Тра­ди­ци­он­но сил­но уча­с­тие на бал­чи­к­лии в Ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­кия ме­мо­ри­а­лен тур­нир “Ог­нян Или­ев” Вар­на

Nov 6th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

10374511_856265161080276_2124297561320181726_n

В де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри,взе­х­ме уча­с­тие в по­с­ле­д­но­то за та­зи го­ди­на съ­с­те­за­ние. Сту­де­но­то вре­ме не уп­ла­ши ни­кой от бал­чи­ш­ки­те ат­ле­ти и те ус­пя­ха да за­во­ю­ват об­що 13 ме­да­ла от III Ме­мо­ри­а­лен тур­нир “Ог­нян Или­ев” в град Вар­на, по­с­ве­тен на ви­д­ния ле­ко­а­т­лет, из­г­ра­дил мно­го и ви­д­ни спор­ти­с­ти от на­ци­о­на­лен и ме­ж­ду­на­ро­ден ма­щаб.  Ат­ра­к­ция в съ­с­те­за­ни­е­то бе­ше пър­ва­та ди­с­ци­п­ли­на, къ­де­то най-мал­ки­те по­ка­за­ха уме­ни­я­та си в сло­ж­но­ст­та да хвър­лят чук. Де­ца­та ни от 9 до 13 го­ди­ни оча­ро­ва­ха по-ста­ри­те спе­ци­а­ли­с­ти с те­х­ни­че­с­ки­те си уме­ния,ко­и­то ги по­х­ва­ли­ха и ка­за­ха, че то­ва са бъ­де­щи­те шам­пи­о­ни и ре­кор­дьо­ри на Бъл­га­рия.

При мо­ми­че­та­та зла­т­на ме­да­ли­с­т­ка ста­на Не­вал Рем­зи­е­ва, а сре­бър­на – Ма­рия-Ма­г­да­ле­на Аб­ра­ше­ва. При мом­че­та­та ме­с­та­та на стъл­би­ч­ка­та бя­ха съ­щи­те, ка­то Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев спе­че­ли зла­то­то, а Да­ни­ел Ал Ат­раш сре­б­ро­то.

В ди­с­ци­п­ли­на­та хвър­ля­не на то­п­ка най-мал­ки­те бал­чи­ш­ки ат­ле­ти бя­ха въз­на­г­ра­де­ни с об­що 4 ме­да­ла. При мо­ми­че­та­та и от три­те ме­с­та на стъл­би­ч­ка се раз­вя бал­чи­ш­ко­то зна­ме, ка­то на най-ви­со­ко стъ­па­ло се ка­чи Ми­ха­е­ла Та­че­ва, по­с­ле­д­ва­на от Ка­те­ри­на Ди­ми­т­ро­ва и Си­бел Ра­х­ми­е­ва. При мом­че­та­та Ни­ко­ла Та­нев ста­на брон­зов ме­да­лист.

В ди­с­ци­п­ли­на­та хвър­ля­не на чук за мом­че­та до 16 го­ди­ни – Ни­ко­ла Ко­лев си спе­че­ли брон­зо­во­то от­ли­чие. За стар­ша въз­раст, и при де­вой­ки, и при юно­ши, зла­т­ни­те ме­да­ли до­й­до­ха в Бал­чик, ка­то при де­вой­ки­те ме­да­ла си спе­че­ли Ека­те­ри­на Ди­мо­ва, а при юно­ши­те – Да­ни­ел Джа­ха­ни.

При мъ­же­те бе­за­пе­ла­ци­о­нен по­бе­ди­тел ста­на мно­го­к­ра­т­ни­ят шам­пи­он на Бъл­га­рия Ай­хан Ап­ти, по­с­ле­д­ван от Све­то­с­лав Бо­ри­сов.

Ра­в­но­с­ме­т­ка­та от то­ва съ­с­те­за­ние е 6 зла­т­ни ме­да­ла, 4 сре­бър­ни и 3 брон­зо­ви, ка­к­то и без­цен­ни­те ус­ми­в­ки и ра­дост, ко­и­то ви­дя­х­ме. Не ка­з­ва­ме, че сме най- до­б­ра­та шко­ла в Бъл­га­рия, не­ка ре­зул­та­ти­те ка­жат то­ва.

Ка­к­то на вся­ко съ­с­те­за­ние – и тук има­ше ра­зо­ча­ро­ва­ни, и тъ­ж­ни, но то­ва би тря­б­ва­ло са­мо да Ви мо­ти­ви­ра и на­ка­ра да бъ­де­те още по- упо­ри­ти до по­с­ти­га­не­то на же­ла­ни­те це­ли. Бла­го­да­рим на все­ки един наш съ­с­те­за­тел, за тру­да и во­ля­та, ко­я­то по­ла­га, за да ста­не по­бе­ди­тел.

Все­ки един от вас е по­бе­ди­тел в на­ши­те очи, за­що­то сте ус­пе­ли да на­у­чи­те най – ва­ж­но­то, а то­ва е да имаш дух на спор­тист, же­ла­ние за по­бе­да, и во­ля да го по­с­ти­г­неш, за­що­то зна­е­те,  че

СА­МО СИЛ­НИ­ТЕ ОЦЕ­ЛЯ­ВАТ !!!

Ан­д­ри­ан АН­Д­РЕ­ЕВ

10418510_856264331080359_6711806192234053862_n

Коментарите са затворени.