80-годишнина на краеведа Иван Радев

Sep 3rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

21

 

Об­щи­на Бал­чик, Кме­т­ст­во­то на с. Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко и Дру­же­с­т­во­то на кра­е­ве­ди­те „Отец Па­вел Ата­на­сов”, гр. До­б­рич, ор­га­ни­зи­рат на 5 се­п­тем­в­ри /пе­тък/ 2014 г. от 13:30 ча­са в НЧ „Йор­дан Йо­в­ков”, с. Зме­е­во, пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ги­те „По сле­ди­те на ми­на­ло­то” вто­ро из­да­ние, „Слу­ч­ки по пъ­тя” и „Се­ло Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко. Ми­на­ло и на­с­то­я­ще” по слу­чай 80-го­ди­ш­ни­на­та от ро­ж­де­ни­е­то на ав­то­ра им Иван Ра­дев.

Кни­ги­те пре­д­с­та­вя ре­да­к­то­рът и кра­е­ве­дът Ата­нас Пе­ев.

 

Коментарите са затворени.