Инвестират 23 млн. лева в нов свинекомплекс в област Добрич

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

svine

Инвестиция на стой-ност 23 млн. лева се ре-ализира в община Гене-рал Тошево. В село Дъ-бовик се изгражда сви-некомлекс, чието строи-телство започна през миналата година. В рам-ките на 18 месеца там се изгради фуражен цех, който вече действа и обезпечава изхранване-то на животните, пред-стои строежът на халета за угояване на прасета.

Сега в село Къпиново се изгражда свинефер-ма, която е част от сви-некомплекса. С изклю-чение на един монтажен компонент, всички стро-ителни материали и дей-ности са поверени на местни български про-изводители и фирми, което създава допълни-телно трудова заетост в региона. На мащабната строителната площад-ка, простираща се вър-ху няколко декара,  е построена и пусната в действие една от фер-мите за свине-майки, с максимален капацитет 720 животни. В момен-та върви изграждането на втората ферма със същия максимален ка-пацитет. Тя ще бъде готова до месец, след което ще бъде пусната в експлоатация. Трета-та ферма от комплекса край село Къпиново ще обслужва новородени-те прасета преди да бъ-дат преместени за уго-яване в свинекомплек-са в село Дъбовик.

Пред завършване са санитарните пропуск-ници, както и системи-те за охлаждане и отти-чане на отпадните води, като всичко е в съответствие с екологичните изиск-вания. Системата, по ко-ято се изграждат съо-ръженията, е изцяло ав-стрийска. Породата, на която инвеститорът зала-га, е датска – Данбред, и е най-предпочитана в Европа както заради ви-сокия си здравен статус, така и заради вкусовите качества на месото.

Очаква се след като сви-некомплексът заработи с пълния си капацитет в двете генералтошевски се-ла да бъдат открити 30-35 нови постоянни ра-ботни места. Общият раз-мер на инвестицията възлиза на 23 млн. лв.

dobrich.topnovini.bg

 

Коментарите са затворени.