140 г. Всемирен пощенски съюз /УПУ/; България – 135 г. член на УПУ

Oct 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

6 – 12 октомври – Международна седмица на писмото

9 октомври – Международен ден на писмото

На 9 ок­том­в­ри 1874 г. в град Берн /Швей­ца­рия/ ръ­ко­во­ди­те­ли­те на 22 дър­жа­ви се съ­би­рат по пре­д­ло­же­ние на се­ве­ро­гер­ман­с­кия пре­д­с­та­ви­тел Хен­рих Фон Щте­фан на Уч­ре­ди­те­лен кон­г­рес на Све­то­в­ния по­щен­с­ки съ­юз /УПУ/ и по­д­пи­с­ват кон­вен­ция, с ко­я­то зем­но­то къл­бо е обя­ве­но за по­щен­с­ка те­ри­то­рия.

През 1957 г. в сто­ли­ца­та на Ка­на­да – град Ота­ва, де­ле­га­ти­те на 14-я кон­г­рес на Све­то­в­ния по­щен­с­ки съ­юз, ре­ша­ват се­д­ми­ца­та, в ко­я­то по­па­да 9 ок­том­в­ри, да бъ­де  че­с­т­ва­на ка­то Ме­ж­ду­на­ро­д­на се­д­ми­ца на пи­с­мо­то, а да­та­та 9 ок­том­в­ри ка­то Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на пи­с­мо­то.

На то­зи кон­г­рес се взе­ма ре­ше­ние и за пре­и­ме­ну­ва­не­то на Све­то­в­ния по­щен­с­ки съ­юз във Все­ми­рен по­щен­с­ки съ­юз /ВПС/.

Днес във ВПС /УПУ/ чле­ну­ват над 195 дър­жа­ви. Еже­го­д­но в це­лия свят се пи­шат над 450 ми­ли­ар­да пи­с­ма. И въ­п­ре­ки че има мо­би­фо­ни, те­ле­фо­ни, те­ле­к­си, Ин­тер­нет – то, пи­с­мо­то, си ос­та­ва най-ма­со­ва­та ко­му­ни­ка­ция ме­ж­ду хо­ра­та.

На то­зи кон­г­рес Бъл­га­рия е из­б­ра­на за член на Кон­сул­та­ти­в­ния съ­вет за по­щен­с­ко про­у­ч­ва­не.

Та­ка, с по­д­пи­са­ния пре­ди 140 г. уч­ре­ди­те­лен про­то­кол, се по­с­та­вя на­ча­ло­то на Все­мир­ния по­щен­с­ки съ­юз /УПУ/. Бъл­га­рия е при­е­та за член на УПУ на 1 юли 1879 г. 135-го­ди­ш­ни­на­та си от при­е­ма­не­то в УПУ – ВПС че­с­т­ва и бъл­гар­с­ка­та по­щен­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция.

Са­мо го­ди­на след Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то, княз До­н­ду­ков – Кор­са­ков пра­ви про­с­тъ­п­ки пред пра­ви­тел­с­т­во­то на Швей­ца­рия за при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Бъл­га­рия към УПУ. Мол­ба­та на Бъл­га­рия е удо­в­ле­т­во­ре­на. На 15-я кон­г­рес през 1964 г. във Ви­е­на /Ав­с­т­рия/, Бъл­га­рия за пръв път е из­б­ра­на за член на Из­пъл­ни­тел­ния съ­вет, ръ­ко­во­ден ор­ган на Съ­ю­за ме­ж­ду два кон­г­ре­са.

На 16-я  кон­г­рес 1969 г. в То­кио /Япо­ния/, Бъл­га­рия за вто­ри път е из­б­ра­на за член на Из­пъл­ни­тел­ния съ­вет. На 21-я кон­г­рес през 1994 г. в Се­ул /Ю.Ко­рея/, бъл­га­рия е из­б­ра­на за член на Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния съ­вет и за зам.-пре­д­се­да­тел на 6-та ко­ми­сия – “Се­ул­с­ка по­щен­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция”.

От 7 до 17 се­п­тем­в­ри 1999 г. в сто­ли­ца­та на КНР /Пе­кин/ за­се­да­ва 22-я кон­г­рес на Все­мир­ния по­щен­с­ки съ­юз.

