Община Балчик спечели проект за рибарство

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Община Балчик спе-чели проект: “Балчик-море – традиции” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1-008, съфинан-сиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Рибарство.

Стойността на про-екта е 66 774,40 лева без ДДС със срок на изпъл-нение – 11 месеца.

Общата цел на про-екта е разнообразяване на възможностите за за-етост и диверсифицира-не секторите на иконо-мическа активност чрез пренасочване на тра-диционни за рибарската област дейности  към  ус-луги, свързани с попу-ляризиране на Община Балчик и привличане на туристи и инвеститори.

Това ще бъде осъщес-твено на два етапа: пър-ви етап  – Доставка на мо-торна лодка 5+1 места за осигуряване контрол и безопасност на участ-ниците във ветроходни състезания и учебно-спортни дейности, съот-ветстваща на изисква-нията за провеждане на спортни и културни събития.

Във вторият етап се предвижда провеждане на ветроходно състеза-ние, в което активно учас-тие ще вземат децата от Морски клуб  Балчик, морските клубове и лю-бители на яхтинга от страната и чужбина.

В дългосрочен аспект проектът ще осигури възможности за устой-чива заетост чрез: уве-личаване на доходите в резултат от удължаване туристическия сезон в региона с провеждане-то на ежегодни ветро-ходни състезания, което гарантира устойчивост-та на проекта.

Осъществяването на проекта ще насърчи местната рибарска общ-ност и жителите на об-щината да се включват активно в спортните съ-бития, което ще допри-несе за популяризира-нето на туризма  един от двата структуроопреде-лящи сектори на Об-щина Балчик.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.