На гости на пенсионерите от град Нови Пазар

Oct 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1891591_738113836226281_4559454470491173166_o

На 11 ок­том­в­ри се от­зо­ва­х­ме на по­ка­на­та на на­ши­те при­я­те­ли пен­си­о­не­ри от гр. Но­ви па­зар да им го­с­ту­ва­ме по слу­чай те­х­ния пра­з­ник на гра­да  и 15- го­ди­шен юби­лей на клу­ба им.

По­с­ре­щ­на­ха ни по стар бъл­гар­с­ки оби­чай с то­п­ла ху­ба­ва по­га­ча, с мно­го обич, тър­же­с­т­ве­но на­с­т­ро­е­ние, на­ро­д­на му­зи­ка и кръ­ш­но хо­ро. От сло­во­то на Г-жа Или­е­ва  пре­д­се­да­тел на клу­ба, на­у­чи­х­ме за ис­то­ри­я­та на  гра­да им, кул­тур­но­то раз­ви­тие и уча­с­ти­е­то на пен­си­о­не­ри­те в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот. С го­ля­мо удо­вол­с­т­вие из­с­лу­ша­х­ме кон­цер­та на тя­х­на­та во­кал­на гру­па. Ние пък им раз­ка­за­х­ме за Бе­лия град и мо­ре­то. По­з­д­ра­ви­х­ме ги с пе­с­ни за До­б­ру­джа, Зе­мя­та, мо­ре­то и с па­т­ри­о­ти­ч­ни пе­с­ни за на­ша­та ро­ди­на.

Сре­ща­та пре­ми­на въл­ну­ва­що и за­ду­ше­в­но, в мно­го при­я­т­на ат­мо­с­фе­ра. По­же­ла­х­ме си но­ви сре­щи и до­б­ро при­я­тел­с­т­во. Съ­че­та­х­ме по­се­ще­ни­е­то в Но­ви па­зар с про­ве­ж­да­не­то на есен­на­та ек­с­кур­зия. По­се­ти­х­ме град Пли­с­ка и гран­ди­о­з­ния па­ме­т­ник на Бо­рис I, раз­г­ле­да­х­ме ста­ри­ни­те от Пър­ва­та бъл­гар­с­ка сто­ли­ца, му­зея, го­ля­ма­та ба­зи­ли­ка, до­ко­с­на­х­ме се до дре­в­но­то ни ми­на­ло и ве­ли­чие в град Пре­с­лав, въз­хи­ти­х­ме се на  Ма­дар­с­кия кон­ник  един без­с­по­рен сим­вол на бъл­гар­с­кия на­род. Из­дя­ла­на­та в ка­мъ­ка фи­гу­ра се счи­та за  част от го­лям ан­ти­чен ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки ком­п­лекс. Око­ло фи­гу­ра­та на кон­ни­ка яс­но ли­чат из­дъл­ба­ни на­д­пи­си на гръ­ц­ки език, ко­и­то да­ват ис­то­ри­че­с­ки ва­ж­ни све­де­ния за съ­би­тия, свър­за­ни с ос­но­во­по­ло­ж­ни­ци­те на Бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва  Ас­па­рух, Крум, Омур­таг. Ма­дар­с­ки­ят кон­ник е ед­на ис­то­ри­че­с­ка све­ти­ня, гор­дост бъл­гар­с­ка.

По­се­ти­х­ме и град Шу­мен, един от най-ста­ри­те гра­до­ве у нас. В гра­да и пла­то­то зад не­го са за­па­зе­ни не­по­в­то­ри­ми ис­то­ри­че­с­ки па­ме­т­ни­ци от дъл­бо­ка дре­в­ност. Раз­г­ле­да­х­ме и ис­то­ри­че­с­кия му­зей, в кой­то в мо­мен­та има­ше из­ло­же­ние на ста­ри­те бъл­гар­с­ки за­на­я­ти.

Вто­ри­ят ден от на­ша­та ек­с­кур­зия пре­ми­на в раз­г­ле­ж­да­не на гр.Ко­тел и с. Же­ра­в­на. Ко­тел съ­х­ра­ня­ва цен­ни ре­ли­к­ви от ми­на­ло­то- сар­ко­фаг с ко­с­ти­те на Ге­ор­ги Ра­ко­в­с­ки, сър­це­то на д-р Пе­тър Бе­рон, ръ­ко­пи­си на Ле­в­с­ки, Со­ф­ро­ний Вра­чан­с­ки. Град Ко­тел е най-ста­ри­ят цен­тър на ху­до­же­с­т­ве­на­та тъ­кан у нас. На 12 км. от не­го се на­ми­ра жи­во­пи­с­но­то се­ло Же­ра­в­на- ро­д­но­то мя­с­то на пе­ве­ца на До­б­ру­джа  Йор­дан Йо­в­ков. Раз­г­ле­да­х­ме къ­ща­та  му­зей на пи­са­те­ля, ка­к­то и  къ­щи­те му­зеи на Са­ва Фи­ла­ре­тов и ут­вар Ру­си Чор­ба­джи, цър­к­ва­та „ Св. Ни­ко­лай” , в ко­я­то е по­д­ре­де­на ек­с­по­зи­ция от ико­ни, пла­с­ти­ка и цър­ко­в­на.

Ат­мо­с­фе­ра­та в то­ва се­ло е не­по­в­то­ри­ма. Има мно­го въз­ро­ж­ден­с­ки къ­щи, изо­г­ра­фи­са­ни с изя­щ­на дър­во­ре­з­ба. Мно­го от къ­щи­те са па­ме­т­ни­ци на кул­ту­ра­та. Не про­пу­с­на­х­ме да по­се­тим и  Не­се­бър, но то­зи път с но­щу­в­ка в ста­рия град, ос­но­ван пре­ди по­ве­че от 3200 го­ди­ни. Гра­дът ста­ва част от пър­ва­та Бъл­гар­с­ка дър­жа­ва през 812 го­ди­на, ко­га­то хан Крум го пре­в­зе­ма. Ва­ж­на ро­ля за уп­ра­в­ле­ни­е­то на Не­се­бър имат Цар Ка­ло­ян, Иван Асен II, Кон­с­тан­тин Тих, но го­лям раз­ц­вет пре­жи­вя­ва при Цар Иван Але­к­сан­дър. Стро­ят се мно­го цър­к­ви, раз­ви­ва се кул­ту­ра­та и ду­хо­в­на­та дей­ност. Осо­бен ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ват Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки­ят му­зей и Ет­но­г­ра­ф­с­ка­та къ­ща. Цър­к­ви­те „ Св. Спас” и „ Св. Сте­фан” са пре­вър­на­ти в му­зей­ни обе­к­ти.

Та­ка пре­ми­на на­ша­та раз­хо­д­ка из стра­на­та. Ра­д­ва­х­ме се на кра­си­ви­те есен­ни ба­г­ри, то­п­ло­то вре­ме и по­зи­ти­в­но­то на­с­т­ро­е­ние, с ко­е­то се за­ре­ди­х­ме. А Бал­чик ни по­с­ре­щ­на със слън­че­ви ла­с­ки и за­лив при­мам­но кра­сив.Са­мо дни след то­ва за­по­ч­на не­о­ча­к­ва­но­то ран­но на­с­тъ­п­ле­ние на зи­ма­та.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Председател на клуб „Здраве” гр. Балчик

 

Коментарите са затворени.