Протокол № 55 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.10.2010 г.

Jan 2nd, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 30.09.2010 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 678:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет – Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за деветмесечието на 2010 година, както следва:
1.
Утвърждава коригирания бюджет на Община Балчик към 30.09.2010 г   балансиран в  приходната и разходната си  част  в размер на 24 061 855 лева, съгласно Приложения №:№ 1, 2 и 2А в т.ч.
за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 443 437 лева
– за местни дейности 17 618 418 лева
2.
Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 30.09.2010 г. в  приходната си част  в размер на 14 837 673 лева, съгласно Приложение № 1 в т.ч.
за делегирани от държавата дейности  в размер на  4 258 029 лева
– за местни дейности  10 579 644 лева
3.
Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 14 837 673 лева, съгласно  Приложения  № 2 и  2 А  в т.ч.
за делегирани от държавата дейности  в размер на  4 258 029 лева
за дофинансиране на държавни дейности 1 089 243 лева
– за местни дейности 9 490 401 лева
4.
Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно  Приложение № 3.
5.
Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за деветмесечието на 2010 г. в размер на 180 088 лв., както и средствата за представителни разходи в размер на 33 956 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 4.
6.
Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 30.09.2010 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 1 205 623 лв.,  съгласно Приложение № 5
7.
Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 30.09.2010 г. в размер на 319 324 лв., съгласно Приложение № 6.
8.
Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 30.09.2010 г. в размер на 1 349 804 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение, съгласно Приложение №: 8 общо за 585 640 лв.
9.
Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през деветмесечието на 2010 г, както следва:
Кмет
– служебни командировки в страната 1897,51 лв.
– служебни командировки в чужбина 4466,99 лв.
Председател на ОбС
– служебни командировки в страната 439,49 лв.
– служебни командировки в чужбина    1128,72 лв.
Гласували поименно със “За” – 13, “Против” – 0, “Въздържал се” – 8
2. Предложение за одобряване ПУП-Парцеларен план за “Външно електрозахранване на мобилна комуникационна станция № 4212 в ПИ 02508.90.718” по кадастралната карта на в.з. “Момчил” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 679: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Външно електрозахранване на мобилна комуникационна станция № 4212 в ПИ 02508.90.718” по кадастралната карта на гр. Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
3. Предложение за дарение на Поделение 36910 град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 680:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС:
1. Общински съвет – Балчик, дава своето съгласие, да бъдат закупени за Поделение 36910, находящо се в гр. Балчик, ул. “Камчия” № 6, следните консумативи – 4 бр. акумулатори 12V 180 Ah, които да послужат при подготовка на стопанисваната от него техника, участваща при аварийни и бедствени ситуации по време на зимния сезон на територията на община Балчик.
2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по отношение закупуването на нужните консумативи, прехвърлянето им с фактическото им предаване на Поделение 36910 гр. Балчик, чрез дарствен акт.
Гласували поименно със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
4. Предложение за определяне на представител на община Балчик за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК, реда по който ще се съгласува позицията и мандата който ще се получава.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 681:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10а, ал. 4 и чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, общински съвет – Балчик, реши:
1. Определя за представител на община Балчик в асоциацията по ВиК в обособена територия Добрич – Николай Добрев Ангелов, кмет на община Балчик, а при невъзможност той да участва, определя за представител Стелиян Обретенов Железов, на длъжност – Зам.-кмет по “УТ”.
2. Приема следния ред, по който позицията и мандата на определения представител за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К ще се съгласува:
2.1. Преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по Ви К, представителят на общината, съгласува с Общински съвет, позицията на община Балчик по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето й.
Гласували със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
5. Предложение за съгласуване на позицията на община Балчик по въпроси от дневния ред на първото общо събрание на асоциацията по ВиК и получаването на мандат за представянето й.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 682:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198 ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Балчик, реши
1. Дава мандат на представителя на община Балчик, да гласува решения, от обявения дневен ред на заседание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Добрич, което ще се проведе на 05.11.2010 г. в сградата на Областна администрация – Добрич, като приеме процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на асоциацията, както следва:

