Публичен търг

Sep 3rd, 2014 | От | Category: Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС – Балчик, и Заповед № 1017/28.08.2014 г. на Кмета на Община Балчик обявявапубличен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост :

1. Част от терен, находящ се в с. Оброчище – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 4361/14.03.2014 г., представляващ част от ПИ № 53120.52.18 по кад. карта на с. Оброчище, с площ 192.00 м2, целия с площ 23 811.00 м2, да бъде отдаден под наем за изграждане на преместваем обект за сервиз на гуми, с начална годишна наемна цена в размер на 898,56 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС.

2. Срок на договора – 5 год. /пет години/.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите трябва да спазват предмета на дейност на търга и да нямат задължения към Община Балчик.

Търгът ще се проведе на23.09.2014 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.09.2014 г. до 19.09.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е19.09.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки:тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова

 

Коментарите са затворени.