Че­т­вър­ти На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “Мо­ре от ри­т­ми” Бал­чик 2014

Aug 27th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

От 19 до 21 се­п­тем­в­ри 2014 го­ди­на в гр. Бал­чик ще се про­ве­де Че­т­вър­то­то из­да­ние на На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “МО­РЕ ОТ РИ­Т­МИ” – Бал­чик 2014. Це­ли­те му са: да по­пу­ля­ри­зи­ра бъл­гар­с­кия фол­к­лор; да съ­х­ра­ня­ва и раз­ви­ва фол­к­лор­но­то бо­га­т­с­т­во на Бъл­га­рия, тра­ди­ци­и­те и бъл­гар­с­кия дух; да бъ­де по­с­ре­д­ник за об­мен на но­ва­тор­с­ки ме­то­ди­ки в съ­в­ре­мен­но­то обу­че­ние на фол­к­лор­ни­те из­пъл­ни­те­ли. Във фе­с­ти­ва­ла мо­гат да взе­мат уча­с­тие тан­цо­ви съ­с­та­ви и ан­сам­б­ли, ка­мер­ни фор­ма­ции, клу­бо­ве за бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни хо­ра, пе­в­че­с­ки ко­ле­к­ти­ви и ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли, гру­пи за ав­тен­ти­чен фол­к­лор и оби­чаи в раз­де­ли­те и ка­те­го­ри­и­те спо­ред ста­ту­та. В но­вия раз­дел “Об­ра­бо­тен фол­к­лор – Про­фе­си­о­на­ли­с­ти” мо­гат да уча­с­т­ват из­пъл­ни­те­ли от На­ци­о­нал­ни­те учи­ли­ща по из­ку­с­т­ва, му­зи­кал­ни и хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки па­ра­лел­ки, Пре­д­с­та­ви­тел­ни ан­сам­б­ли, хо­ро­ве и ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли. Съ­пъ­т­с­т­ва­щи про­г­ра­ми са: “Ули­ч­ка­та на за­на­я­ти­те”, къ­де­то чрез де­мон­с­т­ра­ция се раз­ка­з­ва и да­ва въз­мо­ж­ност на уча­с­т­ни­ци и го­с­ти да се до­ко­с­нат до май­с­тор­лъ­ка на бъл­га­ри­на, “Фе­с­ти­вал­на ве­чер” с иг­ри и тан­ци, “Де­т­с­ка хо­ро­те­ка” – въз­мо­ж­ност за иг­ри и съ­з­да­ва­не на но­ви кон­та­к­ти и при­я­тел­с­т­ва ме­ж­ду де­ца­та. Ав­то­ри­те­т­но жу­ри ще оце­ни и на­г­ра­ди най – до­б­ре пре­д­с­та­ви­те­ли­те се уча­с­т­ни­ци в про­г­ра­ма­та. Галина Гавраилова

more_ot_ritmi

ПРО­Г­РА­МА ЧЕ­Т­ВЪР­ТИ НА­ЦИ­О­НА­ЛЕН ФОЛ­К­ЛО­РЕН ФЕ­С­ТИ­ВАЛ “МО­РЕ ОТ РИ­Т­МИ” – БАЛ­ЧИК 2014 19 – 21 се­п­тем­в­ри

Ден пър­ви – пе­тък /19.09./ 16,30 ч. – Де­фи­ле на уча­с­т­ни­ци­те – пл. “Ри­бар­с­ки” – пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” 17,00 ч. – “Фол­к­лор­на ма­гия” – Спе­к­та­къл на Дър­жа­вен Ку­к­лен те­а­тър – Ста­ра За­го­ра 18,00 ч. – От­к­ри­ва­не на Че­т­вър­ти НФФ “Мо­ре от ри­т­ми” 18,30 ч. – Кон­кур­с­на про­г­ра­ма 20,30 ч. – Ко­к­тейл за ръ­ко­во­ди­те­ли­те на ко­ле­к­ти­ви­те – р-т “Ло­тос”

Ден вто­ри – съ­бо­та /20.09./ 9,30 ч. – Де­фи­ле на уча­с­т­ни­ци­те – пл. “Ри­бар­с­ки” – пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” 10,00 ч. – Кон­кур­с­на про­г­ра­ма /13,00 ч. – 14,00 ч. – по­чи­в­ка/ 20,00 ч. – Край на про­г­ра­ма­та от вто­ри кон­кур­сен ден 21,00 ч. – Де­т­с­ка хо­ро­те­ка – хо­тел “На­с­ла­да”

Ден тре­ти – не­де­ля /21.09./ 9,30 ч. – Де­фи­ле на уча­с­т­ни­ци­те – пл. “Ри­бар­с­ки” – пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” 10,00 ч. – Кон­кур­с­на про­г­ра­ма 11,00 ч. – Тър­же­с­т­ве­на про­г­ра­ма, по слу­чай де­ня на гр. Бал­чик 12,00 ч. – Кон­кур­с­на про­г­ра­ма 16,00 ч. – На­г­ра­ж­да­ва­не и за­к­ри­ва­не на Че­т­вър­ти НФФ “Мо­ре от ри­т­ми” 20,00 ч. – Фе­с­ти­вал­на ве­чер – р-т “Ло­тос” Сце­на – пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” /пред сгра­да­та на Об­щи­на Бал­чик/ Ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла е СНЦ “За Бал­чик” с из­к­лю­чи­тел­на­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик, под по­т­ро­на­жа на кме­та Г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

За­е­д­но ще раз­ка­жем При­ка­з­ка­та без край, на­ре­че­на ФОЛ­К­ЛОР, по­не­се­на над въл­ни­те в “МО­РЕ ОТ РИ­Т­МИ”!!!

 

 

Коментарите са затворени.