На то­зи кон­г­рес Бъл­га­рия е из­б­ра­на за член на два от по­с­то­ян­ни­те ор­га­ни на Съ­ю­за. Тя по­лу­чи вто­ри ман­дат в Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния съ­вет на ВПС за ре­ги­о­на на Вто­ра ге­о­г­ра­ф­с­ка гру­па, ко­я­то вклю­ч­ва Из­то­ч­на Ев­ро­па и Се­вер­на Азия.

Ка­то при­з­на­ние за ак­ти­в­на ра­бо­та в стру­к­ту­ри­те на ВПС е и из­би­ра­не­то на стра­на­та ни за член на Съ­ве­та на по­щен­с­ка­та ек­с­п­ло­а­та­ция. Из­бо­рът на Бъл­га­рия в Съ­ве­та на по­щен­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция да­ва въз­мо­ж­ност на На­ци­о­нал­ния ни по­щен­с­ки опе­ра­тор – “Бъл­гар­с­ки по­щи” да уча­с­т­ва при ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ми от ек­с­п­ло­а­та­ци­о­нен ха­ра­к­тер в сфе­ра­та на мо­дер­ни­за­ци­я­та на по­щен­с­ки­те ус­лу­ги.

Че­с­т­ва­не­то на 140-го­ди­ш­ни­на­та на ВПС, 135-го­ди­ш­ни­на­та – член­с­т­во­то в УПУ, 135-го­ди­ш­ни­на­та на Бъл­гар­с­ки по­щен­с­ки съ­о­б­ще­ния, 135 г. на бъл­гар­с­ка­та по­щен­с­ка мар­ка, 135 г. от обя­вя­ва­не­то на Со­фия за сто­ли­ца на Бъл­га­рия са по­вод за по­д­го­то­в­ка­та и про­ве­ж­да­не­то на на­ци­о­нал­ни фи­ла­тел­ни из­ло­ж­би в раз­ли­ч­ни гра­до­ве на стра­на­та.

Поздравления за всички пощенски слушители от страната, които честват тези празници и носят духа на Всемирния пощенски съюз и филателията

Хри­с­то ХРИ­С­ТОВ

Гр.Си­ли­с­т­ра

 

Запален силистренски пощенец, дългогодишен приятел и сътрудник на в-к “Балчишки телеграф”


DSCF0550

67-го­ди­ш­ни­ят Хри­с­тов е из­ве­с­тен на по­ко­ле­ния си­ли­с­т­рен­ци ка­то по­ща­льон и за­па­лен ко­ле­к­ци­о­нер. След 44 го­ди­ни слу­ж­ба в си­ли­с­т­рен­с­ка­та по­щен­с­ка стан­ция той ве­че е пен­си­о­нер. Но от­ка­к­то се по­м­ни, е сил­но от­да­ден на хо­би­то си – съ­би­ра мар­ки, кар­ти­ч­ки, по­щен­с­ки пли­ко­ве, ме­да­ли, пла­ке­ти, зна­ч­ки, кни­ги с ав­то­г­ра­фи на ав­то­ри, ве­с­т­ни­ци, чи­и­то име­на от­да­в­на са за­б­ра­ве­ни.

Най-го­ля­ма­та му страст оба­че ос­та­ва фи­ла­те­ли­я­та. При­те­жа­ва ог­ром­на, те­ма­ти­ч­но раз­но­о­б­ра­з­на ко­ле­к­ция. Из­ла­гал е свои ек­с­по­зи­ции в ця­ла­та стра­на, за чу­ж­би­на са не­об­хо­ди­ми мно­го сре­д­с­т­ва – уто­ч­ня­ва ко­ле­к­ци­о­не­рът. Сред уни­кал­ни­те не­го­ви при­те­жа­ния са пли­ко­ве с пе­чат, сви­де­тел­с­т­ващ за уч­ре­дя­ва­не­то на Бъл­гар­с­кия фи­ла­те­ли­с­ти­че­с­ки съ­юз на 16 юни 1938 го­ди­на.

На мар­ки­те, с ко­и­то са об­ле­пе­ни пли­ко­ве­те, е изо­б­ра­зен пре­с­то­ло­на­с­ле­д­ни­кът на цар­с­т­во Бъл­га­рия Си­ме­он ІІ, го­ди­на след ра­ж­да­не­то му. Мар­ки­те са на стой­ност 1, 2, 7 и 14 лв. то­га­ва­ш­ни па­ри.

