Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик

Aug 27th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2490327

Две ле­та съм сви­де­тел на от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­ния Вар­нен­с­ки ав­то­мо­би­лен съ­бор на ко­ли-ве­те­ра­ни, кой­то има ис­то­рия и в Бал­чик ка­то част от мар­ш­ру­та. Де­се­ти­ят по ред съ­бор за­по­ч­на от Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на на 23 ав­густ 2014 г., ор­га­ни­зи­ран от “Не­п­тун мо­тор­с­порт” със съ­дей­с­т­ви­е­то на “Ав­то мо­то ре­т­ро клуб”  Вар­на, и АСК-СБА  Вар­на.

Пър­ви стар­ти­ра­ха ми­на­ло­го­ди­ш­ни­те пър­вен­ци Ни­ко­лай Ко­ва­чев и Ро­сен Ко­лев (Porsche 924). Сен­за­ция! Под но­мер 3 на стар­та бе ав­то­мо­би­лът- по­бе­ди­тел от пър­вия Вар­нен­с­ки съ­бор през да­ле­ч­на­та 1938 г.  BMW 319 от 1936 г., с кой­то се е съ­с­те­за­вал из­ве­с­т­ни­ят пи­лот Ди­ми­тър Со­ко­лов. Днес зад во­ла­на е се­га­ш­ни­ят му со­б­с­т­ве­ник То­дор Де­ля­ков от По­мо­рие. Той слу­чай­но от­к­ри­ва ста­рия ав­то­мо­бил и с ра­дост, ен­ту­си­а­зъм, же­ла­ние и па­ри го въз­с­та­но­вя­ва. Бал­чи­к­лии го ви­дя­ха с очи­те си и от­к­ри­то му се въз­хи­ти­ха. Аз бях сред тях.

Со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ре­т­ро ко­ли при­е­мат с ра­дост все­ки из­раз на по­д­к­ре­па към тя­х­но­то скъ­по ув­ле­че­ние – да съ­х­ра­ня­ват ав­то­мо­бил­на­та ис­то­рия на све­та  ка­за Ор­лин Пе­нев, се­к­ре­тар на „Ав­то-мо­то ре­т­ро­к­луб Вар­на” и гла­вен ор­га­ни­за­тор на Съ­бо­ра за кла­си­че­с­ки ав­то­мо­би­ли. Ре­ше­ни­е­то на про­б­ле­ми­те на ко­ле­к­ци­о­не­ри­те се све­ж­да пре­ди вси­ч­ко до не­об­хо­ди­мо­ст­та от за­ко­но­ви про­ме­ни. Му­зе­и­те за ре­т­ро­ко­ли на­в­ся­къ­де по све­та са ча­с­т­ни. Дър­жа­ви­те по при­н­цип ин­ве­с­ти­рат сре­д­с­т­ва и уси­лия в друг тип ис­то­ри­че­с­ки цен­но­с­ти, за­то­ва пък в мно­го стра­ни дей­с­т­ва ре­г­ла­мент, на ба­за­та на кой­то се пре­д­ла­гат раз­ли­ч­ни об­ле­к­че­ния за чле­но­ве­те на ав­то­к­лу­бо­ве­те.От 10-15 го­ди­ни раз­чи­та­ме со­фий­с­ка­та ор­га­ни­за­ция Бъл­гар­с­ки ав­то­мо­би­лен клуб „Ре­т­ро” да пре­д­с­та­вя ис­ка­ни­я­та ни пред ин­с­ти­ту­ци­и­те. На то­зи етап ня­ма осо­бен ре­зул­тат. Спо­ред све­то­в­ни­те стан­дар­ти за ре­т­ро се при­з­на­ват ко­ли на по­ве­че от 30 го­ди­ни.

У нас оба­че от го­ди­шен пре­г­лед са ос­во­бо­де­ни са­мо ав­то­мо­би­ли­те, про­из­ве­де­ни пре­ди 1960 г. На­с­то­я­ва­х­ме и за ре­ги­с­т­ра­ци­он­ни та­бе­ли с H (от ан­г­лий­с­ко­то „history”, ко­е­то в пре­вод оз­на­ча­ва „ис­то­рия”). Ня­кои от со­б­с­т­ве­ни­ци­те имат по 2 или по­ве­че во­зи­ла. Би би­ло до­б­ре да по­лу­чат пра­во да по­л­з­ват ед­на и съ­ща та­бе­ла за ко­ли­те си – все пак не мо­гат да шо­фи­рат по ня­кол­ко на­ве­д­нъж”- по­со­ч­ва Ор­лин Пе­нев. Той при­по­м­ни, че мно­го от ре­т­ро­ко­ли­те до­ри се тран­с­пор­ти­рат с пла­т­фор­ми за уча­с­ти­я­та си по из­ло­же­ния или ав­то­по­хо­ди. Со­ле­но ни из­ли­зат и за­с­т­ра­хо­в­ки­те „Гра­ж­дан­с­ка от­го­вор­ност”, въ­п­ре­ки че ед­на ком­па­ния се съ­г­ла­си да на­п­ра­ви от­с­тъ­п­ки за чле­но­ве­те на на­шия клуб, обя­с­ни още Пе­нев.

