Незабравима и вълнуваща дата

Oct 29th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

DSCN4369

Не са­мо за­що­то има­ме 102 го­ди­ни Бъл­гар­с­ка во­ен­на ави­а­ция, но ви­на­ги на 16 ок­том­в­ри, вси­ч­ки, свър­за­ни с не­бе­то, от­бе­ля­з­ват то­зи ден. Та­ка ста­на и то­зи път. В тър­же­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка, в мор­с­ка­та ни сто­ли­ца – Вар­на, се съ­б­ра­ха ави­а­то­ри­те от До­б­рич, Вар­на и Бал­чик. То­ч­но в 19.00 ч. май­с­то­ри­те на въз­ду­ш­ния бой, стрел­ци­те по зем­ни и въз­ду­ш­ни це­ли, ак­ро­ба­ти­те на про­с­тия, сло­ж­ния и висш пи­ло­таж, ко­и­то са сти­га­ли вер­ти­кал­но пре­то­вар­ва­не = 8 еди­ни­ци и из­пъл­ни­те­ли­те на пре­х­ва­ти на до­л­на­та гра­ни­ца на ра­ди­о­ло­ка­ци­он­ния при­бор до стра­то­с­фер­ни ви­со­чи­ни, бя­ха от­но­во за­е­д­но, и то в го­то­в­ност № 1.  То­га­ва зна­е­х­ме „за­що сме в ши­не­ли и на су­хо ба­ру­та дър­жим”, за­е­д­но с: пъл­на бой­на го­то­в­ност; во­ен­на опа­с­ност; по­ви­ше­на бой­на го­то­в­ност; по­с­то­ян­на бой­на го­то­в­ност.

Раз­би­ра се, нор­ма­ти­ви­те за из­пъл­не­ние си спом­ни­ха по­л­ко­в­ни­ците о.р.: Пе­т­ков, Апо­с­то­лов, Кръ­с­тев; по­д­пол­ко­в­ни­ци­те о.р.: На­н­ков, То­ньо Ива­нов, Ха­ра­ла­нов, Йор­дан Ива­нов, Ата­на­сов, Сан­джа­кян /ави­о­ле­кар/; ма­йо­ри­те о.р.: Сто­ян Ива­нов, Три­фо­нов, Джан­га­зов, Ге­ор­ги­ев /”Бе­зо­па­с­ност по­ле­ти и обе­к­ти­вен кон­т­рол/.

Вси­ч­ки от Вто­ра и Тре­та /”про­к­ле­та”/ Ави­о­е­с­ка­д­ри­ла на би­в­шия 15 Из­с­т­ре­би­те­лен ави­о­полк на би­в­ша­та Вто­ра про­ти­во­въ­з­ду­ш­на ди­ви­зия се пре­гър­на­х­ме по бра­т­с­ки, за­ра­ди дъл­га­та раз­дя­ла, вяр­вай­ки все още в си­ла­та на до­с­той­но­то оби­к­но­ве­но чо­ве­ш­ко ръ­ко­с­ти­с­ка­не. Но сти­га епи­те­ти за „би­в­ши­те мом­че­та с кри­ле”, ко­и­то ос­та­ви­ха хи­ля­ди ча­со­ве във въз­ду­ха, про­ле­те­ни от тях при раз­ли­ч­ни ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия, пре­о­до­ле­ли раз­ли­ч­ни кри­ти­ч­ни си­ту­а­ции. И днес, пре­д­по­ла­гам, че е та­ка в бой­на­та ави­а­ция, кол­ко­то и мал­ка да е тя.

По ут­вър­де­на тра­ди­ция, най-въз­ра­с­т­ни­ят ме­ж­ду нас – полк.о.р. То­дор Сто­и­лов 8на 89-го­ди­ш­на въз­раст/, ко­ман­дир на сла­в­на­та ни „Чай­ка”, ни по­з­д­ра­ви с Пра­з­ни­ка 16 ок­том­в­ри ка­то из­не­се сми­с­ле­но, то­ч­но и ла­ко­ни­ч­но сло­во, съ­о­б­ра­з­но дне­ш­ни­те ус­ло­вия и ста­ва­щи­те край нас съ­би­тия.

