25 години “Нежна” революция

Nov 11th, 2014 | От | Category: ВАЖНА
Людмил Бешков

Людмил БЕШКОВ

Ка­ви­ч­ки­те в за­г­ла­ви­е­то не са слу­чай­ни. За­що­то без тях при­ла­га­тел­но­то тря­б­ва да бъ­де „сбър­ка­на”, „кри­ми­нал­на”, „по­с­т­ко­му­ни­с­ти­че­с­ка”, „ка­ге­би­с­т­ко-ка­де­сар­с­ка” и ка­к­во­то ви хрум­не в то­зи ас­пект. И тъй ка­то то­ва е опит за ис­то­ри­ко-по­ли­ти­че­с­ки ана­лиз, не­ка да за­по­ч­нем от­на­ча­ло.

А то се крие ня­къ­де око­ло ял­тен­с­ко-те­хе­ран­с­ки­те пре­го­во­ри ме­ж­ду Ве­ли­ки­те си­ли по вре­ме­то на Вто­ра­та све­то­в­на вой­на. И в тя­х­но­то про­дъл­же­ние на бор­да на са­мо­ле­то­но­са­ча край бре­го­ве­те на Мал­та в на­ше вре­ме.

Ка­к­во са си го­во­ри­ли Тру­ман, Чър­чил и Ста­лин ве­че го­ре-до­лу е яс­но. То­ва, ко­е­то се от­на­ся до Бал­ка­ни­те, оп­ро­с­тен­че­с­ки е зву­ча­ло та­ка: „На нас Гър­ция, на вас Бъл­га­рия, Юго­с­ла­вия  фи­ф­ти-фи­ф­ти.”

А в Мал­та: „Ние ще раз­г­ра­дим са­ми ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та им­пе­рия, а вие ще ни ос­та­ви­те на ми­ра да об­се­бим ико­но­ми­че­с­ка­та власт в на­шите стра­ни. И ни­ка­к­ви го­не­ния за нас, на­ши­те де­ца и вну­ци. Та­зи им­пе­рия ние сме я гра­ди­ли и ще я ос­та­вим на де­ца­та си!” – ве­ро­я­т­но е ка­зал Ми­ха­ил Гор­ба­чов.

Без­к­рай­но съм лю­бо­пи­тен ка­к­во се е вър­тя­ло из гла­ва­та на Гор­би по то­ва вре­ме! Не мо­га да съм си­гу­рен, но си­гур­но е би­ло го­ре-до­лу сле­д­но­то: „Вие, за­па­д­ни за­гу­бе­ня­ци, си ми­с­ли­те, че ни по­бе­ж­да­ва­те в Сту­де­на­та вой­на, но да има­те мно­го здра­ве! Ние от­да­в­на сме се по­д­го­т­ви­ли за те­зи съ­би­тия. На­ши­ят на­у­ч­но-про­г­но­с­ти­чен тръст на „Лу­бян­ка” от­да­в­на е сме­т­нал ка­к­во ще се слу­чи, а ва­ши­те пра­во­ли­ней­ни мо­зъ­че­та не се и до­се­щат за слу­ч­ва­що­то се! Е, с мал­ки из­к­лю­че­ния, но и те са на­ши хо­ра. Ве­че от­с­т­ра­ни­х­ме ста­ра­та „же­ля­з­на” гвар­дия ко­му­ни­с­ти, изу­чи­х­ме и по­д­го­т­ви­х­ме де­ца­та и вну­ци­те си, се­га сме ние на ход!”

Зна­ей­ки, че со­ц­ла­ге­рът е на­т­ру­пал ог­ром­ни ре­сур­си, Гор­би се е стра­ху­вал да не по­се­г­нат на тях. За­що­то по­бе­ди­те­лят има пра­во на ре­па­ра­ции. И въ­о­б­ще не е зна­ел, че за­па­д­ня­ци­те не са­мо ня­мат на­ме­ре­ние да кон­фи­с­ку­ват от­к­ра­д­на­то­то от ко­му­ни­с­ти­те от со­б­с­т­ве­ни­те им на­ро­ди, а са би­ли го­то­ви да пла­тят за ру­х­ва­не­то на „им­пе­ри­я­та на зло­то”, ка­к­то я на­ре­че Рей­гън, око­ло 150 ми­ли­ар­да до­ла­ра!

