Песни и хляб на Беклемето

Oct 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 29 ав­густ гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор при Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост” гр.Бал­чик взе уча­с­тие във фол­к­лор­ния съ­бор „Ка­пи­тан Дя­до Ни­ко­ла”, кой­то се про­ве­ж­да за ос­ми път в град Тря­в­на. От на­ша­та об­щи­на бя­ха и дро­п­лен­с­ка­та гру­па .Въ­п­ре­ки ор­га­ни­за­ци­он­ни­те и фи­нан­со­ви про­б­ле­ми, с лю­бе­з­но­то съ­дей­с­т­вие на пре­д­се­да­те­ля на ОбС Бал­чик Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, то­ва пъ­ту­ва­не се осъ­ще­с­т­ви. За ре­а­ли­зи­ра­не­то на иде­я­та, от име­то на вси­ч­ки пен­си­о­не­ри от клуб „Мла­дост”, бла­го­да­рим от сър­це.

С уча­с­ти­е­то си в то­зи фе­с­ти­вал се на­с­ла­ди­х­ме на пъ­с­т­ро­ц­ве­т­ни­те но­сии и зву­ч­ни­те пе­с­ни от раз­ли­ч­ни­те ре­ги­о­ни на стра­на­та. По­у­чи­тел­на за нас бе и мно­го строй­на­та ор­га­ни­за­ция  и ред на фе­с­ти­вал­на­та про­г­ра­ма.

Гру­па­та ни, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Ани Ме­то­ди­е­ва, из­пъл­ни ня­кол­ко ав­тен­ти­ч­ни до­б­ру­джан­с­ки пе­с­ни. Вни­ма­ни­е­то на пу­б­ли­ка­та бе на­со­че­но към ин­ди­ви­ду­ал­но­то из­пъл­не­ние на Еле­на Та­ш­ко­ва. За­вър­на­х­ме се с две гра­мо­ти от уча­с­ти­е­то ни в то­зи фе­с­ти­вал и ня­кои по­у­ки за бъ­де­щи­те ни изя­ви.

Ор­га­ни­за­то­ри­те на фе­с­ти­ва­ла по­лу­чи­ха от гру­па­та ни би­то­ва тор­ба, пъл­на с хляб от най-но­ви­те здра­во­с­ло­в­ни и ди­е­ти­ч­ни ви­до­ве, про­из­во­д­с­т­во на „Бал Клас” гр.Бал­чик.

Анастасия ДИМОВА

 

Коментарите са затворени.