РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР.БАЛЧИК

Sep 3rd, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

20

 

По­ра­ди за­че­с­ти­ли­те си­г­на­ли за по­жа­ри на те­ри­то­ри­я­та на ця­ла­та стра­на на стър­ни­ща,су­хи тре­ви и от­па­дъ­ци,  и в гор­с­ки ма­си­ви РС ПБЗН-Бал­чик апе­ли­ра към вси­ч­ки гра­ж­да­ни да се спа­з­ват про­ти­во­по­жар­ни­те пра­ви­ла, за­що­то от въз­ни­к­ва­не­то на един та­къв по­жар мо­же да се на­не­сат и мно­го го­ле­ми ма­те­ри­ал­ни ще­ти- уни­що­же­ние на гор­с­ки ма­си­ви, на жи­во­тин­с­ки ви­до­ве и най- ло­шо­то – за­гу­ба на чо­ве­ш­ки жи­вот.

Не­об­хо­ди­мо е да се за­си­ли кон­т­ро­лът сре­щу по­жа­ри, ка­са­ещ ПЪЛ­НА­ТА ЗА­Б­РА­НА ЗА ИЗ­ГА­РЯ­НЕ НА СТЪР­НИ­ЩА И СУ­ХА ТРЕ­ВА  по сло­го­ве­те, край­пъ­т­ни­те иви­ци и дру­ги пло­щи.

За ог­ра­ни­ча­ва­не въз­ни­к­ва­не­то и раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то на по­жа­ри­те  Ра­йон­на слу­ж­ба “По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” гр. Бал­чик при­зо­ва­ва вси­ч­ки гра­ж­да­ни стри­к­т­но да спа­з­ват ус­та­но­ве­ни­те про­ти­во­по­жар­ни пра­ви­ла, а имен­но :

1. Го­ри­ми­те  от­па­дъ­ци   по   въз­мо­ж­ност   да   се   из­х­вър­лят   на   сме­ти­ща   или  дру­ги оп­ре­де­ле­ни за цел­та ме­с­та, из­вън те­ри­то­ри­я­та на на­се­ле­ни­те ме­с­та, сто­пан­с­ки и ли­ч­ни дво­ро­ве;

2. Па­ле­не­то на огън да ста­ва са­мо при ти­хо вре­ме, на ме­с­та от­да­ле­че­ни от жи­ли­ща, сто­пан­с­ки по­с­т­рой­ки, фу­ра­жи и др. го­ри­ми ма­те­ри­а­ли;

3. Да се оси­гу­ри по­с­то­ян­но на­б­лю­де­ние на мя­с­то­то за го­ре­не и по­д­ръ­ч­ни сре­д­с­т­ва за га­се­не /съд  с  во­да, ло­па­ти, мо­ти­ки  и  др./.След  из­га­ря­не  на  от­па­дъ­ци­те, огъ­нят на­де­ж­д­но да се за­га­си;

4. Да не се до­пу­с­ка де­ца да иг­ра­ят в бли­зост до огъ­ня, а съ­що та­ка с ки­б­рит и др. за­па­ли­тел­ни сре­д­с­т­ва;

5. При из­ле­ти в го­ри­те и ме­с­та за от­дих огън да се па­ли са­мо на оп­ре­де­ле­ни­те и обо­з­на­че­ни за то­ва ме­с­та;

6. Да не се из­х­вър­лят не­из­га­се­ни ци­га­ри в су­хи тре­ви, по­ле­за­щи­т­ни по­я­си и го­ри, на­де­ж­д­но да се из­га­сят угар­ки­те и кле­ч­ки­те от ки­б­рит;

7. Да не се до­пу­с­ка уми­ш­ле­но опо­жа­ря­ва­не на су­хи тре­ви в па­си­ща и по­ле­то;

Ро­ди­те­ли, ху­ба­во­то вре­ме пре­д­ра­з­по­ла­га де­ца­та към иг­ри на от­к­ри­то.  Не до­пу­с­кай­те де­ца­та да иг­ра­ят с ог­не­и­з­то­ч­ни­ци и да па­лят ог­ньо­ве.  По­ня­ко­га те­зи иг­ри имат тра­ги­чен и до­ри фа­та­лен край.

При въз­ни­к­ва­не на по­жар не­за­ба­в­но съ­о­б­ще­те на тел. 160, 112 или 7-22-29 и за­по­ч­не­те спа­ся­ва­не на за­с­т­ра­ше­ни хо­ра, жи­во­т­ни и иму­ще­с­т­во!

Антон АНТОНОВ,

Началник РС ПБЗН-Балчик

 

Коментарите са затворени.