Со­ци­а­лен па­т­ро­наж и Во­е­нен клуб са ве­че факт в Бал­чик

Oct 9th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

P2490964

На 19 се­п­тем­в­ри офи­ци­ал­но кме­тът на Бал­чик пре­ря­за лен­та­та и от­к­ри дъл­го­о­ча­к­ва­на­та сгра­да за Со­ци­а­лен па­т­ро­наж в Бал­чик. Най-ху­ба­ва­та в Бъл­га­рия.

Мал­ци­на зна­ят ка­к­во хо­де­не по мъ­ки­те бе, до­ка­то Во­ен­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во и Об­ла­с­т­на уп­ра­ва се спо­ра­зу­ме­ят с Об­щи­на Бал­чик и им от­с­тъ­пят то­зи го­лям имот. Зна­чи­тел­на бе по­с­ре­д­ни­че­с­ка­та ро­ля на Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те, на оз полк.Иван Апо­с­то­лов, пре­д­се­да­тел на во­ен­ни­те пен­си­о­не­ри и най-ве­че на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то по­ве­че от три го­ди­ни сър­ца­то и ди­п­ло­ма­ти­ч­но се бо­ри за сгра­да­та на би­в­шия гар­ни­зо­нен стол.

В ре­кон­с­т­ру­к­ци­я­та и об­за­ве­ж­да­не­то са ин­ве­с­ти­ра­ни  400 000 лв, от ко­и­то 320 000 лв. са от пра­ви­тел­с­т­ве­на­та ин­ве­с­ти­ци­он­на про­г­ра­ма – за­я­ви Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров, ди­ре­к­тор на ТЕМ­СЕ към ОбА Бал­чик. Сто­ти­на ду­ши бе­ше по­ка­ни­ла и ус­пя да на­го­с­ти на тър­же­с­т­во­то Не­ли Ива­но­ва, уп­ра­ви­тел на До­ма­ш­ния па­т­ро­наж Бал­чик.

Тя смя­та, че обе­ща­ни­е­то на кме­та ка­па­ци­те­тът на па­т­ро­на­жа да се уве­ли­чи до 250 ме­с­та, ще бъ­де из­пъл­не­но и то­ва ще зна­чи два пъ­ти и по­ло­ви­на по­ве­че от се­га. Ще се по­ми­с­ли и за об­с­лу­ж­ва­не на се­ла­та, за­що­то и там има мно­го хо­ра за об­г­ри­ж­ва­не.

Про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков, ус­лу­ж­лив и ви­на­ги на своя ду­хо­вен пост, на­п­ра­ви во­до­с­вет за здра­ве на вси­ч­ки, ко­и­то ще ра­бо­тят в па­т­ро­на­жа и на те­зи, ко­и­то бя­ха до­ш­ли да спо­де­лят ра­до­ст­та от при­до­би­в­ка­та.

На 2 ок­том­в­ри, след ка­то до­й­де по­д­хо­дя­що об­за­ве­ж­да­не и бе­ше на­п­ра­ве­на сим­во­ли­ч­на пре­г­ра­да със Со­ци­ал­ния па­т­ро­наж, бе от­к­рит и Клу­бът на офи­це­ри­те, сер­жан­ти­те от за­па­са, на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те. Тук ис­кам  да ци­ти­рам об­ръ­ще­ни­е­то на Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, пре­д­се­да­тел на ДВВП от гр.Бал­чик:

“Г-н Ан­ге­лов, от име­то на УС на ДВВП Бал­чик и СВВП Со­фия, с пре­д­се­да­тел мл.л-т Пе­тър Вел­чев, Ви бла­го­да­рим ли­ч­но на Вас и на Ва­шия екип: М.Ан­ге­ло­ва, М.Пе­т­ров, Ст.Же­ле­зов, на пре­д­се­да­те­ля на ОбС Бал­чик В.Лу­чи­я­нов, на вси­ч­ки об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци за по­д­к­ре­па­та, ко­я­то по­лу­ча­ва­ме от Об­щи­на­та.

Мно­го пъ­ти ми е за­да­ван въ­п­ро­сът: Има ли още во­ен­но­ин­ва­ли­ди. Да, има, го­с­по­да.

То­ва са на­ши­те си­но­ве, ко­и­то по­с­тъ­пи­ха в ка­зар­ма­та и там ос­та­ви­ха част от се­бе си. Вър­на­ха се без крак, дру­ги без ръ­ка, тре­ти без око, че­т­вър­ти с дру­ги кон­ту­зии и за­бо­ля­ва­ния. То­ва са во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те. Во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те са вси­ч­ки съ­п­ру­ги на те­зи во­ен­ни, ро­ди­те­ли­те на те­зи на­ши си­но­ве, ня­кои от ко­и­то по­с­т­ра­да­ха в ка­зар­ма­та, а дру­ги не се вър­на­ха въ­о­б­ще.

И то в мир­но вре­ме. Но за Ро­ди­на­та.

С мя­с­то­то ни, от­ре­де­но във Во­ен­ния клуб, си да­ва­ме сме­т­ка, че не сме за­б­ра­ве­ни от ме­с­т­на­та и на­ци­о­нал­на­та власт, че има­ме тя­х­на­та по­д­к­ре­па, за ко­е­то им бла­го­да­рим най-сър­де­ч­но!”

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.