Вси­ч­ки ра­до­с­т­но спо­де­ли­х­ме въз­хи­та­та си от ави­а­ци­он­но­то шоу на 13 ок­том­в­ри, чий­то гла­вен ге­рой – ге­не­рал Ру­мен Ра­дев, из­ля­зъл от ре­ди­ци­те на на­шия 15 ИАП, по­ка­за на це­лия свят уро­ве­на, кой­то са по­с­ти­г­на­ли бал­чи­ш­ки­те пи­ло­ти във въз­ду­ш­на­та и бой­на по­д­го­то­в­ка в раз­ли­ч­ни МТО-ус­ло­вия.На пра­к­ти­ка се ви­дя ка­че­с­т­во­то на вси­ч­ко по­с­ти­г­на­то, въ­п­ре­ки пре­пя­т­с­т­ви­я­та.

Де­мон­с­т­ри­ра­ни бя­ха въз­мо­ж­но­с­ти­те на „МИГ-29”: ма­не­в­ре­ност, ус­той­чи­вост /осо­бе­но при мал­ки ско­ро­с­ти/, тя­го­въ­о­ръ­же­ност, ско­ро­по­дем­ност, ско­рост, бър­зи­на, па­тен­та на „МИГ 29”/”кам­ба­на­та”/. Еле­мен­ти­те на сло­ж­ния пи­ло­таж ек­зал­ти­ра­ха над 30 000 ду­ши пу­б­ли­ка, ко­я­то със за­та­ен дъх сле­де­ше „по­лу­то­но”, „лу­пинг”, „бо­ен за­вой”, „имел­ман”, „въз­хо­дя­що то­но” и още куп ави­о­чу­де­сии. Ако има­ше вто­ри са­мо­лет в шо­у­то, щя­х­ме да се на­с­ла­дим да ви­дим въз­ду­ш­ни­те бой­ни хва­т­ки: „ъгъл”, „ку­ка”,”ла­со”, „винт”, „по­к­рив”, на­ред с аме­ри­кан­с­ки­те при­йо­ми. Да вър­тиш на пръ­с­та си та­зи ог­не­на ме­тал­на ла­мя с ма­са 15.4 то­на/в пъл­но бой­но сна­ря­же­ние „МИГ 29” е 18.48 то­на/ не е ше­га ра­бо­та. А „на­ши­ят Ру­мен”, ве­че ге­не­рал, по­ка­за съ­з­на­тел­ния, съ­зи­да­те­лен и от­го­во­рен труд на пи­ло­та, по­д­чи­нен на вси­ч­ки за­ко­ни, на­с­та­в­ле­ния и нор­ма­ти­в­ни до­ку­мен­ти, ко­е­то пре­ди­з­ви­к­ва при­з­на­ни­е­то, че бъл­гар­с­ки­ят во­е­нен пи­лот е уни­вер­са­лен въз­ду­шен ас, бо­ец, спо­со­бен да се из­ди­г­не във въз­ду­ха при вси­ч­ки МТО-ус­ло­вия и ка­ц­не ус­пе­ш­но ка­то по­бе­ди­тел.