В пър­вия етап до Бал­чик  за то­ч­на ез­да най-стри­к­т­но сле­д­ва­ха гра­фи­ка вар­нен­ци­те Мар­тин Ар­ги­ров и Же­ни Ни­ко­ва  Ар­ги­ро­ва  с Datsun 280 Z плюс ед­но сим­па­ти­ч­но и мно­го пър­га­во ку­че-да­кел, ко­е­то е не са­мо до­ма­шен лю­би­мец, но и „ те­х­ник” и та­ли­с­ман на еки­па­жа.

Вто­ри се кла­си­ра­ха по­том­с­т­ве­ни­ят ав­то съ­с­те­за­тел Ха­ри Ан­д­ре­а­сян и Ан­дже­ли­ка Ова­не­зо­ва с ВАЗ 2101. Из­ве­с­т­на­та вар­нен­с­ка фа­ми­лия на Ха­ри оби­ча, ко­ле­к­ци­о­ни­ра и се съ­с­те­за­ва с ре­т­ро ко­ли – си­нът, сна­ха­та, дъ­ще­ря­та, а пре­ди то­ва ба­ща­та на Ха­ри, кой­то пе­че­ли ра­ли „Хе­б­рос” Пло­в­див през 1973 г./за ко­ли, про­из­ве­де­ни през 1966 г./В Бал­чик око­ло тя­х­на­та ко­ла ВАЗ 21011, дъл­го вре­ме се су­е­тя Сер­гей Капошин от гр.Смо­ленск, ка­за, че би­ла из­ве­с­т­на с пря­ко­ра си „ко­пей­ка”, въз­ди­ша по ко­ла­та и по мла­до­ст­та си, ко­я­то от­да­в­на „убе­жа­ла”.

На­г­ра­д­ни­ят фонд е ну­ла ле­ва. Има са­мо ку­пи и гра­мо­ти, но то­ва ни сти­га  ние сме за спор­та  ка­за­ха Ха­ри и Ан­дже­ли­ка и ми по­с­т­на­ха сним­ка на мно­го­то спе­че­ле­ни на­г­ра­ди през съ­с­те­за­тел­ни­те го­ди­ни на се­мей­с­т­во­то.

Мно­го ин­те­ре­сен раз­го­вор имах с мла­де­ж­ки ен­ту­си­а­зи­ра­но­то сем.Сте­фан и Ви­о­ле­та Ка­пи­та­но­ви от Вар­на. С  Mercedes 560 SL те се кла­си­ра­ха тре­ти. Ка­то аб­со­лю­т­ни ав­то  лю­би­те­ли, те жер­т­ват вре­ме, уси­лия, ин­ве­с­ти­ции, за да имат ко­ла, ко­я­то да им но­си ра­дост и те ща­с­т­ли­во да по­рят с нея въз­ду­ха през въз­хи­те­ни­те по­г­ле­ди на ав­то­мо­бил­ни ес­те­ти. Ви­на­ги са ка­ра­ли ста­ри ав­то­мо­би­ли, но са ги по­д­дър­жа­ли ка­то но­ви. Ка­к­ви чу­в­с­т­ва мо­же да пре­ди­з­ви­ка ко­ла, ко­я­то хар­чи мно­го го­ри­во  8 ци­лин­дъ­ра, 240 к.с.! Но с та­ка­ва ко­ла пе­че­лят са­мо пре­ди се­д­ми­ца на­г­ра­да за най-изи­с­кан ав­то­мо­бил сред 60 дру­ги мер­це­де­си пред вхо­да на Мор­с­ка­та гра­ди­на във Вар­на. Си­нът им жи­вее в Аме­ри­ка и е на­с­ле­дил лю­бо­в­та към ре­т­ро ав­то­мо­би­ли­те ка­то по­д­дър­жа 7 кла­си­че­с­ки мер­це­де­са.

