ОБЩИНА БАЛЧИК

Jan 2nd, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед №1038/08.12 2010г. на Кмета на община Балчик.
Община Балчик обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.
Търгът ще се проведе в една сесия на 28.12.2010год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад “21-ви Септември” №6.
Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 13.12.2010г. до 14 часа на 23.12.2010г. на касата на общинска администрация – Балчик, ет.І.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, в срок до 14.00 часа на 23.11.2010г.
Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 23.12.2010г. в информационния център на община Балчик.
Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 – М.Мицев – главен експерт ОПФ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Кмет на община Балчик

Коментарите са затворени.