Клуб “Борис Караджов” – Балчик – в Мангалия, Румъния

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

mangalia1

На 20 ав­густ във фо­а­йе­то на Кул­тур­ния  дом в гр. Ман­га­лия, клуб “Бо­рис Ка­ра­джов “ при чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­кий-1873”  със съ­дей­с­т­ви­е­то на  Ро­та­ри клуб   гр.Бал­чик   от­к­ри своя из­ло­ж­ба.

Пре­д­с­та­ве­ни бя­ха  25 твор­би на ху­до­ж­ти­ци от Бал­чик,  по­ка­з­ва­щи кра­со­ти­те на гра­да и та­лан­та на жи­те­ли­те му. Ав­то­ри­те:Шен­гюл Ах­ме­до­ва,Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов,Ни­ко­ли­на Ива­но­ва, Де­ни­ца Ан­д­ре­е­ва,На­де­ж­да Ра­да­но­ва и Ни­ко­лай Кал­чев  по­ка­за­ха сво­и­те  твор­би,  гра­де­ни с лю­бов и се­бе­о­т­да­ва­не.На от­к­ри­ва­не­то на из­лож ба­та при­съ­с­т­ва­ха ли­ч­но и  пре­д­се­да­те­лят на Ро­та­ри клуб-г-н Хри­с­то Сто­ев, ка­к­то и г-н То­дор То­до­ров, пър­ви­ят пре­д­се­да­тел на Ро­та­ри Бал­чик. Пу­б­ли­ка­та при­е с ова­ции пре­д­с­та­вя­не­то на мла­ди­те ни та­лан­ти.

Валентин ШАЛТЕВ

Председател на клуб „Б.Караджов” Балчик

 

Коментарите са затворени.