Пър­во­то мя­с­то в ди­с­ци­п­ли­на­та „то­ч­на ез­да” спе­че­ли еки­па­жът Ге­ор­ги Хри­с­тов Ге­ор­ги­ев и Ан­тон Па­на­йо­тов с Porsche 944, чер­но на цвят, про­из­ве­де­но в Гер­ма­ния през 1985 г.те гле­дат на ко­ла­та ка­то на ре­ли­к­ва, и с пра­во  тя им но­си тол­ко­ва ра­дост и удо­в­ле­т­во­ре­ние при уча­с­ти­е­то си в ре­т­ро съ­бо­ри от ка­к­то са чле­но­ве на ре­т­ро клу­ба  през 2000 г. Пе­че­ли­ли са и се го­т­вят за но­ви уча­с­тия в Ха­с­ко­во, Бур­гас и Вар­на. На Бал­чик гле­дат ка­то на пре­к­ра­с­но мя­с­то, къ­де­то мно­го ту­ри­с­ти да ви­дят ав­то­мо­би­ли­те им и да ги оце­нят. Ко­е­то и ста­на. На цен­т­рал­ния пло­щад „21 се­п­тем­в­ри” на 23 ав­густ се на­ре­ди­ха 21 ав­то­мо­би­ли, кой от кой по-ин­те­ре­с­ни и до­с­тъ­п­ни за раз­г­ле­ж­да­не, фо­то­г­ра­фи­ра­не и раз­го­во­ри с от­зи­в­чи­ви­те за ин­фор­ма­ция со­б­с­т­ве­ни­ци .

Вто­ри се кла­си­ра­ха Де­те­лин На­нев и Га­б­ри­е­ла На­не­ва със Citroen 2CV.

Тре­то­то мя­с­то за­е­ха шам­пи­о­ни­те от ми­на­ла­та го­ди­на Ни­ко­лай Ко­ва­чев и Ро­сен Ко­лев с Porsche 924.

В съ­с­те­за­ни­я­та по май­с­тор­с­ко уп­ра­в­ле­ние, ко­и­то та­зи го­ди­на вклю­ч­ва­ха два ета­па със сла­лом (в Бал­чик и на ле­ти­що­то в Мо­ги­ли­ще) на­че­ло из­ле­зе 24-го­ди­ш­ни­ят Але­к­сан­дър Пе­ев с ма­не­в­ре­ния Trabant 601 RS, кой­то е оле­ко­тен /400 кг./,има 800 куб.м. и 60 к.с. Ба­ща­та на Але­к­сан­дър  Ан­гел Пе­ев, има 4 тра­бан­та, сер­виз за ста­ри и но­ви ав­то­мо­би­ли, ма­га­зин за ав­то­ча­с­ти. Жи­во­тът му и на ця­ло­то се­мей­с­т­во ми­на­ва под зна­ка на ав­то­мо­би­ли­те, спо­ме­ни­те за ус­пе­ш­ни уча­с­тия в ра­ли­та в Те­те­вен, Ло­з­ни­ца, Бя­ла и же­ла­ни­е­то да се за­ни­ма­ват с лю­би­мо­то си хо­би. Ан­гел ми ка­за най-ху­ба­вия виц, кой­то съм чу­ва­ла за тра­бан­та: по­пи­та­ли Ра­дио Ере­ван коя е най-дъл­га­та ко­ла. Ра­ди­о­то от­го­во­ри­ло, че то­ва е тра­бан­тът, за­що­то се из­мер­вал с пу­ше­ка от­зад.

След Але­к­сан­дър Пе­ев за­с­та­на­ха Пе­т­ко Пе­т­ков с Ла­да 2107 и Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев с  Porsche 944.

Ня­кои съ­с­те­за­те­ли бя­ха до­ш­ли с це­ли­те си се­мей­с­т­ва. На­при­мер еки­па­жът с №5 Пла­мен Ата­на­сов (пи­лот), Ка­тя Лу­ко­ва-Ата­на­со­ва (щур­ман) бя­ха и с две­те си де­ца, на­с­ле­д­ни­ци на фа­мил­ния Мер­це­дес 380 SLC. Те ор­га­ни­зи­рах с още че­ти­ри ав­то­мо­бил­ни”де­ца го­ля­ма го­ни­т­ба на да­ке­ла на Ар­ги­ро­ви и на­п­ра­ви­ха ня­кол­ко ос­но­в­ни ре­мон­ти на де­т­с­ка­та ко­ли­ч­ка пред хо­тел „Бал­чик”.

