“ЧЕРНОМОРЕЦ” БАЛЧИК ОТНОВО ПОСТИГНА РАВЕНСТВО НА ЧУЖД ТЕРЕН

Jan 2nd, 2011 | От | Category: СПОРТ

В гр.Си­ли­с­т­ра на ст.“Луи Айер“, пред 1000 зри­те­ли, на 04 де­кем­в­ри 2010 г. от 14:00, се про­ве­де фу­т­бол­на­та сре­ща ме­ж­ду от­бо­ри­те на „До­ро­с­тол“ Си­ли­с­т­ра и „Чер­но­мо­рец“ Бал­чик. Сре­ща­та бе по­с­ле­д­на за се­зо­на и за­вър­ши с ну­ле­во ра­вен­с­т­во. За по­лу­че­ния ре­зул­тат по­ве­че мо­гат да съ­жа­ля­ват си­ли­с­т­рен­ци, ко­и­то през ця­ла­та сре­ща ата­ку­ва­ха и тър­се­ха го­ла, до­ка­то от­бо­ра на „Чер­но­мо­рец“ Бал­чик тру­д­но ми­на­ва­ше цен­тъ­ра. В ин­те­рес на ис­ти­на­та го­ло­ви­те по­ло­же­ния се бро­я­ха на пръ­с­ти­те на ед­на­та ръ­ка, ка­то по­ве­че­то бя­ха пред вра­та­та на бал­чи­к­лии. Най-до­б­ро­то про­и­г­ра Бе­а­дир Бе­а­ди­ров, от от­бо­ра на „До­ро­с­тол“ Си­ли­с­т­ра, още в са­мо­то на­ча­ло на ма­ча, ко­га­то бе­ше из­ве­ден сам сре­щу Ген­ко Сла­вов, вра­та­ря на „Чер­но­мо­рец“ Бал­чик, кой­то май­с­тор­с­ки от­ра­зи уда­ра му. Мал­ко по-къ­с­но пу­б­ли­ка­та на до­ма­ки­ни­те из­ри­г­на, след ка­то бе из­вър­ше­но на­ру­ше­ние, сре­щу Ми­ро­с­лав На­чев в на­ка­за­тел­но­то по­ле, но вме­с­то да по­со­чи то­ч­ка­та за из­пъл­не­ние на ду­з­па съ­ди­я­та да­де знак иг­ра­та да про­дъл­жи. И тя иг­ра­та про­дъл­жи, до­ма­ки­ни­те на­па­да­ха, го­с­ти­те се бра­не­ха, уле­с­не­ни от те­ж­кия раз­ка­лен те­рен. Мъ­г­ла­та до­ш­ла през вто­ро­то по­лу­в­ре­ме на дву­боя спо­мо­г­на кар­ти­на­та от пър­во­то по­лу­в­ре­ме да се за­па­зи. То­ва ра­вен­с­т­во още ве­д­нъж е до­ка­за­тел­с­т­во, че от­бо­рът ни по – ле­с­но пе­че­ли то­ч­ки на чужд те­рен, от­кол­ко­то на со­б­с­т­вен. Със спе­че­ле­на­та то­ч­ка  сре­щу от­бо­ра на „До­ро­с­тол“ Си­ли­с­т­ра, на­ши­ят от­бор ще зи­му­ва на ше­с­та по­зи­ция на в кла­си­ра­не­то на из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па.
Гла­вен съ­дия на ма­ча бе Ка­лин Лю­бо­ми­ров от Со­фия.
Състави на двата отбора:

„Доростол“ Силистра. ……………………… „Черноморец“ Балчик

1. Александър Д. Димов                                   33. Генко С. Славов
19. Станислав М.Петров                                   14. Веселин Т. Банчев
3. Деян Д. Дончев/к/                                            5. Станислав В. Иванов
21. Мирослав Г. Начев                                       18. Слави С. Костенски
15. Боян С. Николов                                              3. Ивелин Д. Янев
23. Стефан Д. Дончев                                        10. Милен К. Танев
7. Мартин И. Русев                                              19. Иван Н. Цанков
8. Георги В. Бижев                                               21. Иван И. Митев
9. Тихомир З. Ченешков                                     8. Мартин Н. Христов
24. Игнат А. Дамянов                                        17. Петър И. Кънчев
11. Беадир С. Беадиров                                       13. Георги Й. Куртев
смени:                                                                           смени:a
66′
– 24. Игнат А. Дамянов                                80′ – 17. Петър И. Кънчев
с 20.Тодорин П. Димитров                                  с 23. Румен В. Ангелов
68′
– 9.Тихомир З. Ченешков                            85′ – 8. Мартин Н. Христов
с 17. Ерхан Д Мехмед                                             Стойко З. Колев
80′
– 7. Мартин И. Русев                                    90′ – 21. Иван И. Митев
с 10. Емануил И Методиев                                  с 20. Борислав П. Павлов

Коментарите са затворени.