И ка­к­то се ка­з­ва в при­ка­з­ки­те: ре­че­но-сто­ре­но!

По­ч­ват се ед­ни не­ж­ни „ре­во­лю­ции” по це­лия со­ц­ла­гер! То­зи път – обър­не­те вни­ма­ние – мя­с­то­то на ка­ви­ч­ки­те е раз­ме­не­но. На­вся­къ­де тай­ни­те слу­ж­би за­в­зе­мат вла­ст­та по схе­ма. Ка­к­ва е схе­ма­та ли? Не осо­бе­но сло­ж­на, но ефи­ка­с­на.

Пър­во се съ­з­да­ва „опо­зи­ция” от на­ши хо­ра, вер­бу­ва­ни от­да­в­на през го­ди­ни­те или пре­ки на­с­ле­д­ни­ци на бе­тон­ни ко­му­ни­с­ти. Край тях се за­ка­чат и куп на­и­в­ни­ци и ба­ла­мур­ни­ци, ко­и­то на­и­с­ти­на си ми­с­лят, че с ом­ра­з­ни­ят им ко­му­ни­зъм е свър­ше­но. То­ва е до­б­ре и за ку­к­ло­во­ди­те, за­що­то та­ка се ими­ти­ра ав­тен­ти­ч­ност.

По­с­ле се ини­ци­и­рат т.нар. „кръ­г­ли ма­си”, на ко­и­то се по­в­та­ря сце­на­ри­ят от Мал­та, ес­те­с­т­ве­но при­го­ден за ме­с­т­ни­те ус­ло­вия. Но сми­съ­лът е от­но­во съ­щи­ят: вие ня­ма да ни го­ни­те за пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та, ко­и­то сме из­вър­ши­ли и ня­ма да по­ся­га­те на па­ри­те ни, ко­и­то сме от­к­ра­д­на­ли от вас. А ние ще ви по­мо­г­нем да взе­ме­те вла­ст­та и да си кра­де­те на во­ля, взи­май­ки при­мер от нас. Раз­би­ра се, ще ви по­мо­г­нем във вси­ч­ко, тъй ка­то вие ня­ма­те ни­то опи­та, ни­то ре­сур­си. Ще ви да­дем сгра­ди, ще ви обо­ру­д­ва­ме, до­ри ще ви да­дем и хар­тия, за да пе­ча­та­те ве­с­т­ни­ци­те си. И тъй ка­то и тук ня­ма­те опит, ще ви да­дем на­ши вер­ни хо­ра да ог­ла­вят те­зи ме­дии.

Ако на­пи­са­но­то до тук ви се ви­ж­да из­ми­ш­льо­ти­на, ще ви при­по­м­ня, че един от се­ри­о­з­ни­те спо­ро­ве в на­ча­ло­то на де­мо­к­ра­ци­я­та е бил кой да ог­ла­ви СДС. На­ме­ре­ни­е­то е би­ло то­ва да е Ан­д­рей Кар­ло­вич. Все пак гла­сът на ра­зу­ма е на­д­де­лял и за во­дач на опо­зи­ция е из­ди­г­нат Же­лю Же­лев – и той тво­ре­ние на слу­ж­би­те, след вни­ма­тел­но из­пи­па­на „опе­ра­ция” през го­ди­ни­те с кни­га­та му „Фа­ши­з­мът” и ле­ген­да­та, че е ко­му­нист-ре­фор­ма­тор, ос­ме­лил се да „кри­ти­ку­ва” до­ри Ле­нин!

Спо­ри­ло се е и кой да е гла­вен ре­да­к­тор на „фла­г­ма­на на опо­зи­ци­я­та” – ве­с­т­ник „Де­мо­к­ра­ция”. Пър­ва­та идея е би­ла то­ва да е Сте­фан Про­дев – пре­вър­нал се дни по-къ­с­но в гла­вен ре­да­к­тор на „Ду­ма”. Но и то­ва се е сто­ри­ло на ку­к­ло­во­ди­те не осо­бе­но уда­ч­но и се спре­ли на Йор­дан Ва­си­лев, съ­що вер­бу­ван от слу­ж­би­те, но дър­жан в сян­ка, с из­г­ра­ден имидж на „ди­си­дент” око­ло фал­ши­ви­те скан­да­ли с кни­ги­те за Ели­са­ве­та Ба­г­ря­на, в съ­а­в­тор­с­т­во със съ­п­ру­га­та му,  ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та по­е­те­са Бла­га Ди­ми­т­ро­ва.

