Увеличават минималните осигурителни прагове

Sep 3rd, 2014 | От | Category: ДРУГИ

Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли.

До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но уве­ли­че­ние за тях.

Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но оп­ре­де­ля­не на ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни до­хо­ди за дей­но­с­ти­те, в ко­и­то не е по­с­ти­г­на­то спо­ра­зу­ме­ние, е въз­мо­ж­но да бъ­де при­ло­же­но. То­ва съ­о­б­щи слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Йор­дан Хри­с­то­с­ков. Спо­ред не­го се на­б­лю­да­ва тен­ден­ция на уми­ш­ле­но не­до­го­ва­ря­не на ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни до­хо­ди.

Все още не е ре­ше­но ка­къв да бъ­де ме­то­дът за то­ва как ще се уве­ли­ча­ва ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та. Хри­с­то­с­ков оба­че бе­ше ка­те­го­ри­чен, че е при­вър­же­ник на то­ч­ни­те ме­ха­ни­з­ми за фор­ми­ра­не­то й, а не на по­ли­ти­че­с­ки съ­о­б­ра­же­ния

Слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър пре­д­с­та­ви и за­ме­с­т­ни­ци­те си. Пе­тя Ев­ти­мо­ва ще от­го­ва­ря за опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, Ру­мя­на Ге­ор­ги­е­ва ще се за­ни­ма­ва с тру­до­во-оси­гу­ри­тел­ни­те от­но­ше­ния, а Спа­с­ка Пе­т­ро­ва ще се за­е­ме със со­ци­ал­ни пла­ща­ния и дей­но­с­ти. При­о­ри­тет в ра­бо­та­та на ве­дом­с­т­во­то ще бъ­де съ­що мла­де­ж­ка­та за­е­тост. Ще се по­д­но­вят и за­се­да­ни­я­та на На­ци­о­нал­ния съ­вет за три­с­т­ран­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во.

EkipNews.bg

Коментарите са затворени.