Тетрадки с велики българи

Sep 3rd, 2014 | От | Category: ДРУГИ

32

Пре­д­с­та­вя­ме ви ре­а­ли­за­ци­я­та на ед­на идея, ко­я­то се за­ро­ди в по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци и ко­я­то се осъ­ще­с­т­вя­ва съ­в­ме­с­т­но с из­да­те­ли­те от БГ Уче­б­ник.

По слу­чай на­ча­ло­то на но­ва­та уче­б­на го­ди­на БГ Уче­б­ник пу­с­ка се­ри­я­та “Те­т­ра­д­ки с ве­ли­ки бъл­га­ри”. На раз­ли­ч­ни­те ко­ри­ци са изо­б­ра­зе­ни ем­б­ле­ма­ти­ч­ни ли­ч­но­с­ти от ми­на­ло­то ни. Из­бо­рът им не е слу­ча­ен, тъй ка­то все­ки един бъл­гар­с­ки уче­ник тря­б­ва до­б­ре да по­з­на­ва де­ло­то и при­но­са им за ро­д­на­та ис­то­рия.

То­ва е по­ре­д­ни­ят ни ход, с кой­то ис­ка­ме да по­ка­жем, че въз­пи­та­ва­не­то в ро­до­лю­бие от най-ран­на въз­раст е си­гур­на ос­но­ва за из­г­ра­ж­да­не­то на ли­ч­но­ст­та. От опи­та си до мо­мен­та с ра­бо­та­та с уче­ни­ци се уве­ри­х­ме, че то­ва е един по­д­хо­дящ на­чин за по­д­сил­ва­не имен­но на та­зи ва­ж­на цен­ност.

Отзивите:

Ген­ка Пе­т­ро­ва: Пу­с­не­те за сво­бо­д­на про­да­ж­ба по кни­жар­ни­ци­те в стра­на­та!Пре­к­ра­с­на идея! По­з­д­ра­в­ле­ния от ед­на учи­тел­ка!

Ивай­ло Джи­ля­нов:

За­що Ма­ке­до­ния е “от­ря­за­на” и от те­т­ра­д­ки­те? По­не ед­на те­т­ра­д­ка с Го­це Дел­чев да бе­ше на­п­ра­ве­на.

Или­я­на Ку­бу­ро­ва:  Ка­к­во бра­во за иде­я­та? Коя те­т­ра­д­ка с МЕ­КА КО­РИ­ЦА стру­ва 2,20 лв.? Май­ка­та на уче­ни­ка кое би пре­д­по­че­ла: те­т­ра­д­ка на Ха­на Мон­та­на за 20 ст. или те­зи те­т­ра­д­ки за 2.20 лв? Те­зи те­т­ра­д­ки тря­б­ва да стру­ват по 40 ст., за да ги ви­дим в ра­ни­ца­та на вся­ко де­те в Бъл­га­рия! По­ре­д­на­та “на­ци­о­нал­на “ идея за из­кар­ва­не на па­ри на ня­ко­го!!!!! СРАМ!

Иван­ка Ма­ри­но­ва: Пак ще се на­гу­ши­те с па­ри на наш гръб, уж ка­то па­т­ри­о­ти с на­ци­о­нал­но чу­в­с­т­во за съ­х­ра­не­ние на бъл­гар­щи­на­та. На­ро­дът е бе­ден и по при­ну­да ку­пу­ва те­т­ра­д­ки с чал­га­джий­ки и Азис, за­що­то са еф­ти­ни. Пък и де­ца­та ни та­ка са въз­пи­та­ни от нас  да из­ра­зя­ват не­до­ра­с­ло­то си от­но­ше­ние ка­то из­ри­су­ват на вси­ч­ки по­р­т­ре­ти я му­с­та­ци, я си­ни очи, очи­ла и пр.

Та­ки­ва те­т­ра­д­ки с ис­то­ри­че­с­ки ме­с­та и ли­ч­но­с­ти има­ше и по на­ше вре­ме. Да­же с кра­т­ки те­к­с­то­ве за на­пе­ча­та­на­та кар­тин­ка.

 

Оставете коментар