По­с­ле в съ­з­да­ва­не­то на опо­зи­ци­я­та уча­с­т­ва­ха ко­му­ни­с­ти­те Ан­жел Ва­ген­щайн, Пе­т­ко Си­ме­о­нов, Сте­фан Гай­тан­джи­ев, Пе­тър Сла­ба­ков и ре­ди­ца дру­ги, чи­и­то ли­ца са ви по­з­на­ти от пър­ви­те ми­тин­ги на СДС. А в ре­ди­ци­те на „си­ня­та идея” се вля­ха под строй ог­ро­мен брой чен­ге­та, до­но­с­ни­ци и вер­бу­ва­ни от слу­ж­би­те през го­ди­ни­те, на­с­ле­д­ни­цина ко­му­ни­с­ти­че­с­ки пре­с­тъ­п­ни­ци и тем по­до­б­ни.

Раз­би­ра се, то­ва е тъм­на­та стра­на на пре­хо­да. Но той има и све­т­ла стра­на. Тя бе­ше в на­де­ж­ди­те на ми­ли­о­ни­те, че с ко­му­ни­з­ма е свър­ше­но, че ще има въз­ме­з­дие за из­вър­ше­ни­те от тях пре­с­тъ­п­ле­ния, че ще се слу­чи то­ва, ко­е­то се слу­чи с на­ци­о­нал­со­ци­а­ли­с­ти­те в Гер­ма­ния. Но не би.

Още в пър­ви­те го­ди­ни ста­на яс­но, че се из­пъл­ня­ва ня­ка­къв друг, не­де­мо­к­ра­ти­чен сце­на­рий, че то­ва не е уни­що­жа­ва­не и осъ­ж­да­не на пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та на ко­му­ни­з­ма, а не­що дру­го, ко­е­то съ­ще­с­т­ве­но се раз­ли­ча­ва от въ­ж­де­ле­ни­я­та на хо­ра­та. То­га­ва по­па­д­на­ли­те в ре­ди­ци­те на СДС по со­б­с­т­ве­ни убе­ж­де­ния, а не пра­те­ни там, за­по­ч­на­ха да се усе­щат, че вне­д­ре­ни­те в ре­ди­ци­те им чен­ге­та и ко­му­ни­с­ти имат дру­га цел и дру­ги за­да­чи. И за­по­ч­на­ха да се бо­рят с тях, да ги от­с­т­ра­ня­ват от СДС.

То­ва про­дъл­жи до ид­ва­не­то на Жан Ви­де­нов на власт.

По­с­ле­д­ни­ят обър­ка пла­но­ве­те на „сце­на­ри­с­ти­те”. От ед­на стра­на – се за­о­би­ко­ли с пле­я­да кра­д­ли­ви хо­ра, ко­и­то за го­ди­на и не­що фа­ли­ра­ха дър­жа­ва­та, от дру­га – бе­ше тол­ко­ва ви­ро­г­лав, че ще­ше да ска­ра сво­и­те съ­пар­тий­ци с ру­с­ка­та ме­ч­ка, а во­дей­ки стра­на­та до пъ­лен крах, да при­ну­ди сле­д­ва­щи­те да из­ля­зат от уго­вор­ки­те на кръ­г­ла­та ма­са и да за­б­ра­нят БСП.

Но ре­ше­ние бе­ше на­ме­ре­но. Ку­к­ло­во­ди­те при­ви­ка­ха своя ве­рен ка­дър – пар­тий­на­та се­к­ре­тар­ка Ко­с­то­ва и вка­ра­ха в иг­ра­та не­й­ни­ят бла­го­ве­рен Иван. До­с­та­тъ­ч­но тъ­мен не са­мо ка­то тен, а и ка­то био­г­ра­фия, той се зае да за­вър­не СДС в ло­но­то на пър­во­на­чал­ни­те за­ми­с­ли. И ус­пя.

