“Мюзик кампус – Балчик” в Двореца

Sep 3rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

19

Пър­во­то из­да­ние на „Мю­зик кам­пус Бал­чик“ ще се про­ве­де вДво­ре­ца в Бал­чик от 3 до 10 се­п­тем­в­ри. То­зи про­ект на ре­ги­с­т­ри­ра­но­то в Швей­ца­рия сдру­же­ние „Кул­ту­ра край гра­ни­ца­та” це­ли да да­де въз­мо­ж­ност на мла­ди бъл­гар­с­ки твор­ци – му­зи­кан­ти, за сре­щи и изя­ви.

В пър­во­то из­да­ние ще се пре­д­ло­жат май­с­тор­с­ки кла­со­ве по ци­гул­ка, ви­о­ла, ви­о­лон­че­ло и флей­та. Ние се на­со­чи­х­ме към по­д­бо­ра на те­зи мла­ди хо­ра, ид­ва­щи от му­зи­кал­ни­те учи­ли­ща или от Кон­сер­ва­то­ри­я­та в Со­фия, съ­що и чрез уча­с­ти­е­то в на­ци­о­нал­ния кон­курс „Све­то­с­лав Об­ре­те­нов”, съ­о­б­щи пре­д­се­да­те­лят на сдру­же­ни­е­то Жа­с­ми­на Щал­дер.

Ла­у­ре­а­ти­те от те­зи кла­со­ве, ще по­лу­чат сти­пен­дии за уча­с­тие. Уча­с­т­ни­ци­те по флей­та са от кла­са на проф. Ли­дия Оша­в­ко­ва, ко­я­то е во­дещ спе­ци­а­лист по флей­та в Бъл­га­рия. По­ка­не­ни са пре­по­да­ва­те­ли от Ис­па­ния, Швей­ца­рия и Бъл­га­рия. Пре­д­ви­ж­да се да се вклю­чат око­ло 30 уча­с­т­ни­ци.

Дво­ре­цът в Бал­чик е из­б­ран за­ра­ди не­го­вия за­т­во­рен ком­п­ле­к­сен ха­ра­к­тер. Ис­ка­ме да из­ве­дем мла­ди­те хо­ра от еже­д­не­ви­е­то и през то­ва вре­ме те на­и­с­ти­на да мо­гат да се по­с­ве­тят на му­зи­ка­та, ка­за Ж. Щал­дер. Пла­ни­ра се вся­ка ве­чер да се из­на­сят един до два мал­ки кон­цер­та за ме­с­т­ни­те жи­те­ли.

Об­щи­ят бю­джет на ини­ци­а­ти­ва­та е око­ло 50 000 бъл­гар­с­ки ле­ва.  Сре­д­с­т­ва­та се съ­б­рат от ча­с­т­ни до­но­ри от Швей­ца­рия и от­ча­с­ти от Бъл­га­рия. В та­зи връ­з­ка са пла­ни­ра­ни два кон­цер­та в Швей­ца­рия и един в Бъл­га­рия – в Со­фия на 21 юни. „Зная, че за бъл­гар­с­ки­те та­лан­ти е из­к­лю­чи­тел­но тру­д­но до­ри и ед­на ми­ни­мал­на та­к­са да за­п­ла­тят за уча­с­тие. На­дя­вам с те­зи сти­пен­дии да по­мо­г­нем за тя­х­на­та бъ­де­ща ка­ри­е­ра“, спо­де­ли Жа­с­ми­на Щал­дер.

Евгений ГЕОРГИЕВ

 

Коментарите са затворени.