Клуб “Десита” танцува на брега на морето

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На връх 6-ти Се­п­тем­в­ри 2014г., на­ци­о­нал­ни­ят пра­з­ник на Бъл­га­рия, клуб „Де­си­та”  Бал­чик, в кой­то се бо­го­т­во­рят ла­ти­но­а­ме­ри­кан­с­ки­те тан­ци, обе­ди­ни лю­бо­в­та си към тан­цо­во­то и му­зи­кал­но из­ку­с­т­во ка­то про­ве­де Summer Salsa Day.  Един ден, из­пъл­нен с не­за­б­ра­ви­ми из­жи­вя­ва­ния в ро­ман­ти­ч­на об­с­та­но­в­ка на к-с „Ма­ри­на Си­ти” и ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко”, раз­по­ло­же­ни на край­б­ре­ж­на­та алея. От 16.00ч.-20.00ч. има­ше уро­ци и pool party на ба­сей­на в к-с Ма­ри­на Си­ти.  Уро­ци­те бя­ха : 16.00ч. Bachata – Alma Libre 17.00ч. Salsa LA – Brand Dance Studio 18.00ч. Zouk на­чи­на­е­щи – Salsa club Desita  От 21.30 ч. – Ро­ман­тик Сал­са Пар­ти в р-т El Simpatico с DJ Dobcho.  Фул па­сът вклю­ч­ва­ше 3 уро­ка с pool party и Ро­ман­тик Сал­са Пар­ти с DJ До­б­чо.

Ръ­ко­во­ди­тел­ка­та на клуб „Де­си­та”  Де­си То­до­ро­ва ка­ни вси­ч­ки, ко­и­то ис­кат да ус­во­ят ла­ти­но­а­ме­ри­кан­с­ки­те ри­т­ми, да се за­пи­шат в клу­ба.                                                                                                                               /Б.Т./


Коментарите са затворени.