На един дъ­лъг и те­жък бан­кет в хо­тел „Бал­чик” вси­ч­ки еки­па­жи, в раз­ши­рен съ­с­тав, се ве­се­ли­ха по­ч­ти до су­т­рин­та ка­то при­я­те­ли и раз­го­ва­ря­ха ка­то съ­ми­ш­ле­ни­ци, ма­кар че на сле­д­ва­щия ден ги оча­к­ва­ше нов етап от съ­с­те­за­ни­е­то Бал­чик-Ак­са­ко­во-Вар­на. Же­ни­те пи­ло­т­ки и на­ви­га­тор­ки яро­с­т­но вля­зо­ха в спор със съ­дий­с­ка­та че­т­вор­ка по по­вод от­чи­та­не ре­зул­та­та от ско­ро­с­т­на­та от­се­ч­ка в Бал­чик /по алея „Ехо”/ и да­ва­не­то на на­ка­за­тел­ни то­ч­ки. Да, без жен­с­ки хъс ав­то­мо­бил­ни­те емо­ции не са до­с­та­тъ­ч­ни. Още по­ве­че, че же­ни­те от­с­ко­ро са в то­зи спорт.

Мар­ш­ру­тът на ра­ли­то бе с дъл­жи­на 153 км, вклю­ч­ващ 12 ча­со­ви кон­т­ро­ли, 4 ета­па “то­ч­на ез­да”  и 2 ета­па “ сла­лом”. Уча­с­т­ва­ха 21 еки­па­жа.Ра­ли­тое част от на­ци­о­нал­ния шам­пи­о­нат за ре­т­ро-во­зи­ла и е с ко­е­фи­ци­ент на тру­д­ност 3. То е раз­ли­ч­но от ре­т­ро­па­ра­да, кой­то се про­ве­де в Ка­вар­на, Ман­га­лия и Кон­с­тан­ца, ма­кар че ня­кои съ­с­те­за­те­ли уча­с­т­ва­ха и на две­те ре­т­ро про­я­ви. Бъл­гар­с­ка ра­бо­та  ка­за­ха ня­кои за­по­з­на­ти от ку­х­ня­та на съ­с­те­за­ни­е­то. Не мо­же да ня­ма де­ле­ние и еж­би. И все пак де­се­то­то юби­лей­но из­да­ние на ре­т­ро­съ­бо­ра бе най-ма­со­во по­се­те­но­то съ­с­те­за­ние от 2008 г., ко­га­то са уча­с­т­ва­ли 24 еки­па­жа. То е та­ка да се ка­же ре­т­ро-ва­ри­ант на ра­ли­то, про­ве­де­но под съ­що­то име от БА­ТУК (Бъл­гар­с­ки ав­то­мо­би­лен ту­ринг-клуб) през 1938 и 1939 г.

Ос­вен об­що­то по­д­ре­ж­да­не та­зи го­ди­на бе пре­д­ви­де­но кла­си­ра­не по кла­со­ве, спо­ред го­ди­на­та на про­из­во­д­с­т­во на ав­то­мо­би­ли­те: клас Ян­г­тай­ме­ри, клас до 1983 г., два еки­па­жа с два раз­ли­ч­ни мо­де­ла на По­р­ше  Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев/Ан­тон Па­на­йо­тов (944) и шам­пи­о­нът за ми­на­ла­та го­ди­на Ни­ко­лай Ко­ва­чев и на­ви­га­то­рът му Ро­сен Ко­лев за­вър­ши­ха пър­вия ден на Де­се­тия кла­си­че­с­ки  ра­ли Вар­нен­с­ки ав­то­мо­би­лен съ­бор на­че­ло в ге­не­рал­но­то кла­си­ра­не, ка­то две­те гер­ман­с­ки ма­ши­ни са раз­де­ле­ни от ми­ни­мал­ни­те 2.69 сек.

Пле­вен­ча­ни­нът Ти­хо­мир Ста­ме­нов и не­го­ви­ят вар­нен­с­ки на­ви­га­тор Ге­ор­ги Аля­сов, с тъм­ни слън­че­ви очи­ла, /вре­ме­то в Бал­чик бе не­ве­ро­я­т­но го­ре­що, до­ка­то във Вар­на плю­ще­ше дъжд/, до­не­со­ха мно­го на­с­т­ро­е­ние ка­то ни при­по­м­ни­ха кол­ко ва­жен бе­ше по вре­ме­то на со­ца по­л­с­ки­ят ЖУК. Да­же и се­га го упо­т­ре­бя­ват за пре­нос-пре­воз и са го ук­ра­си­ли и от­вън, и от­въ­т­ре ка­то ти­пи­ч­на шо­фьор­с­ка ка­би­на. Ама му оти­ва.

По­з­д­ра­в­ле­ние за Ор­лин Пе­нев, съ­ди­и­те и вси­ч­ки ор­га­ни­за­то­ри, на ко­и­то им сти­г­на­ха си­ли­те, за да пре­вър­нат де­се­тия юби­ле­ен ав­то ре­т­ро съ­бор в пра­з­ник за по­з­на­ва­чи и це­ни­те­ли на кла­си­че­с­ки­те во­зи­ла.

Маруся КОСТОВА

P2490326

P2490330

P2490331

Коментарите са затворени.