Токът поскъпва от 1 октомври

Sep 3rd, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

18

По-мал­ко от 10 дни след ка­то енер­гий­ния ре­гу­ла­тор уве­ли­чи це­на­та на то­ка с 2%, за да су­б­си­ди­ра НЕК, ста­на яс­но, че от 1 ок­том­в­ри це­на­та ще бъ­де по­ви­ше­на по­не с още 3%. “То­ва из­ме­не­ние на енер­ги­я­та, ко­е­то се­га на­п­ра­ви­х­ме, бе­ше ед­но за­з­д­ра­вя­ва­не на НЕК. Вси­ч­ки­те те­зи при­хо­ди ня­ма да оти­дат в ЕРП-та­та, а ще бъ­дат съ­с­ре­до­то­че­ни са­мо да по­е­ма­ме де­фи­ци­та. Ние на­п­ра­ви­х­ме 5-го­ди­шен план, в кой­то при­хо­ди­те ще бъ­дат 1 ми­ли­ард ле­ва”, за­я­ви чле­нът на ДКЕВР Или­ян Или­ев пред БНТ. По ду­ми­те му е въз­мо­ж­но от есен­та це­на­та да се ак­ту­а­ли­зи­ра с 3%, “за­що­то и след се­га­ш­но­то уве­ли­че­ние НЕК ще про­дъл­жи да тру­па де­фи­цит.

Или­ев при­по­м­ни, че ДКЕВР е вне­с­ла две жал­би до Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия, с ко­и­то ис­ка да се на­ме­си в дъл­го­с­ро­ч­ни­те до­го­во­ри с “Ма­ри­ца-из­ток” 1 и 3, ка­к­то и със зе­ле­ни­те цен­т­ра­ли, чий­то ток се из­ку­пу­ва на пре­фе­рен­ци­ал­ни це­ни. По ду­ми­те му два­та аме­ри­кан­с­ки те­ца по­лу­ча­ват не­ре­г­ла­мен­ти­ра­на дър­жа­в­на по­мощ и то­ва про­ти­во­ре­чи на Тре­тия енер­ги­ен па­кет. И две­те спо­ра­зу­ме­ния с цен­т­ра­ли­те оба­че са по­д­пи­са­ни пре­ди Бъл­га­рия да ста­не член на ЕС, т.е. пре­ди да вля­зат в си­ла пра­ви­ла­та на об­щия енер­ги­ен па­зар.

“Според нас ЕК е длъжна да отговори на нашите жалби”, добави Илиев.

Спо­ред би­в­шия ми­ни­с­тър на ико­но­ми­ка­та Трай­чо Трай­ков оба­че по­с­къ­п­ва­не­то на то­ка ня­ма да ре­ши про­б­ле­ми­те в енер­ге­ти­ка­та. “Се­к­то­рът у нас е до­б­ре раз­вит и ба­лан­си­ран, но ос­но­в­ни­ят про­б­лем в не­го е фи­нан­сов. Ре­ал­но­то по­с­къ­п­ва­не на еле­к­т­ро­е­нер­ги­я­та е с око­ло 50%, ко­е­то ня­ма как да бъ­де из­дър­жа­но от по­т­ре­би­те­ли­те”, за­я­ви той пред ТВ7.

Ра­бо­то­да­те­ли­те, от своя стра­на, ви­ж­дат ре­ше­ние на про­б­ле­ми­те на би­з­не­са в на­ла­га­не­то на мо­ра­то­ру­им вър­ху ре­ше­ни­я­та на ко­ми­си­я­та. Зам.-пре­д­се­да­те­лят на БСК Ка­мен Ко­лев пре­ду­п­ре­ди, че го­ле­ми­те по­т­ре­би­те­ли на ток го­т­вят про­те­с­ти сре­щу но­ви­те це­ни, ко­и­то бя­ха уве­ли­че­ни и за ком­па­ни­и­те.

В съ­що­то вре­ме в къ­с­ния сле­до­бед вче­ра де­пу­та­ти­те в ко­ми­си­я­та по енер­ге­ти­ка опи­та­ха, но не ус­пя­ха да се съ­бе­рат на пър­во за­се­да­ние от око­ло два ме­се­ца на­сам. Те тря­б­ва­ше да обе­ди­нят про­ме­ни­те в За­ко­на за енер­ге­ти­ка­та, свър­за­ни с по­да­ва­не­то на не­ка­че­с­т­вен ток, и те­зи, ка­са­е­щи мор­с­ка­та част на га­зо­п­ро­во­да “Южен по­ток”, в ед­но об­що пре­д­ло­же­ние. То­ва та­ка и не се слу­чи, тъй ка­то в за­ла­та при­съ­с­т­ва­ха са­мо два­ма от де­пу­та­ти­те – пре­д­се­да­те­лят Ра­ма­дан Ата­лай и де­пу­та­тът от БСП Кра­си­мир Ян­ков. Ми­ну­та след ка­то за­се­да­ни­е­то бе от­ме­не­но по­ра­ди ли­п­са­та на кво­рум, в за­ла­та вле­тя­ха и ня­кол­ко чер­ве­ни де­пу­та­ти, ко­и­то чин­но за­е­ха ме­с­та­та си, ма­кар от то­ва ве­че да ня­ма­ше сми­съл.

Швей­цар­с­ка енер­гий­на ком­па­ния има ин­те­рес да ку­пи част от дъл­го­ве­те на НЕК, ка­то впо­с­ле­д­с­т­вие вле­зе ка­то ак­ци­о­нер в дру­же­с­т­во­то. В мо­мен­та за­дъл­же­ни­я­та на НЕК са 2.9 млрд. лв. и про­дъл­жа­ват да се тру­пат. За­то­ва и уп­ра­в­ля­ва­щи­те са се спре­ли на схе­ма­та “дълг сре­щу со­б­с­т­ве­ност”. Но на пра­к­ти­ка то­ва оз­на­ча­ва скри­та при­ва­ти­за­ция, обя­ви­ха вче­ра от КТ “По­д­к­ре­па”. Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та от­ре­че ин­фор­ма­ци­я­та. От там за­я­ви­ха, че по­до­б­ни раз­го­во­ри не са во­де­ни, и на­по­м­ни­ха, че дру­же­с­т­во­то има стра­те­ги­че­с­ко зна­че­ние за си­гур­но­ст­та на стра­на­та.

financebg.com

Коментарите са затворени.