Грациозно и въздействащо

Oct 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN4286

За се­д­ми по­ре­ден път на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни бра­тя­та Кра­си­мир и Ве­се­лин Ран­ко­ви ор­га­ни­зи­ра­ха фе­с­ти­ва­ла на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то „Виа По­н­ти­ка”.

Още на вто­рия ден ни из­не­на­да­ха с уча­с­ти­е­то на сту­ден­т­с­ки стру­нен ор­ке­с­тър с ди­ри­гент Рай­чо Хри­с­тов и со­ли­с­ти Сан­жар Са­па­ев /ци­гул­ка/ и Фа­рад Ак­ба­ров /кла­ри­нет/ с „Го­ди­ш­ни вре­ме­на” на Ви­вал­ди и Ва­ри­а­ции по ори­ги­нал­на те­ма за кла­ри­нет и стру­нен ор­ке­с­тър от Ро­си­ни.

С.Са­па­ев със своя „Са­па­ев квар­тет”  ве­че е уча­с­т­вал в „Дни­те на кла­си­ка­та в Бал­чик” и за­е­д­но с клар­не­ти­с­та Ф. Ак­ба­ров об­ра­ха ова­ци­и­те и ап­ло­ди­с­мен­ти­те на пре­пъл­не­на­та от по­чи­та­те­ли цър­к­ва в Бал­чик „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на”. В му­зи­кал­на­та ве­чер се изя­ви­ха: Еле­на Га­но­ва, Яна Зе­ле­но­гор­с­ка, Ци­ла­тие Еш­ка­за /Тур­ция/, Ра­до­с­лав Йор­да­нов, До­б­ро­мир Ки­сьов, Све­т­лин Хри­с­тов, Ге­ор­ги Ива­нов, Ай­ше Ягус /Тур­ция/, Вла­ди­с­лав Но­жа­ров, Ру­мя­на Га­ва­ди­но­ва, Ну­ри­нам Ак­ба­ров /Азер­бай­джан/, По­ли­на Ми­ла­но­ва и Иван Стай­ков. Ако съм про­пу­с­нал ня­ко­го, то е от въл­не­ние, пре­х­ла­с­нат от тя­х­но­то из­пъл­не­ние.

Мно­го пъ­ти съм слу­шал „Го­ди­ш­ни­те вре­ме­на”, но то­зи път бе­ше най-впе­ча­т­ля­ва­щи­ят и ви­х­рен спе­к­та­къл, ук­ра­сен с не­об­хо­ди­ма­та фан­та­зия, при­същ на вся­ка мла­дост, до­ка­з­ва­ща своя та­лант. Все­ки из­пъл­ни­тел, със свой стил, до­при­на­ся за пре­к­ра­с­ния син­х­рон, ко­е­то пра­ви ор­ке­с­тъ­ра не­по­в­то­рим и с ут­вър­ж­да­ващ се ав­то­ри­тет.

Ди­ри­ген­тът Р.Хри­с­тов, кой­то ве­че по­ло­вин век ръ­ко­во­ди ка­мер­ния съ­с­тав „Ор­фей” в Пер­ник, е из­ве­с­тен с мно­го тур­не­та в Ев­ро­па, в Ка­на­да, има сту­дий­ни за­пи­си в Бъл­га­рия, Гер­ма­ния, Хо­лан­дия, Ан­г­лия, три но­ми­на­ции за „Му­зи­кант на го­ди­на­та”, но­си­тел на „Зла­т­на­та ли­ра” на БМД. От 2009 г. той ко­му­ни­ки­ра с въз­пи­та­ни­ци от НМА „П.Вла­ди­ге­ров”, чий­то ре­пер­то­ар гра­ви­ти­ра око­ло ба­ро­ко­ва­та му­зи­ка, ви­ен­с­ка­та кла­си­ка, бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри. Из­пъл­ни­те­ли­те не

 

пре­с­та­ват да уча­с­т­ват в зве­з­д­ни га­с­т­ро­ли, пар­т­ни­рай­ки на проф.Ди­на Шнай­дер­ман, Але­к­сан­дър Ду­бах.

Вси­ч­ки слу­ша­те­ли ос­та­на­х­ме раз­въл­ну­ва­ни  от пре­д­с­та­ве­ни­те про­из­ве­де­ния на Ви­вал­ди, Ро­си­ни и Холст. Ста­на­х­ме сви­де­те­ли на един от­при­щил бен­та му­зи­ка­лен ен­ту­си­а­зъм, по­д­п­ла­тен с го­ля­ма енер­гия и пре­к­ло­не­ние пред кла­си­че­с­ко­то из­ку­с­т­во. На­т­ру­па­на­та емо­ция бе ха­ра­к­тер­на за кон­цер­т­но­то въз­при­е­ма­не та­зи му­зи­кал­на ве­чер. Еле­на Га­но­ва , ос­вен че сви­ри, тя се сра­с­на с ци­гул­ка­та чрез кра­си­ви дви­же­ния на ръ­це­те, но­зе­те, с ми­ми­ки и же­с­то­ве, ка­то зор­ко сле­де­ше по­с­ла­ни­я­та на Р.Хри­с­тов и С.Са­па­ев. С де­ли­ка­т­на пре­мере­ност те пре­да­до­ха бля­съ­ка на ця­ла­та му­зи­кал­на га­ма, без из­ли­шнана­т­ра­п­чивост. По­ ка­за­ха, че са

 

та­лан­т­ли­ви уче­ни­ци на проф.Йо­сиф Ра­ди­о­нов /на ко­го­то ця­ла­та ре­да­к­ция по­же­ла­ва бър­зо оз­д­ра­вя­ва­не/, на проф.Ан­гел Стан­ков, с по­к­лон пред тру­да на Ба­хар Би­ра­джик /Тур­ция/, Але­к­сан­дър Ил­чев, Бо­ри­с­лав Йо­цов.

Ща­с­тие е за бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка, че мо­же да се до­ко­с­не до твор­че­с­т­во­то на ве­ли­ки ком­по­зи­то­ри чрез вир­ту­о­з­ни­те из­пъл­не­ния на му­зи­кан­ти в раз­ли­ч­ни фор­ма­ти: Фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, фе­с­ти­вал на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка „Бал­чик Кла­сик Дейс”, „Мю­зик Кам­пус” и „Виа По­н­ти­ка”.

Георги ЙОВЧЕВ

DSCN4265

Коментарите са затворени.