ли­на­та! Две тре­ти от пре­д­п­ри­я­ти­я­та не ра­бо­тят. Го­ля­ма­та част от тях са обя­ве­ни в ли­к­ви­да­ция. Ос­но­в­на­та част от при­ва­ти­зи­ра­ни­те обе­к­ти пре­ми­на­ха в ста­дий на вто­ри­ч­на раз­про­да­ж­ба. Изо­б­ре­те­на бе при­ва­ти­за­ци­он­на фор­ма “про­да­ж­ба с оп­ро­ща­ва­не на дъл­го­ве­те”, с ко­е­то ста­ва двой­но ог­ра­б­ва­не на гра­ж­да­ни­те. За­м­ря об­но­ви­тел­ни­ят про­цес.

Ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ком­п­ле­к­си и се­ли­ща бя­ха об­си­па­ни с ми­ли­о­ни то­но­ве бе­тон, без­ми­ло­с­т­но бя­ха уни­що­же­ни хи­ля­ди де­ка­ри от зе­ле­на­та при­ро­да и то с те­зи „ мръ­с­ни”

пари.

 1. В бан­ко­вия се­к­тор се съ­з­да­де пъ­лен ха­ос. Уни­що­же­ни бя­ха ста­бил­ни бан­ки! Из­ни­к­на­ха и ум­ря­ха още в пе­ле­ни­те си сто­ти­ци бан­ки-фан­то­ми! В кра­т­ко­в­ре­мен­ния си жи­вот те ог­ра­би­ха ми­ли­о­ни гра­ж­да­ни и сто­ти­ци хи­ля­ди но­во­съ­з­да­де­ни ча­с­т­ни фир­ми! От то­ва бе­зу­мие ос­та­на­ха са­мо сто­ти­ци бан­ко­ви офи­си с без­с­ми­с­лен лукс и ми­ли­ар­ди дъл­го­ве, обо­га­ти­ли не­кол­ко­с­то­тин кре­ди­т­ни ми­ли­о­не­ри.
 2. Сти­хий­на ин­ф­ла­ция на ле­ва над 1000 пъ­ти! Ог­ра­б­ва­не на сре­д­с­т­ва от на­се­ле­ни­е­то в раз­мер над 10 млрд.щ.до­ла­ра! На­х­лу­ва­не на чу­ж­ди сто­ки и из­гон­ва­не на на­ши­те про­из­во­ди­те­ли от со­б­с­т­ве­ни­те ни па­за­ри! Не­ви­ж­дан раз­ц­вет на спе­ку­ла­та и ко­ру­п­ци­я­та.
 3. Без­ра­бо­т­ни­те са бли­зо 1000000 ду­ши! Об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма е в ко­лапс! Ме­ди­цин­с­ко­то об­с­лу­ж­ва­не ру­х­на! Ко­фи­те за от­па­дъ­ци ста­на­ха еле­мент на со­ци­ал­на­та сфе­ра! Жи­ли­щ­но­то стро­и­тел­с­т­во ста­на ви­с­ша при­ви­ле­гия на 5% но­ви ми­ли­о­не­ри! Сма­ля­ва­не на на­ци­я­та с 1 000 000 мла­ди еми­г­ран­ти и не­по­з­нат от­ри­ца­те­лен при­раст над -10 % на 1000!

Ка­к­ви­то и кон­с­та­та­ции, ана­ли­зи и за­к­лю­че­ния да пра­вим ще бъ­дат на­пъл­но без­с­ми­с­ле­ни и из­ли­ш­ни, ако те не ни по­с­лу­жат за ос­но­ва на про­ве­ж­да­не­то на по­ли­ти­ка в про­ти­во­вес на та­зи, ко­я­то се про­ве­ж­да­ше до се­га. Знам, че то­ва е тру­д­но, но за ка­к­во са ни то­га­ва ме­ч­ти­те и же­ла­ни­я­та да жи­ве­ем един по – до­бър жи­вот.

Вър­ху­ш­ка­та във вся­ка пар­тия се сдо­би с имо­ти, па­ри и власт – по­ли­ти­че­с­ка и ико­но­ми­че­с­ка. Из­по­л­з­ва по най – до­бър за се­бе си на­чин, за­ло­же­ни­те  уми­ш­ле­но в про­е­к­та въз­мо­ж­но­с­ти за без­на­ка­за­но ог­ра­б­ва­не на дър­жа­в­на­та со­б­с­т­ве­ност и пре­ми­на­ва­не­то и в те­х­ни ръ­це. Ве­че е яс­но, че пар­ти­и­те из­чер­па­ха сво­и­те въз­мо­ж­но­с­ти и ре­сурс, за да из­ве­дат дър­жа­ва­та ни от ши­ре­щия се ко­лапс във вся­ка об­ласт на об­ще­с­т­ве­ния и по­ли­ти­че­с­кия ни жи­вот. Мо­же би ид­ва вре­ме­то на гра­ж­дан­с­ки­те сдру­же­ния, ко­и­то смя­там, че мо­гат да се про­ти­во­по­с­та­вят на пре­да­тел­с­ка­та и за­ро­б­ва­ща­та по­ли­ти­ка, про­ве­ж­да­на от до­се­га­ш­ни­те пра­ви­тел­с­т­ва.

За­що на­ри­чам та­зи по­ли­ти­ка пре­да­тел­с­ка?

