СК “Фуриозо” Балчик защити името си в Бургас

Oct 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10721142_10202538220448605_2095234081_n

Дър­жа­вен тур­нир в стил  “Лоу кик” се про­ве­де в  Бур­гас от 3 до 5ок­том­в­ри 2014 г.

Ка­те­го­ри­ч­но бе пре­д­с­та­вя­не­то на по­лу­фи­нал и фи­нал, с три на ну­ла съ­дий­с­ки гла­са, шам­пи­он на стра­на­та ка­те­го­рия до 75кг. мъ­же ста­на Ни­ко­ла Ан­до­нов.

Стра­хо­т­на иг­ра на фи­нал по­ка­за Ин­на Ива­но­ва сре­щу ста­ра не­й­на про­ти­в­ни­ч­ка от по- гор­на ка­те­го­рия.

Ви­це­шам­пи­он на стра­на­та за де­вой­ки мла­д­ша въз­раст. Ва­сил Си­ме­о­нов съ­що иг­ра в по- ви­со­ка­та ка­те­го­рия. По­ка­за са­мо­чу­в­с­т­вие и си­ло­ва иг­ра, но раз­ли­ка­та в те­г­ло­то се ока­за ре­ша­ва­ща.

Тре­то мя­с­то за Ва­с­ко за юно­ши, мла­д­ша въз­раст. “От име­то на тре­ньор­с­кия щаб на СК ” Фу­ри­о­зо” и вси­ч­ки на­ши съ­с­те­за­те­ли, из­ка­з­вам ис­к­ре­ни бла­го­дар­но­с­ти за ока­за­на­та фи­нан­со­ва по­мощ на Об­щи­на Бал­чик и кме­та на гр. Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов – спо­де­ли още Ни­ко­ла Ан­до­нов, пре­д­се­да­тел и ос­но­во­по­ло­ж­ник на клуб “Фу­ри­о­зо” Бал­чик. /БТ/

 

Коментарите са затворени.