Представител на държавата/общината/ Численост на населението Процентен дял
Държавата 35,00
Община Балчик 22 354 6,75
Община Генерал Тошево 19 422 5,87
Община Добрич 100 000 30,20
Община Добрич-селска 25 721 5,04
Община Каварна 16 688 6.59
Община Крушари 5 974 1,79
Община Тервел 18 728 5,66
Община Шабла 6 380 1,93
Общо за Общините 215 217 65,00

Гласували със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

6. Предложение за отмяна на Решение 671 по Протокол № 53 от заседание на общински съвет – Балчик, проведено на 30.09.2010 година.
Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 683:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, отменя Решение 671 прието по Протокол № 53 от редовното заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.09.2010 г.
Гласували със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
7. Даване на съгласие община Балчик да кандидатства с Проект “Защита на морски бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия” по Оперативна програма “Регионално развитие”, Схема за безвъзмездна финансова помощ.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 684:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”, Общински съвет – Балчик:
1.     Общински съвет – Балчик,  дава съгласие Община Балчик да кандидатства с Проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия” по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.4-06/2010: “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма “Регионално развитие”;
2.     Общински съвет – Балчик декларира, че предназначението  на обектите на интервенция по проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта;
3.     Общински съвет – Балчик, декларира че ще осигури средства в размер не по-малко от 5 % от общия бюджет на проекта, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОПРР, и разходи за възстановяване на всички недопустими разходи  по проекта.
4.     Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проект  “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”.
Гласували поименно със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
8. Разглеждане предложение от кмета на общината за ново обсъждане на Решение 674 по Протокол № 54 от 14.10.2010 г.
Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 685:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема повторно Решение 674 прието по Протокол № 54 от редовното заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 14.10.2010 година.
Гласували поименно със “За” – 14, “Против” – 2, “Въздържал се” – 3
9. Предложение за допълнение на Решение 650 по Протокол № 53 от 15.09.2010 година на ОбС – Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 686:
I. На основание чл. 62, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 1 ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Балчик реши:
– Допълва решение 650 от Протокол 53/15.09.2010 г., като след думата “електропровод” се дописват думите “20 kV и оптичен кабел”, като цялото наименование на ПУП-ПП е:
“Подземен електропровод 20 kV
и оптичен кабел от ПИ 36453.29.25 землището на с. Карвуна до ГРУ в ПИ 77390.15.128 от землището на с. Храброво, община Балчик”.
ІІ. На основание чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, одобреният от ОбС – Балчик ПУП-ПП не подлежи на обявяване по реда на ал. 3 от същата норма.
ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да съобщи на заинтересованите лица решението за допълване.
ІV. Настоящото решение за допълване е неразделна част от Решение 650/15.09.2010 година.
Гласували със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 4
10. Предложение за осигуряване на допълнителни средства за спортни и извънкласни дейности в общинските училища за учебната 2010/2011 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 687:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки от директорите на училища с вх. № № 31-04-16/03.09.2010 година; 31-12-7/07.09.2010 година; 31-10-5/16.09.2010 година, 31-05-16/28.09.2010 година, Общински съвет – Балчик
Реши:

1. Определя средства в размер на 12684.00 лева от местни приходи за допълнително финансиране на 31 групи за спортни и извънкласни дейности в училищата за учебната 2010/2011 година, както следва:
Бр.групи      бр.часове/год. средства
СОУ “Хр. Ботев”                            3                          200             1200.00 лв.
ОУ “Антим I”                                  9                          608             3648.00 лв.
ОУ “Кирил и Методий”             6                          438              2628.00 лв.
СОУ с. Оброчище                        8                          540             3240.00 лв.
ОУ с. Сенокос                               3                          192               1152.00 лв.
ОУ с. Соколово                            2                          136                 816.00 лв.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
Гласували поименно със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК:
/Ст. Павлов/

Коментарите са затворени.