От­го­во­рът на то­зи въ­п­рос ни да­ва спи­съ­ка на 29 – та бъл­гар­с­ки уча­с­т­ни­ци в Про­е­к­та „ Ран-Ът”:     Голя­ма част от те­зи име­на са ни из­ве­с­т­ни ка­то ос­но­в­ни уча­с­т­ни­ци в раз­ли­ч­ни ка­би­не­ти на дър­жа­в­но­то уп­ра­в­ле­ние, би­ло то ка­то съ­ве­т­ни­ци, ми­ни­с­т­ри, пре­ми­ер – ми­ни­с­т­ри и то не в ед­но или две пра­ви­тел­с­т­ва. Ед­ни­те бя­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на БСП, дру­ги­те на СДС. И то­ва, ако не е за­го­вор сре­щу со­б­с­т­ве­ния на­род? Как да го на­ре­че чо­век? Вси­ч­ки са зна­е­ли ка­к­во ни оча­к­ва, а ме­ди­и­те ги из­ди­га­ха до не­бе­са­та, сра­в­ня­ва­ха ги с бо­го­ве­те и про­дъл­жа­ват и днес! За­що ли?

Фи­ло­со­фи­я­та на пре­хо­да мо­же би е за­ло­же­на още в на­ча­ло­то на “Сту­де­на­та вой­на” – 1947 г., ко­га­то Алън Фо­с­тър Дъ­лес – пър­ви­ят шеф на ЦРУ – за­я­вя­ва:

“Ние ще хвър­лим вси­ч­ко­то зла­то на САЩ, ця­ла­та си­ла на САЩ за из­мам­ва­не и ог­лу­пя­ва­не на хо­ра­та от со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кия свят. Не­за­бе­ля­за­но ще по­д­ме­ним чо­ве­ш­ки­те цен­но­с­ти с фал­ши­ви. КАК? Ще на­ме­рим еди­но­ми­ш­ле­ни­ци в те­зи стра­ни и Ру­сия. Ще раз­гър­нем гран­ди­о­з­на по ма­ща­би раз­ло­жи­тел­на ра­бо­та, ще из­т­ръ­г­нем со­ци­ал­на­та съ­щ­ност на ли­те­ра­ту­ра­та, ще на­сър­ча­ва­ме ав­то­ри, ко­и­то втъл­пя­ват в чо­ве­ка култ към се­к­са, на­си­ли­е­то, са­ди­з­ма, пре­да­тел­с­т­во­то – то­ест без­н­ра­в­с­т­ве­но­ст­та. Ну­ж­ни са пи­са­ния, ос­ми­ва­щи ес­те­с­т­ве­но­ст­та и по­ч­те­но­ст­та ка­то ар­ха­и­ч­ни от­жи­ве­ли­ци. Про­с­та­щи­на­та, на­г­ло­ст­та, лъ­жа­та и из­ма­ма­та, пи­ян­с­т­во­то и на­р­ко­ма­ни­я­та, жи­во­тин­с­кия страх сред хо­ра­та, без­с­ра­ми­е­то, до­но­с­ни­че­с­т­во­то и още мно­го по­ро­ци за­ло­же­ни в чо­ве­ка тря­б­ва да се раз­д­ви­жат. Та­ка ще раз­к­ла­ща­ме по­ко­ле­ние след по­ко­ле­ние, ще пре­ди­з­ви­к­ва­ме еро­зия и раз­в­ра­ща­ва­не на мла­де­ж­та. Ще съ­з­да­дем чо­век с кон­су­ма­ти­в­на пси­хи­ка на еле­мен­та­рен по­т­ре­би­тел. Вси­ч­ко то­ва ще из­вър­шим под де­ви­за: ЗА­ЩИ­ТА ПРА­ВА­ТА НА ЧО­ВЕ­КА И ГРА­Ж­ДАН­С­КИ­ТЕ МУ СВО­БО­ДИ”.

Про­ро­че­с­ки, зло­ве­що, пра­в­до­по­до­б­но и съ­о­т­ве­т­с­ва­що на дей­с­т­ви­тел­но­ст­та  зву­чат ду­ми­те му от гле­д­на то­ч­ка на дне­ш­ния ден! Мо­же­ше ли ЦРУ да ус­пее, ако по­ли­ти­ци­те ни не бя­ха та­ки­ва, ка­к­ви­то ги по­з­на­ва­ме?

През 1992 год. Дър­жа­в­ни­ят се­к­ре­тар на САЩ – Джеймс Бей­кър за­я­вя­ва пред те­х­ния кон­г­рес:

“Ние из­раз­хо­д­ва­х­ме три­де­сет хи­ля­ди ми­ляр­да до­ла­ра, за да по­бе­дим в сту­де­на­та вой­на сре­щу СССР и не­го­ви­те са­те­ли­ти, за да пре­ди­з­ви­ка­ме ма­те­ри­а­лен и ду­хо­вен срив”.

Стой­но­ст­та на ед­на ус­пя­ла ка­у­за на САЩ се из­мер­ва от тях в ко­ло­сал­ни су­ми ща­т­с­ки до­ла­ри, но за сме­т­ка на мно­го­то пре­ж­де­в­ре­мен­но пре­къ­с­на­ти жи­во­ти на хо­ра, при­ти­с­на­ти от глад, от­ла­б­нал иму­нет, по­с­то­я­нен стрес, ка­к­то и мо­дер­но­то удо­вол­с­т­вие – на­р­ко­ти­ци­те.

Кол­ко­то и ми­нор­но да е впе­ча­т­ле­ни­е­то от на­ша­та дей­с­т­ви­тел­ност, за по – го­ля­ма­та част от нас, не­ка все пак да си по­же­ла­ем по – ско­ро да по­па­д­нем в нов про­ект, но то­зи път  под за­г­ла­вие „ Ан­ти Ран-Ът”. Да­но се на­ме­рят и по­д­хо­дя­щи­те по­ли­ти­ци, ис­тин­с­ки бъл­га­ри, за да го ре­а­ли­зи­рат !

Павлин Павлов

Коментарите са затворени.