“Албена инвест – холдинг” раздава по 0,21 лева брутен дивидент на една акция

Sep 3rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Ре­да за раз­да­ва­не на ди­ви­ден­та за 2013 го­ди­на на ак­ци­о­не­ри­те на „Ал­бе­на ин­вест – хол­динг” оп­ре­де­ли­ха уп­ра­ви­тел­ни­ят и на­д­зор­ни­ят съ­вет на дру­же­с­т­во­то. От 15 се­п­тем­в­ри до 30 де­кем­в­ри су­ми­те ще се по­лу­ча­ват от кло­но­ве­те и офи­си­те на Бан­ка ДСК. Ще мо­гат да ги по­лу­ча­ват ли­ч­но ак­ци­о­не­ри­те сре­щу пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за са­мо­ли­ч­ност или пъл­но­мо­щ­ни­ци – сре­щу пре­д­с­та­вя­не на но­та­ри­ал­но за­ве­ре­но пъл­но­мо­щ­но. От 15 март сле­д­ва­ща­та го­ди­на ди­ви­ден­тът ще мо­же да се по­лу­ча­ва от офи­си­те на дру­же­с­т­во­то в Со­фия и ку­рор­та Ал­бе­на.

Ак­ци­о­не­ри­те, ко­и­то имат кли­ен­т­с­ки сме­т­ки при ин­ве­с­ти­ци­о­нен по­с­ре­д­ник, ще по­лу­чат ди­ви­ден­ти­те си чрез си­с­те­ма­та на Цен­т­ра­лен де­по­зи­тар през пе­ри­о­да 15 се­п­тем­в­ри – 30 де­кем­в­ри 2014 го­ди­на.

Об­що­то съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на „Ал­бе­на ин­вест – хол­динг” взе ре­ше­ние за раз­пре­де­ле­ние на бру­тен ди­ви­дент в раз­мер на 1 155 000 ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та са от не­т­на­та пе­чал­ба на „Ал­бе­на ин­вест – хол­динг” АД за 2013 г., ко­я­то е в раз­мер на 732 171,88 лв., ка­к­то и част от не­раз­пре­де­ле­на­та пе­чал­ба за ми­на­ли го­ди­ни в раз­мер на 422 828,12 лв., т.е. по 0,21 ле­ва бру­тен ди­ви­дент на ед­на ак­ция.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.