Дру­ги­ят за­по­м­нящ се мо­мент на пра­з­ни­ка бе пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та „За­пи­с­ки на пи­ло­та” от полк.о.р. Хри­с­то Ча­рий­с­ки /Ча­ро/, кой­то ни впе­ча­т­ли със спо­де­ле­но­то за сво­и­те 13 346 ча­са във въз­ду­ха в ра­зу­з­на­ва­тел­на­та ни ави­а­ция /27 РАП/ и ССА. Кни­га­та е из­да­де­на с бла­го­ро­д­на­та по­мощ на г-жа Юли­я­на Ги­ан­ти, ко­я­то ка­к­то на­ши­те ави­а­тор­с­ки же­ни бе об­ле­че­на сем­п­ло и стил­но. На­н­ко­ва, Ива­но­ва, Апо­с­то­ло­ва, Вел­че­ва – Сан­джа­кян, Ин­дже­ва, Джан­га­зо­ва, скром­ни и със за­ме­ч­тан и мъ­дър по­г­лед, бя­ха ка­к­то пре­ди – очи­те им из­лъ­ч­ва­ха чу­в­с­т­вен бля­сък и не­ж­ност, ус­т­ни­те – де­ли­ка­т­на ус­ми­в­ка, а сър­ца­та – но­с­тал­гия по из­ми­на­ло­то вре­ме, при­я­тел­с­т­ва и съ­д­би. За­е­д­но с тях сто­я­ха и на­ши­те ко­ман­ди­ри – стро­ги, но спра­ве­д­ли­ви. След тол­ко­ва го­ди­ни ги ви­дях в дру­га све­т­ли­на: сдър­жан по­рив, ро­ман­ти­ч­на при­вър­за­ност, ар­ми­ра­на с ав­то­ри­те­т­но ави­а­тор­с­ко са­мо­чу­в­с­т­вие и зве­з­ден ари­с­то­к­ра­ти­зъм. Вси­ч­ки ци­ти­ра­ха ста­ра­та вой­ни­ш­ка по­го­вор­ка: „По-до­б­ре мър­тъв в уче­ни­е­то, от­кол­ко­то жив на раз­бо­ра!”, ко­га­то си спом­ни­ха ка­к­ви не­о­пи­су­е­ми слу­ч­ки са ста­ва­ли в ави­а­ци­я­та, ко­и­то не са се слу­ч­ва­ли и в цир­ка, до­ри. Има ги опи­са­ни в пи­ло­т­с­кия фол­к­лор с ен­ци­к­ло­пе­ди­ч­на по­с­ле­до­ва­тел­ност и про­дъл­жи­тел­ност, с ко­с­ми­че­с­ки из­ме­ре­ния. За ня­кои от тях го­во­ри и полк.о.р. Хри­с­то Ча­рий­с­ки в но­ва­та си кни­га.

На­к­рая, за да оп­ро­вер­га­ем ду­ми­те на ген.Ру­мен Ра­дев, кой­то пре­ди 20-24 г. спо­де­ли с нас, след ка­то се за­вър­на от САЩ, че те­х­ни­те ави­а­то­ри са ка­за­ли за нас:”Бъл­га­ри­те сте мно­го ве­се­ла на­ция, осо­бе­но в ком­па­ния и си тръ­г­ва­те ра­но су­т­рин­та, ко­га­то сте на го­с­ти”, ние си тръ­г­на­х­ме от пра­з­ни­ка, ка­к­то и до­й­до­х­ме в то­ч­но оп­ре­де­ле­но­то вре­ме, с най-то­ч­но­то „Ч”. Е, не из­пя­х­ме хим­на на Вто­ра ави­о­е­с­ка­д­ри­ла „Мо­ре­то лю­ш­ка тъм­на­та си гръд”, но ми­с­ля, че до­го­ди­на ще от­п­ра­з­ну­ва­ме 16 ок­том­в­ри в но­вия во­е­нен клуб, за кой­то бла­го­да­рим на на­шия кмет Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

Мо­же би тук ще въз­к­ли­к­нем по друг на­чин на ста­рия де­виз „Без ави­а­ция – ня­ма на­ция”, за­що­то има ино­ва­ти­вен мо­мент: „Без ке­ро­син и мо­щ­на дър­жа­в­на до­та­ция – ня­ма бо­е­с­по­со­б­на ави­а­ция”.

Майор о.р.Георги ЙОВЧЕВ

 

 

 

Коментарите са затворени.