Пър­во съ­з­да­де т.нар. клу­бо­ве на сим­па­ти­зан­ти, ко­и­то вър­на­ха в иг­ра­та из­го­не­ни­те с го­ле­ми уси­лия чен­ге­та и ко­му­ни­с­ти. По­с­ле из­чи­с­ти от вся­ка­къв де­мо­к­ра­ти­зъм СДС, ка­то го пре­об­ра­зу­ва в пар­тия на не­го­во ли­ч­но по­д­чи­не­ние. По то­зи по­вод по­лу­чи и про­з­ви­ще­то „ко­ман­ди­ра”. И се зае с най-ва­ж­но­то – при­ва­ти­за­ци­я­та. Тя бе­ше по­ч­на­ла при Ви­де­нов, но бе ус­пе­ш­но фи­на­ли­зи­ра­на при Ко­с­тов. Как на ни­ко­го не му хрум­на да от­во­ри ар­хи­ви­те на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та и на Аген­ци­я­та по при­ва­ти­за­ция, за да ви­ди при ко­го оти­де на­ро­д­но­то бо­га­т­с­т­во?! И за кол­ко па­ри.

По­с­ле до­й­де ре­дът на „не­го­во ве­ли­че­с­т­во”. По­с­ле­д­ни­ят по цар­с­ки и с по­мо­щ­та на свои до­ве­ре­ни хо­ра от­мъ­к­на от на­ро­да ог­ром­ни имо­ти и ог­ром­ни па­ри и та­ка оси­гу­ри сво­я­та мно­го­б­рой­на и обе­д­ня­ла фа­ми­лия за сме­т­ка на Бъл­га­рия. Но то­ва е ед­на без­к­рай­но гну­с­на ис­то­рия и тук пър­во тря­б­ва да се на­ме­сят пра­во­ра­з­да­ва­тел­ни­те ор­га­ни и то­га­ва ис­то­ри­ци­те и по­ли­то­ло­зи­те. „Ца­рят” ос­та­ви при­б­ли­же­ни­те си да кра­дат на во­ля, сти­га да за­щи­та­ват „не­го­ви­те” имо­ти и те го пра­ве­ха и го пра­вят осо­бе­но ста­ра­тел­но. Раз­би­ра се, в ком­би­на с от­ро­че­то на ДС – ет­ни­че­с­ка­та пар­тия ДПС. По­с­ле­д­ни­те се ока­за­ха осо­бе­но та­лан­т­ли­ви в кра­ж­би­те и пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та.

Все още на вси­ч­ки е мно­го пре­сен спо­ме­нът от уп­ра­в­ле­ни­е­то на трой­на­та ко­а­ли­ция, та­ка че ня­ма да го при­по­м­ням.

Се­га от хо­ра­та на Бой­ко Бо­ри­сов се оча­к­ва да про­ме­нят ста­ту­к­во­то от кръ­г­ла­та ма­са. Или – ако ще­те – от Мал­та. Оча­к­ва се да бъ­де по­тър­се­на сме­т­ка от кра­д­ци­те и пре­с­тъ­п­ни­ци­те от двадесет и петго­ди­ш­ния пре­ход на „не­ж­на­та” ре­во­лю­ция. Оча­к­ва се стра­на­та ни да бъ­де пре­вър­на­та в нор­мал­на дър­жа­ва-член­ка на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

Не ме раз­би­рай­те по­г­ре­ш­но! И в ЕС се кра­де! И там се вър­шат пре­с­тъ­п­ле­ния. Но там кра­д­ци­те и пре­с­тъ­п­ни­ци­те гина­ка­з­ват! В то­ва е ог­ром­на­та раз­ли­ка ме­ж­ду тях и нас.       И за фи­нал – ня­кой, ако не се лъ­жа, го­ле­ми­ят бъл­гар­с­ки учен, ма­те­ма­тик и по­ли­ти­че­с­ки ана­ли­за­тор проф. Ми­ха­ил Кон­с­тан­ти­нов, бе­ше из­чи­с­лил, че в Бъл­га­рия се кра­де три пъ­ти по­ве­че, от­кол­ко­то на за­пад. И за­то­ва у нас се жи­вее три пъ­ти по-зле.

Про­с­та ма­те­ма­ти­че­с­ка ло­ги­ка!

Людмил Бешков

депутат в 38 НСSTANKO

Коментарите са затворени.