Фестивал за модерна японска култура

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10514271_735847289816086_1123201860975671151_o (1)

Фе­с­ти­ва­лът за мо­дер­на япон­с­ка кул­ту­ра, за лю­би­те­ли­те на ани­ме, ман­га и иг­ри Ани­Фест се про­ве­де за 4-та по­ре­д­на го­ди­на. То­зи път той на­ме­ри дом в мо­же би най-по­д­хо­дя­що­то мя­с­то за та­къв тип фест в мор­с­ка­та ни сто­ли­ца гр.Вар­на, а имен­но  Дво­ре­цът на кул­ту­ра­та и спор­та.

Фе­с­ти­ва­лът Ани­Фест  от фе­но­ве за фе­но­ве, и та­зи го­ди­на съ­б­ра мно­го хо­ра. Уча­с­т­ва­ха и ня­кои из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти в те­зи сре­ди, ко­и­то пре­д­с­та­ви­ха ле­к­ция на те­ма „Пър­ви стъ­п­ки в ко­с­п­лея” от Pruskas Cosplay и „Бъл­гар­с­ко­то в Япо­ния” от Great Teacher Antonio. Де­мон­с­т­ри­ра­ни бя­ха мно­го япон­с­ки бой­ни из­ку­с­т­ва –  су­мо, кен­до, иай­до и ка­ра­те от клуб ТИМ гр.Вар­на.

Има­ше и мно­го ра­бо­тил­ни­ч­ки – по том­бо, гън­дам, как се ри­су­ва ко­ми­к­си, ко­микс джем ра­бо­тил­ни­ч­ка от Ко­Ми­к­сер и мно­го дру­ги. Щан­до­ве­те бя­ха от­но­во мно­го­б­рой­ни с мно­го сто­ки за лю­би­те­ли­те на фи­гур­ки, те­ни­с­ки, сти­ке­ри, ак­се­со­а­ри ка­то ко­те­ш­ки уши­ч­ки, иг­ри, кни­ги и др.

Съ­с­то­я­ха се мно­го гей­минг тур­ни­ри, око­ло чи­и­то ма­си по­с­то­ян­но има­ше на­б­лю­да­ва­щи. Има­ше и кон­курс за кра­тък ко­микс на Гро­зен ен­тър­тейн­мънт.

Но ка­к­то вся­ка го­ди­на, най-го­ля­ма­та ат­ра­к­ция бе­ше ко­с­п­лея. С все­ки из­ми­нал фе­с­ти­вал ко­с­п­ле­я­ри­те ста­ват все по­ве­че и с все по-до­б­ри ко­с­тю­ми и пре­д­с­та­вя­ния. Та­ка на та­з­го­ди­ш­ния фе­с­ти­вал те на­б­ро­я­ва­ха над 30 ду­ши. За раз­ли­ка от пре­ди­ш­ни го­ди­ни, в пу­б­ли­ка­та мо­же­ха съ­що да се ви­дят ня­кои ко­с­п­ле­ъ­ри, ко­и­то не се бя­ха за­пи­са­ли в ре­вю­то, но уча­с­т­ва­ха в по­д­г­ря­в­ка­та на шо­у­то. Та­ка все­ки по­с­та­рал се да из­пъ­к­ва с не­що по-спе­ци­ал­но на фо­на на тъл­па­та, бе­ше по­до­ба­ва­що оце­нен.

В съ­с­те­за­ни­е­то за най-до­бър ко­с­п­лей мо­же да има са­мо три­ма по­бе­ди­те­ли. На­г­ра­ди­те бя­ха в 3 ка­те­го­рии  най-до­бър ко­с­п­лей на мъ­ж­ки пер­со­наж, най-до­бър ко­с­п­лей на жен­с­ки пер­со­наж и на­г­ра­да на пу­б­ли­ка­та. Сан­д­ра Сан­джа­кян за вто­ра го­ди­на уча­с­т­ва в ко­с­п­лей съ­с­те­за­ни­е­то на Ани­Фест и по­в­тор­но спе­че­ли на­г­ра­да за най-до­бър жен­с­ки ко­с­п­лей. Тя се бе пре­об­ра­зи­ла ка­то пер­со­на­жа от из­ве­с­т­на­та япон­с­ка ани­ма­ция One Piece  Perona, при­н­це­са­та на ду­хо­ве­те.

Мо­жем да се гор­де­ем с ор­га­ни­за­то­ри­те на Ани­Фест 2014 – клуб Ши­о­ка­зе, град Вар­на и спон­со­ри­те, за­що­то те до­при­не­со­ха за го­ля­ма­та въл­на, ко­я­то за­в­ли­ча със се­бе си все по­ве­че хо­ра в ани­ме и ман­га сре­ди­те. Съ­що та­ка не тря­б­ва да ос­та­нат не­от­бе­ля­за­ни дру­ги­те фе­с­ти­ва­ли на мо­дер­на­та япон­с­ка кул­ту­ра – в гр.Со­фия то­зи уи­кенд (06-07.09) пре­с­тои Ани­вен­чър, а в гр.Ру­се на 13.09.14г. за пър­ва го­ди­на ще се про­ве­де фе­с­ти­ва­ла CosplayMG. Фе­с­ти­ва­ли се ор­га­ни­зи­рат в мно­го гра­до­ве по стра­на­та. Те съ­би­рат хо­ра от ця­ла Бъл­га­рия на ед­но мя­с­то и ги ка­рат да се за­ба­в­ля­ват ка­то за по­с­ле­д­но.

Сандра САНДЖАКЯН

 

Коментарите са затворени.