Въ­п­ре­ки въз­ра­ст­та си, Хри­с­то Хри­с­тов про­дъл­жа­ва сво­я­та ак­ти­в­на ор­га­ни­за­ци­он­на дей­ност ве­че 40 го­ди­ни, от 1971 г. на­сам. В на­ча­ло­то е бил за­ме­с­т­ник-пре­д­се­да­тел, а по­с­ле е иб­ран за се­к­ре­тар на си­ли­с­т­рен­с­ко­то фи­ла­тел­но дру­же­с­т­во “Ди­ми­тър До­н­чев”.

Са­мо за по­с­ле­д­ни­те 5 го­ди­ни – от 2006 до 2011 го­ди­на – дру­же­с­т­во­то, съ­в­ме­с­т­но с об­щи­на Си­ли­с­т­ра, е ор­га­ни­зи­ра­ло мно­же­с­т­во фи­ла­тел­ни из­ло­ж­би. Сред тях се от­к­ро­я­ват юби­лей­ни­те: “1900 го­ди­ни Си­ли­с­т­ра” през 2006 -та; “60 го­ди­ни фи­ла­тел­но дру­же­с­т­во”- 2007-ма; “130 г. от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия” – 2008-ма; “130 г. Бъл­гар­с­ки съ­о­б­ще­ния”, “130 г. Бъл­гар­с­ка по­щен­с­ка мар­ка” и “35 го­ди­ни жп-га­ра Си­ли­с­т­ра” през 2009-та; “До­б­ру­джа – 70 го­ди­ни от при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Юж­на До­б­ру­джа към Бъл­га­рия” през 2010 г.; “50 го­ди­ни Га­га­рин в ко­с­мо­са” и пър­ва­та фи­ла­тел­на из­ло­ж­ба “Бъл­га­рия-Ки­тай” по слу­чай 62 г. Ки­тай­с­ка на­ро­д­на­ре­пу­б­ли­ка (КНР) през та­зи го­ди­на.

От СБФ са обе­ща­ли да фи­нан­си­рат из­да­ва­не­то на юби­лей­ни по­щен­с­ки мар­ки и пли­ко­ве през фе­в­ру­а­ри по слу­чай 125-го­ди­ш­ни­на­та от си­ли­с­т­рен­с­кия бунт на офи­це­ри­те ру­со­фи­ли, през юни в чест на 150 го­ди­ни от ос­ве­ща­ва­не­то­на ка­те­д­рал­ния храм “Св.св. Пе­тър и Па­вел” и през юли за 65-го­ди­ш­ни­на­та на си­ли­с­т­рен­с­ко­то фи­ла­тел­но дру­же­с­т­во “Ди­ми­тър До­н­чев”.

Ме­с­т­ни­те фи­ла­те­ли­с­ти имат пла­но­ве и за сле­д­ва­щи­те 5 го­ди­ни как да про­дъл­жат дей­но­ст­та си, раз­ка­з­ва Хри­с­то Хри­с­тов. То­ва вклю­ч­ва на­ме­ре­ние за по­ве­че ра­бо­та с уче­ни­ци. По вре­ме на на­ци­о­нал­ния фо­рум имен­но от Си­ли­с­т­ра е до­ш­ло пре­д­ло­же­ни­е­то за въ­с­та­но­вя­ва­не на кръ­жо­ч­на­та дей­ност в учи­ли­ща­та, свър­за­на с изу­ча­ва­не­то и съ­х­ра­ня­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та по­щен­с­ка мар­ка. Си­ли­с­т­рен­с­ко­то фи­ла­тел­но дру­же­с­т­во оча­к­ва по­д­к­ре­па за сво­и­те ини­ци­а­ти­ви ка­к­то от на­ци­о­нал­на­та ор­га­ни­за­ция, та­ка от ме­с­т­на­та власт и най-ве­че от си­ли­с­т­рен­с­ка­та об­ще­с­т­ве­ност, с на­де­ж­да от­бе­ля­з­ва из­ве­с­т­ни­ят ко­ле­к­ци­о­нер Хри­с­то Хри­с­тов.

framar.bg

F1 F2 F3 F4

 

Коментарите са затворени.