Защо няма училищно настоятелство в училището в с.Сенокос?

Jan 2nd, 2011 | От | Category: Общински новини

Из­ми­на­ха 17 го­ди­ни, от­ка­к­то съм учи­тел-пен­си­о­нер, но уче­б­но-въз­пи­та­тел­на­та ра­бо­та в учи­ли­ще­то на се­ло­то ви­на­ги ми е би­ла бли­з­ка, не съм бил без­раз­ли­чен. За­то­ва пред Ва­шия ве­с­т­ник ис­кам да спо­де­ля мо­и­те ми­с­ли и ста­но­ви­ще за ра­бо­та­та в учи­ли­ще­то. Тук съм бил 30 го­ди­ни учи­тел и зам.-ди­ре­к­тор, ве­д­но с мно­го ко­ле­ги учи­те­ли и ня­ко­га­ш­ния ди­ре­к­тор Ан­то Ди­ми­т­ров, кой­то е по­кой­ник, сме от­да­ли труд и си­ли за пре­у­с­пя­ва­не на учи­ли­ще­то.
Об­ще­с­т­ве­но­и­ко­но­ми­че­с­ки­те ус­ло­вия се из­ме­ни­ха, но учи­ли­ще­то ос­та­ва най-гла­в­ни­ят дър­жа­вен фа­к­тор за об­ра­зо­ва­ни­е­то и въз­пи­та­ни­е­то на по­д­ра­с­т­ва­щи­те. А за да бъ­де още по-ре­зул­та­т­на уче­б­но-въз­пи­та­тел­на­та ра­бо­та, тря­б­ва да има учи­ли­щ­но на­с­то­я­тел­с­т­во. В про­дъл­же­ние на 7 го­ди­ни по­с­та­вях то­зи въ­п­рос пред ди­ре­к­то­ра на учи­ли­ще­то Мир­чев, пред кме­та на се­ло­то Мих.Мил­чев, пред об­щин­с­кия кмет Н.Ан­ге­лов и пред пре­д­се­да­те­ля на ОбС Сте­фан Па­в­лов, но без­ре­зул­та­т­но.
Ро­ди­те­ли­те на на­ши­те де­ца не на­с­то­я­ват пред учи­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во, не осъ­з­на­ват ка­к­ва по­л­за мо­же да до­при­не­се ед­но ак­ти­в­но учи­ли­щ­но на­с­то­я­тел­с­т­во. А спо­ред мен учи­ли­ще­то ка­то от­во­ре­на дър­жа­в­на об­ще­с­т­ве­на си­с­те­ма, мо­же по­ло­жи­тел­но да въз­дей­с­т­ва в ма­те­ри­ал­но и нра­в­с­т­ве­но от­но­ше­ние.Ще по­с­та­вим ня­кол­ко въ­п­ро­са, ко­и­то ме въл­ну­ват.За­що уче­ни­ци­те ня­мат на­ви­ка да по­з­д­ра­вя­ват въз­ра­с­т­ни­те, при­мер­но с “До­бър ден”. А по­з­д­ра­вът е из­раз на вза­им­но ува­же­ние ме­ж­ду хо­ра­та, дъл­жа­що се на въз­пи­та­ни­е­то в се­мей­с­т­во­то и учи­ли­ще­то.
Спо­ред мен па­т­ри­о­ти­ч­но­то въз­пи­та­ние е един от най-ва­ж­ни­те ком­по­нен­ти в уче­б­но-въз­пи­та­тел­на­та дей­ност на учи­ли­ще­то. Не­до­с­та­тъ­ч­но се пра­ви за опо­з­на­ва­не на ро­д­ния край – се­ло­то, об­щи­на­та, на ро­д­ния до­б­ру­джан­с­ки край. Уче­ни­ци­те мал­ко зна­ят за за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на град Бал­чик, за­що­то не се про­ве­ж­дат уче­б­ни ек­с­кур­зии до об­щин­с­кия град.
Не съм за­бе­ля­зал в учи­ли­ще­то да се про­ве­ж­дат и дей­но­с­ти за об­ще­с­т­ве­но-по­ле­зен труд. При­мер­но уча­с­тие в хи­ги­е­ни­зи­ра­не­то на се­ло­то, за­ле­ся­ва­не и озе­ле­ня­ва­не на окол­на­та при­ро­д­на сре­да. Мно­го сла­ба е връ­з­ка­та и вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то ме­ж­ду ро­ди­те­ли и учи­те­ли в из­въ­ну­че­б­но вре­ме. Се­ло­то ни от­с­тои на 15 км. от град Бал­чик, а то­ва е пре­д­по­с­та­в­ка през ля­т­на­та ва­кан­ция уче­ни­ци­те ор­га­ни­зи­ра­но да хо­дят на мо­ре и плаж в Бал­чик. Пра­вил съм пре­д­ло­же­ние пред ди­ре­к­то­ра на учи­ли­ще­то да се ор­га­ни­зи­ра во­де­не на уче­ни­ци­те на мо­ре с учи­ли­щ­ния ав­то­бус през ме­сец юли в про­дъл­же­ние на 10 дни с де­жур­ни­те учи­те­ли и оси­гу­ре­но мед.ли­це и во­до­с­па­си­тел. В про­дъл­же­ние на те­зи 17 го­ди­ни, от­ка­к­то съм пен­си­о­нер, не се пра­ви ни­що за ле­т­ния от­дих на бе­д­ни­те ни уче­ни­ци. А раз­хо­ди­те мо­гат да се по­е­мат от рен­та­та, ко­я­то се пла­ща за 100 дка учи­ли­щ­на зе­мя от арен­да­то­ра. То­зи про­б­лем тря­б­ва да се ре­ши. През та­зи уче­б­на го­ди­на – ля­то­то на 2011 г. е до­б­ре де­ца­та ни да ук­ре­п­ват здра­ве­то си, да пре­жи­вя­ват емо­ции на ра­дост и обич към мо­ре­то и Бал­чик.
Ето за­що учи­ли­щ­но на­с­то­я­тел­с­т­во тря­б­ва да има и то да по­ма­га, за­що­то учи­ли­ще­то ни е ра­йон­но на 7 се­ла: Се­но­кос, Без­во­ди­ца, Дъ­б­ра­ва, Дро­п­ла, Пря­с­па, Зме­е­во и Кре­ме­на. В се­ло­то ни има цър­ко­в­но на­с­то­я­тел­с­т­во, ко­е­то съ­дей­с­т­ва за по­с­т­ро­я­ва­не­то на цър­к­ва. С то­ва мое из­ло­же­ние ис­кам да по­мо­г­на на учи­ли­ще­то в се­ло Се­но­кос чрез из­г­ра­ж­да­не на учи­ли­щ­но на­с­то­я­тел­с­т­во.

Йордан Г.КОЛЕВ

Коментарите са затворени.