Александър Танев завладява и румънските сцени

Oct 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10714337_853344428068068_8289837021865034285_o

13-го­ди­ш­ни­ят Але­к­сан­дър Та­нев от Бал­чик се пре­д­с­та­ви бле­с­тя­що и ста­на по­бе­ди­тел в един от кръ­го­ве­те на ме­ж­ду­на­ро­д­ния те­ле­ви­зи­он­ния кон­курс \”Nex star\”. На­д­п­ре­ва­ра­та е на ру­мън­с­ка­та те­ле­ви­зия \”Antena 1\” и е за та­лан­т­ли­ви де­ца до 13-го­ди­ш­на въз­раст в раз­ли­ч­ни ви­до­ве сце­ни­ч­ни из­ку­с­т­ва.

В че­т­вър­тък ве­чер­та те­ле­ви­зи­я­та из­лъ­чи кръ­гът, в кой­то бал­чи­ш­ки­ят та­лант ста­на по­бе­ди­тел. Мом­че­то се пре­д­с­та­ви стра­хо­т­но с пе­сен­та \”Thunder strike\” на ACDC и вди­г­на на кра­ка жу­ри­то. Пре­ди то­ва бе пре­д­с­та­ве­но във клип, сни­ман от ру­мън­с­ка­та те­ле­ви­зия в Бал­чик.

Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят кон­курс \”Nex star\” е в 11 кръ­га, по­бе­ди­те­ли­те от ко­и­то оти­ват на фи­нал през де­кем­в­ри. Пре­д­с­та­вя­не­то на де­ца­та се оце­ня­ва от 5-член­но жу­ри от из­тъ­к­на­ти ру­мън­с­ки из­пъл­ни­те­ли. НДТ 

 

Коментарите са затворени.