Из­ло­ж­ба – жи­во­пис “СЛЪН­ЧЕ­ВИ ПЪ­ТЕ­КИ”

Aug 27th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

p1060229

Из­ло­ж­ба­та – жи­во­пис “Слън­че­ви пъ­те­ки” е в ре­зул­тат на про­ве­де­ния пле­нер в Дво­ре­ца- Бал­чик през про­лет­та на 2014 го­ди­на. То­ва е три­най­се­то из­да­ние на еже­го­д­ния пле­нер “Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов- сре­ща на ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та”. В из­ло­ж­ба­та са пре­д­с­та­ве­ни осем­те уча­с­т­ни­ци в пле­не­ра: Да­ри­на Яне­ва, Сил­ви Ба­се­ва, Ма­ри­я­на Ма­ри­но­ва, Пен­чо До­б­рев, Ди­ми­тър Ви­та­нов, Бо­рис Же­лев, Ан­д­рей Янев, Пе­тър Са­вов.        През го­ди­ни­те на сво­е­то съ­ще­с­т­ву­ва­не, пле­не­рът  да­де въз­мо­ж­ност на мно­же­с­т­во ху­до­ж­ни­ци да тво­рят, вдъ­х­но­вя­ва­ни от кон­та­к­та с мо­ре­то,  Бал­чик и  Дво­ре­ца- ед­но съ­че­та­ние от гле­д­ки, пей­за­жи, пар­ко­ва и гра­д­с­ка ар­хи­те­к­ту­ра и гра­ди­ни, ко­е­то е един­с­т­ве­но по ро­да си за Бъл­га­рия. Лю­бо­в­та към кра­си­ви­те ме­с­та, твор­че­с­т­во­то на от­к­ри­то, кон­та­к­ти­те ме­ж­ду еди­но­ми­ш­ле­ни­ци е ра­ж­да­ла ви­на­ги  пре­к­ра­с­ни твор­би. Го­с­ти на пле­не­ра са би­ли над три­де­сет твор­ци от Бъл­га­рия и Хър­ва­т­с­ка. Вся­ка го­ди­на, кар­ти­ни­те от пле­не­ра са по­ка­з­ва­ни на из­ло­ж­би в Гра­д­с­ка­та га­ле­рия- Бал­чик, пре­д­с­та­вя­ни  в за­ли­те на “Дво­ре­ца”, ка­к­то и в со­фий­с­ки­те га­ле­рии “Ар­те” и “Ар­тур” и в га­ле­рия “Ева”- Вар­на. Ня­кол­ко из­да­ния на пле­не­ра бя­ха при­д­ру­же­ни с фе­с­ти­вал, на кой­то са пре­д­с­та­вя­ни те­а­т­рал­ни по­с­та­но­в­ки, из­на­ся­ни са кон­цер­ти на кла­си­че­с­ки, опер­ни и джаз му­зи­кан­ти, пре­зен­та­ции от сфе­ра­та на кул­ту­ра­та и кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во и пре­д­с­та­вя­ния на кни­ги. Вси­ч­ки ар­т­съ­би­тия, вклю­че­ни в “Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов”, са би­ли по­д­к­ре­пе­ни от Об­щи­на Бал­чик, ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”, ча­с­т­ни спон­со­ри. Ня­кол­ко де­се­т­ки твор­би по­с­тъ­пи­ха ка­то да­ре­ния във фон­да на Гра­д­с­ка га­ле­рия- Бал­чик ка­к­то и във фон­да на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”.       На­с­то­я­ща­та из­ло­ж­ба “Слън­че­ви пъ­те­ки” по­ка­з­ва на пу­б­ли­ка­та осем изя­ве­ни бъл­гар­с­ки ар­ти­с­ти и ин­ди­ви­ду­ал­ния твор­че­с­ки по­г­лед на все­ки от тях към ед­на и съ­ща те­ма. Съ­б­ра­ни на ед­но мя­с­то и чер­пей­ки вдъ­х­но­ве­ние от не­го, те по­ка­з­ват осо­бе­ния и не­по­в­то­рим по­г­лед, кой­то все­ки от тях но­си у се­бе си. В та­зи из­ло­ж­ба пу­б­ли­ка­та мо­же да ви­ди как все­ки по­от­дел­но и вси­ч­ки за­е­д­но са ви­дя­ли Мо­ре­то, Слън­че­ви­те пъ­те­ки, Гра­ди­ни­те, Сен­ки­те и Све­т­ли­ни­те.      Из­ло­ж­ба­та, ко­я­то е по­д­ре­де­на в “Ка­мен­на за­ла” на те­ри­то­ри­я­та на Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ков ком­п­лекс “Дво­ре­ца”, мо­же да бъ­де ви­дя­на от 17ти до 31ви ав­густ 2014 го­ди­на.     Вси­ч­ки твор­би мо­гат да бъ­дат за­ку­пе­ни.

Евгений ГЕОРГИЕВ

 

Коментарите са затворени.